Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 6 d'octubre de
2016, va adoptar l'acord d'aprovació de l'expedient de modificació
pressupostària mitjançant crèdits extraordinaris i/o suplements de
crèdit, amb l'aplicació del superàvit 2015 a inversions financerament sostenibles, expedient núm. 6/2016.
De conformitat amb allò establert a l'article 169.1 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'exposa al públic l'acord esmentat
per termini de 15 dies hàbils per tal que els interessats puguin formular reclamacions. La transferència de crèdits es considerarà definitivament aprovada si durant el termini d'exposició pública no es
presentés cap reclamació.
Poden presentar reclamacions aquells que reuneixen els requisits
regulats a l'article 170.1 del Text refós anteriorment esmentat, únicament pels motius previstos a l'apartat 2 del mateix article.
L'expedient es podrà examinar a la secretaria municipal d'aquest
Ajuntament, de dilluns a divendres, en horari d'atenció al públic.
Sant Jaume de Llierca, 10 d'octubre de 2016
Jordi Cargol i Cros
Alcalde