Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA sin datos
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE PALLEROLS
Vist que l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols té delegats a la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC),
la gestió dels tributs obligatoris i potestatius
Atès que l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols gestiona directament els tributs de les taxes per la prestació de serveis.
Vist que per l'exercici impositiu de l'any 2017 aquesta corporació ha de determinar els períodes de cobrament en via voluntària
dels diferents tributs i ingressos esmentats.
Vista la proposta de calendari fiscal per l'any 2017 elaborada per l'organisme de XALOC
Es proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:
PRIMER: Aprovar i Establir com calendari fiscal per a l'exercici 2016, la modalitat de calendari general que preveu els
períodes següents:
SEGON.- Aprovar que les taxes d'escombraries, clavegueram, aigua i televisió per cable del segon semestre del 2016 es
cobraran en període voluntari de l'1 de gener al 31 de març del 2017.
TERCER: Comunicar el present acord a l'organisme de XALOC
QUART: Sotmetre el present acord a informació pública. A tal efecte, es publicà l'edicte corresponent al Butlletí Oficial de
la Província de Girona, al taulell d'edictes del Consistori i a web municipal (http://www.santfeliudepallerols.cat/seuelectronica/edictes/).
CINQUE: Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l'Alcalde per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per a l'execució del present acord.?
Sant Feliu de Pallerols, 13 d'octubre de 2016
Joan Casas i Carreras
Alcalde