Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre béns immobles
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CAPMANY
No havent-se presentat cap al·legació o impugnació contra els
acords de modificació i d'aprovació provisional de la modificació de
l'article 14è de l'Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l'Impost
sobre Béns Immobles.
S'entenen elevats a definitius els acords fins ara provisionals, publicant-se el text íntegre de la modificació de l'esmentada ordenança
fiscal actualment vigent que es començarà a aplicar a partir del 2017,
inclòs, de conformitat amb el que preveu l'article 17 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals:
Inclusió d'un nou article el 14è de l'Ordenança Fiscal número 1 actualment vigent, quedant el seu redactat de la manera següent:
?Article 14è.- Gestió per delegació. Liquidació i recaptació.
S'aplicarà d'ofici la modalitat de fraccionat en l'Impost sobre Béns
Immobles de Naturalesa Urbana, respecte de tots aquells rebuts de
Quota Tributària d'import igual o superior a 90,00? sempre que el
pagament dels quals estigui domiciliat.
Així mateix les persones interessades, que durant l'exercici en curs
no tinguin domiciliat, es podran acollir a aquesta modalitat de
Fraccionament, prèvia presentació de la corresponent sol·licitud en
aquest sentit i de la domiciliació bancària del seu pagament.
A aquests efectes, l'esmentada sol·licitud s'haurà d'adreçar a l'Ajuntament o bé a XALOC (Xarxa local de municipis, organisme autònom de la Diputació de Girona), òrgan delegat, un mes abans que
s'iniciï el termini de pagament en període voluntari. Altrament, la
sol·licitud tindrà efectes per al següent i posteriors exercicis tributaris.
La devolució d'una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament respecte del rebut de l'exercici en curs.
Si l'incompliment del pagament es produeix dins del període de pa gament en voluntària es facilitarà el document de pagament pel total pendent que, es podrà fer efectiu fins el darrer dia de l'esmentat
període de pagament.
Si l'incompliment del pagament es produeix vençut el període de
pagament en voluntària, s'iniciarà la via executiva i el procediment
de constrenyiment l'endemà de l'esmentat incompliment.?
Contra l'aprovació definitiva d'aquesta modificació de l'Ordenança Fiscal, els interessats poden interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala contenciós-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dins el termini legal de dos mesos
comptats a partir de la present publicació, sense perjudici d'emprar
qualsevol altra via de recurs que considerin pertinent.
Capmany, 13 d'octubre de 2016
Joan Fuentes Pomés
Alcalde