Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit del Patronat Municipal d'Esports
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE L'ESCALA
Exp 2016/4289
Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 3 d'octubre d'enguany, l'expedient de modificació de
crèdit al pressupost en vigor del Patronat Municipal d'Esports, s'exposa al públic pel termini de quinze dies hàbils i podrà
ser examinat a la Secretaria Municipal perquè puguin presentar-se les reclamacions que s'estimin pertinents, segons el que
disposa l'article 160.4 en relació al 150 de la llei 39/1988 de desembre reguladora de les Hisendes Locals.
Si no es formulés cap reclamació, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d'adoptar un nou acord.
El detall de la modificació de crèdit és la següent:
ALTES
SUPLEMENT DE CRÈDITS
crèdit inicial
Modificació
crèdit final
0,00
11.340.22000
1
Material oficina no inventariable
600,00
250,00
850,00
TOTAL SUPLEMENT
250,00
FINANÇAMENT
MINORACIÓ DE PARTIDES
crèdit inicial
Modificació
crèdit final
35.340.22102
1
Combustible Camp de Futbol
2.000,00
250,00
1.750,00
TOTAL BAIXES
250,00
L'Escala, 5 d'octubre de 2016
Victor Puga López
Alcalde