Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA
L'Ajuntament va aprovar inicialment la plantilla orgànica i la RLT per Ple de la Corporació en sessió de data 23 de desembre
de 2015 juntament amb el Pressupost Municipal, i es va exposar al públic per termini de quinze dies hàbils mitjançant edicte al
BOP de Girona número 251 de data 28 de desembre de 2015. No havent-se presentat cap reclamació contra l'acord d'aprovació
inicial plantilla orgànica i RLT, es va publicar l'aprovació definitiva en el BOP de Girona número 19 de data 29 de gener de
2016.
Vist que en data 23 d'agost de 2016 es va fer efectiu l'acomiadament per causes objectives de la senyora Cristina Martínez
Morales, treballadora de la llar d'infants municipal, previ informe justificatiu de la directora de la llar d'infants on informa
sobre el descens d'inscripcions i del nombre de professionals necessaris.
Vist l'informe de la tècnica de recursos humans de l'Ajuntament de Cassà de la Selva conforme és preceptiu amortitzar la
plaça una vegada s'hagi fet efectiu l'acomiadament.
Atesa la proposta del regidor d'hisenda de traslladar aquest lloc de treball dins l'organització de la brigada municipal.
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, amortitzant
un lloc de treball no ocupat de la RLT de personal laboral de l'Ajuntament destinat a la llar d'infants, i correlativament crear
un lloc de treball de la RLT de personal laboral de l'Ajuntament de Cassà de la Selva destinat a la brigada municipal:
Personal laboral:
Denominació del lloc de treball
Grup
Complement destí
Desocupades
Amortització
Educadora
C1
14
1
1
Personal laboral:
Denominació del lloc de treball
Grup
Places
Desocupades
Creació
Oficial de primera
C1
14
1
1
Cassà de la Selva, 14 d'octubre de 2016
Pau Presas Bertran
Alcalde accidental