Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla orgànica de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Josep
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA GERIÀTRICA SANT JOSEP
Vist que mitjançant Ple de 28 de juliol de 2016 es va aprovar la modificació de plantilla orgànica de l'Organisme Autònom
Residència Geriàtrica Sant Josep.
Vist que es va publicar l'aprovació inicial de la modificació de la plantilla orgànica de l'organisme Autònom Residència
Geriàtrica Sant Josep en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 163 de data 26 d'agost de 2016.
Vist que han passat els 15 dies d'exposició pública sense que hi hagi hagut reclamacions.
PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació de la plantilla orgànica de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant
Josep, creant una plaça de personal laboral escala d'Administració General sotsescala tècnic superior:
Personal laboral:
Denominació de la plaça
Grup
Places
Vacants
Creació
Tècnic superior
A1
1
1
1
SEGON.- Aprovar definitivament la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Organisme Autònom Residència
Geriàtrica Sant Josep, creant un lloc de treball a jornada completa anomenat ?Cap de serveis de gestió de les persones?:
Lloc de treball
RJ Forma de provisió Grup
Nivell CD Complement
específic
jornada observacions
Cap de serveis de gestió de les
persones
L Concurs oposició
A1
22
14.508,34?
C
vacant
Cassà de la Selva, 30 de setembre de 2016
Pau Presas Bertran
Alcalde accidental