Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla orgànica de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP
Vist l'informe de la tècnica de recursos humans de l'Ajuntament de Cassà de la Selva emès en data 18 de juliol de 2016 en el
qual aconsella amortitzar una plaça d'infermeria vacant en la plantilla i desocupada en la RLT en el cas de crear-se una plaça
de tècnic superior.
Vist que en Ple de la Corporació en sessió de data 28 de juliol de 2016 va aprovar la creació de la plaça de tècnic superior
denominada en la RLT com ?Cap de Serveis de gestió de les persones? publicada al BOP número 163 de 26 d'agost de 2016.
Vist que mitjançant Ple de 29 de setembre de 2016 es va aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball i de
la plantilla orgànica de l'organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Josep.
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball i de la plantilla orgànica de l'organisme
autònom ?Residència Geriàtrica Sant Josep?, amortitzant una plaça vacant no ocupada de la plantilla de personal laboral de
l' l'organisme autònom ?Residència Geriàtrica Sant Josep?
Personal laboral:
Denominació de la plaça
Grup
Places
Vacants
Amortització
Infermeria
A2
4
3
1
SEGON.- Exposar al públic l'esmentada modificació de la relació de llocs de treball i plantilla de personal de l' l'organisme
autònom ?Residència Geriàtrica Sant Josep?, durant el termini de quinze dies a comptar des del següent al de publicació
del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, durant els quals els interessats podran examinar-la i
presentar reclamacions davant el Ple. La relació es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat termini no s'han
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les.
Cassà de la Selva, 30 de setembre de 2016
Pau Presas Bertran
Alcalde accidental