Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal núm. 5, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
Per mitjà del Ple de l'Ajuntament de data 6 d'octubre de 2016, es
va acordar l'aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora
de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana de Sant Feliu de Pallerols.
De conformitat amb el que disposen els articles 15 i següents del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprovà el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Local, l'esmentat acord s'exposa al públic mitjançant edicte al Butlleti Oficial de la Província de Girona i al
taulell d'anuncis de la corporació, durant el termini de 30 dies, per
tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentat les
reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període indicat sense que es produeixin reclamacions i/o al·legacions, l'acord adoptat es considerarà elevat a definitiu sense necessitat de nou acord i es procedirà directament a
la publicació del text íntegre de l'ordenança al Butlletí Oficial de la
Província.
Sant Feliu de Pallerols, 13 d'octubre de 2016
Joan Casas i Carreras
Alcalde