Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'informació pública de l'esmena del projecte de parcel·lació volun-tària del polígon d'actuació urbanística PAU-1 FARES
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL
El Ple de l'Ajuntament de Sant Ferriol, en sessió ordinària núm.
2016/8, celebrada el dia 22 d'agost de 2016, aprova esmenar, a instància del Sr. Joan Congost Rovira, el ?Projecte de parcel·lació voluntària del polígon d'actuació urbanística PAU-1 FARES?, que es
va aprovar definitivament pel Ple municipal en sessió ordinària celebrada el dia 21 de desembre de 2015; atès que en data 16 d'agost
de 2016 s'ha presentat en aquesta corporació una còpia simple de
l'acta notarial en virtut de la qual s'extingeix la servitud d'accés i
pas que grava el terreny objecte de cessió obligatòria, gratuïta, lliure
de càrregues i en ple domini a l'Ajuntament de Sant Ferriol.
Sant Ferriol, 14 de setembre de 2016
Albert Fàbrega i Sánchez
Alcalde