Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE L'ESCALA
Exp.2016/4286
Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 3 de setembre d' enguany, l'expedient de modificació
de crèdit al pressupost en vigor, s'exposa al públic pel termini de quinze dies hàbils i podrà ser examinat a la Secretaria
Municipal perquè puguin presentar-se les reclamacions que s'estimin pertinents, segons el que disposa l'article 160.4 en
relació al 150 de la llei 39/1988 de desembre reguladora de les Hisendes Locals.
Si no es formulés cap reclamació, l'expedient s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d'adoptar un nou acord.
El detall de la modificació de crèdit és la següent:
ALTES
SUPLEMENT DE CRÈDITS
crèdit inicial
Modificació
crèdit final
21.1533.21405
1
Reparació vehicles brigada
10.000,00
4.000,00
14.000,00
21.1533.22003
1
Material brigada
25.000,00
15.000,00
40.000,00
21.171.21003
1
Rep. I cons. jardineria
45.000,00
12.000,00
57.000,00
21.1533.62500
1
Maquinària brigada obres
14.000,00
3.000,00
17.000,00
22.171.22700
1
Neteja zones verdes
31.500,00
4.000,00
35.500,00
51.337.22612
1
Servei Infància i joventut
12.000,00
5.770,00
17.770,00
40.920.21400
1
Reparació vehicles serveis Administr
705,58
500,00
1.205,58
40.920.22604
1
Despeses judicials i jurídiques
18.000,00
5.730,00
23.730,00
22.170.22602
1
Publ. Medi Ambient
600,00
6.500,00
7.100,00
22.1533.2100
1
Adequació Espais Verds municpals
40.000,00
22.500,00
62.500,00
TOTAL
79.000,00
CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS
21.920.22102
2
Gasoil Ajuntament
0,00
1.500,00
1.500,00
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS
1.500,00
TOTAL ALTES
TOTAL SUPLEMENT
80.500,00
FINANÇAMENT
MINORACIÓ DE PARTIDES
crèdit inicial
Modificació
crèdit final
21.1533.22706
1
Servei brigada extern
82.800,00
39.500,00
43.300,00
51.337.22629
1
Formació Monitors de Lleure
1.000,00
1.000,00
0,00
51.337.22706
1
Estudis i treballs punt inform
21.000,00
4.770,00
16.230,00
40.920.22403
1
Indemnitzacions RC
9.000,00
6.230,00
2.770,00
22.170.22706
1
Programa de Participació Ambiental
12.000,00
4.000,00
8.000,00
22.172.21000
3
Manteniment Camí de Ronda
12.000,00
6.000,00
6.000,00
22.172.22706
1
Estudis i treballs Planasses
14.000,00
13.000,00
1.000,00
22.170.21000
1
Manteniment Mar Manassa
8.000,00
6.000,00
2.000,00
TOTAL BAIXES
80.500,00
TOTAL FINANÇAMENT
80.500,00
L'Escala, 5 d'octubre de 2016
Víctor Puga i López
Alcalde