Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit del Patronat Institut Municipal d'Educació IME
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE L'ESCALA
Exp 2016/4288
Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 3 d'octubre d' enguany, l'expedient de modificació de
crèdit al pressupost en vigor del Patronat Institut Municipal d'Educació IME, s'exposa al públic pel termini de quinze dies
hàbils i podrà ser examinat a la Secretaria Municipal perquè puguin presentar-se les reclamacions que s'estimin pertinents,
segons el que disposa l'article 160.4 en relació al 150 de la llei 39/1988 de desembre reguladora de les Hisendes Locals.
Si no es formulés cap reclamació, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d'adoptar un nou acord.
El detall de la modificació de crèdit és la següent:
ALTES
SUPLEMENT DE CRÈDITS
crèdit inicial
Modificació
crèdit final
43.931.48901
1
Devolució ingressos indeguts
1,00
300,00
301,00
12.323.22500
1
Canon ACA centres educatius
2.500,00
2.000,00
4.500,00
12.323.21200
1
Rep. I Mant.Escola Empuries
27.000,00
3.000,00
30.000,00
10.323.22614
1
Mant.Activ.Escola Bressol
5.500,00
2.000,00
7.500,00
41.320.16501
1
Ajudes familiars
300,00
50,00
350,00
TOTAL SUPLEMENT
7.350,00
FINANÇAMENT
MINORACIÓ DE PARTIDES
crèdit inicial
Modificació
crèdit final
43.931.22703
1
Serveis recaptació
1.800,00
300,00
1.500,00
15.320.22701
1
S.Contractat Casal-Estiu
100.000,00
2.930,00
97.070,00
11.323.22614
1
Mant.Activitat.Escola Música
4.200,00
2.000,00
2.200,00
11.323.21200
1
Rep i Mant Escola Música
27.000,00
2.070,00
24.930,00
41.320.16200
1
Formació personal
750,00
50,00
700,00
TOTAL BAIXES
7.350,00
TOTAL FINANÇAMENT
7.350,00

L'Escala, 5 d'octubre de 2016
Victor Puga López
Alcalde