Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SALT SERVEIS TERRITORIALS
Exp.: 2016Q015000003
En data 17 de juny de 2016, MEROIL, SA, amb CIF A60404910, ha
sol·licitat a l'Ajuntament llicència ambiental per modificació substancial de l'activitat d'estació de servei amb autorentat de vehicles
situada al Pg. Marquès de Camps, 79, d'aquest municipi, amb referència cadastral núm. 2563103DG8426D0001DY.

D'acord amb l'article 59.6 i 41 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, el projecte de
l'activitat s'exposa a informació pública per un termini de 30 dies
hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província. Els interessats poden consultar aquesta
documentació a l'Àrea de Territori d'aquest Ajuntament, situat a la
Pl. Lluís Companys núm. 1, en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a
divendres, excepte les dades qualificades pel peticionari com a confidencials, i formular les al·legacions que estimin oportunes.
També es fa saber que aquest expedient se sotmet a informació pública mitjançant anunci al tauler d'edictes de la Corporació i a la
pàgina web de l'Ajuntament: www.salt.cat.
Salt, 30 de setembre de 2016
Jordi Viñas i Xifra
Alcalde