Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit del Patronat Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE L'ESCALA
Exp 2016/4287
Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 3 d'octubre d'enguany, l'expedient de modificació de
crèdit al pressupost en vigor del Patronat Agència de Desenvolupament Econòmic i Turístic , s'exposa al públic pel termini de
quinze dies hàbils i podrà ser examinat a la Secretaria Municipal perquè puguin presentar-se les reclamacions que s'estimin
pertinents, segons el que disposa l'article 160.4 en relació al 150 de la llei 39/1988 de desembre reguladora de les Hisendes
Locals.
Si no es formulés cap reclamació, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d'adoptar un nou acord.
El detall de la modificació de crèdit és la següent:
ALTES
SUPLEMENT DE CRÈDITS
crèdit inicial
Modificació
crèdit final
20.432.22606
2
triumvirat
10.000,00
1.370,00
11.370,00
20.432.22602
1
Material de promoció
14.000,00
3.498,00
17.498,00
30.430.21200
1
Manteniment edifici viver
500,00
2.000,00
2.500,00
21.430.21200
1
Manteniment edificis turisme
3.100,00
600,00
3.700,00
41.430.22614
1
Prevenció de Riscos laborals
1.082,00
400,00
1.482,00
51.334.22612
1
Beques
4.000,00
420,00
4.420,00
51.338.22605
3
50 Aniversari Víctor Català
5.000,00
6.000,00
11.000,00
50.333.62500
1
Equipament Cultural inventariable
8.000,00
540,00
8.540,00
50.338.21000
1
Enllumenats Festes
3.760,00
801,00
4.561,00
50.338.22605
2
Festa Major
68.000,00
12.410,00
80.410,00
50.338.22605
5
Cantada Havaneres
8.630,00
1.050,00
9.680,00
50.338.22605
1
Festa del Carme
8.800,00
1.215,00
10.015,00
50.338.22605
8
Audició Sardanes estiu
10.000,00
70,00
10.070,00
51.334.22609
2
Festival Mediter.Portalblau
170.000,00
26.676,00
196.676,00
0,00
0,00
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT
57.050,00
FINANÇAMENT
MINORACIÓ DE PARTIDES
crèdit inicial
Modificació
crèdit final
30.433.22609
1
Promoció econòmica
44.400,00
2.819,00
41.581,00
51.334.22605
2
Diàlegs a la Biblioteca
2.000,00
651,00
1.349,00
50.334.48900
18 altres
3.900,00
473,00
3.427,00
50.338.22605
3
Festa Fi d'Any
3.690,00
349,00
3.341,00
50.338.22605
4
Festa del Carnaval
18.225,00
1.280,00
16.945,00
50.338.22605
6
Festa Patge i Reis
2.500,00
632,00
1.868,00
50.338.22605
7
Via Crucis
9.000,00
901,00
8.099,00
50.338.22605
9
Aplec Cinc Claus
1.100,00
38,00
1.062,00
51.334.22605
1
III Cala Poetica
2.000,00
200,00
1.800,00
20.430.22601
1
Atencions Protocolaries i Repr
5.000,00
4.000,00
1.000,00
51.334.22609
1
Exposicions i actes culturals
1.500,00
245,00
1.255,00
32.334.22701
1
Neteja Alfoli de la Sal
4.000,00
2.500,00
1.500,00
51.334.24000
1
Publicacions Culturals
3.500,00
3.000,00
500,00
20.432.24000
1
Publicacions Ruta de la Tapa
4.500,00
4.000,00
500,00
10.432.48900
1
Subv. Presidencia
3.000,00
2.000,00
1.000,00
MINORACIÓ DE PARTIDES
crèdit inicial
Modificació
crèdit final
20.432.62500
1
Equipament of Turisme Museu
5.000,00
4.000,00
1.000,00
40.333.62500
1
Equipament MASLE
2.700,00
2.000,00
700,00
31.337.22610
1
Activitats sala polivalent
23.000,00
2.000,00
21.000,00
32.334.22610
1
Activitats alfolí de la sal
6.000,00
2.500,00
3.500,00
30.432.22703
1
Projectes dinamització local
20.300,00
2.000,00
18.300,00
30.433.22613
1
Dinamització viver empreses
3.500,00
3.052,00
448,00
TOTAL BAIXES
38.640,00
ROMANENT DE TRESORERIA
43.87000
Romanent Tresoreria 2015
18.410,00
18.410,00
TOTAL ROMANENT
18.410,00
TOTAL FINANÇAMENT
57.050,00
L'Escala, 5 d'octubre de 2016
Victor Puga López
Alcalde