Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació de les bases reguladores del Concurs de Pintura Ràpida del Municipi
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CORÇÀ
La Comissió de Govern d'aquesta Corporació, en la sessió celebrada
el proppassat dia 28 de juliol, va aprovar les bases reguladores del
?Concurs de Pintura Ràpida del Municipi de Corçà? amb el text
següent:
?Primera. Participants i categories. Podran participar en el concurs
totes les persones físiques només de forma individual. Les persones que en el moment de formalitzar la inscripció siguin majors
de catorze anys en la categoria d'adults i la resta en la categoria
infantil.
Segona. Inscripció i elaboració de les obres. Les inscripcions es formalitzaran en el Centre Cívic de Corçà de deu a onze del matí. En
el moment de la inscripció es segellarà el suport. Les obres s'hauran
de presentar acabades i signades en la part inferior dreta de l'anvers
el mateix dia en el Centre Cívic de Corçà entre dos quarts de set de
la tarda i dos quarts de vuit de la tarda.

Tercera. Requisits formals de les obres. Només s'admetrà una obra
per participant. La tècnica i l'estil de les obres seran de lliure elecció
i hauran de tenir una dimensió mínima de 25 x 25 cm. Les obres
sobre tela es presentaran muntades amb bastidor, sense cap mena
de marc ni protecció. Les obres sobre paper es presentaran sobre
un suport lleuger, de cartró o de tàblex, sense cap mena de marc ni
protecció. El tema serà de lliure elecció però haurà de tenir relació
directa amb el municipi de Corçà.
Quarta. Jurat. El Jurat estarà composat per un mínim de tres persones físiques amb formació en arts plàstiques nomenades per
l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de Corçà, un a proposta
de l'Associació Recreativa i Cultural de Corçà. El Jurat serà presidit per l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de Corçà o pel
Regidor de l'Ajuntament de Corçà en qui delegui. Els acords del
Jurat s'adoptaran per majoria absoluta i podran ser objecte de recurs d'alçada davant l'Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de
Corçà.
Cinquena. Premis. El Jurat podrà concedir un màxim de tres premis
per categoria, que donaran dret als autors de les respectives obres
a percebre de forma presencial el seu import íntegre, en metàl·lic,
en el mateix acte de lliurament de premis, excepte supòsits de força
major degudament acreditats. El Jurat podrà declarar algun premi
desert i podrà destinar la seva dotació a accèssits dels altres premis
amb les dotacions que consideri convenients. El Jurat es reunirà en
el Centre Cívic de Corçà a dos quarts de sis de la tarda i haurà de
fer públiques totes les seves decisions abans de dos quarts de vuit
de la tarda.
Sisena. Divulgació de les obres premiades. Totes les obres s'exposaran durant un termini mínim de vint dies naturals en el Centre Cívic de Corçà des de l'endemà de la data de celebració del concurs a
les cinc de la tarda. Les obres que resultin premiades seran propietat
de l'Ajuntament de Corçà i podran ser divulgades per l'Ajuntament
de Corçà en qualsevol moment i per qualsevol mitjà sense necessitat
d'autorització expressa dels seus autors. Les obres que no resultin
premiades podran ser venudes pel seu autor durant l'exposició en
el Centre Cívic de Corçà o recollides el dia de clausura de l'exposició des de les vuit del matí fins a les vuit de la tarda pel seu autor o
per la persona que exhibeixi l'original del reguard d'inscripció en el
concurs.
Setena. Periodicitat i convocatòria. La periodicitat del concurs serà
anual i en les respectives convocatòries es determinarà la data de celebració, la data de clausura de l'exposició de les obres en el Centre
Cívic de Corçà i el número i la dotació econòmica dels premis. Les
convocatòries, juntament amb aquestes bases, es faran públiques en
el tauler municipal i en el web www.corca.cat amb una anticipació
mínima d'un mes a la data de celebració del concurs.?
Es fa avinent que contra aquest acord, definitiu en via administrativa, es pot interposar Recurs Contenciós Administratiu davant el
Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos
mesos des d'aquesta publicació.
Potestativament, es pot interposar Recurs de Reposició davant l'Alcaldia en el termini d'un mes des d'aquesta publicació, que s'entendrà tàcitament desestimat si transcorre un altre mes sense que
sigui notificada resolució expressa, procedint en aquest supòsit la
interposició de Recurs Contenciós Administratiu davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu de Girona en el termini de set mesos des
de la interposició del Recurs de Reposició.
Tot això, sense que es puguin interposar els dos recursos de forma
simultània i sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
Corçà, 30 de setembre de 2016
Maria Carme Güell Parnau
Alcaldessa