Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de convocatòria d'unes subvencions
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 200
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT D'ARBÚCIES
Per Decret del 5 d'octubre de 2016, l'Alcalde ha aprovat la convocatòria per a l'any 2016, pel procediment de concurrència pública no competitiva, per a què aquelles persones que, sent titulars de família monoparental, puguin presentar la sol·licitud
de subvenció corresponent, referent a l'import sobre l'Impost
sobre Béns Immobles del seu domicili habitual, de conformitat
amb les bases d'aquesta subvenció, aprovades inicialment per la
JGL de data 17/12/2015 (BOP de Girona 249 del 29/12/2015) i
aprovades definitivament en data 25/01/2016 (BOP Girona 23
del 04/02/2016).
Sol·licitud. La sol·licitud s'haurà de formalitzar mitjançant imprès
que es pot obtenir a les oficines municipals i al web de l'Ajuntament.
Complimentada la sol·licitud, s'haurà de presentar a les oficines de
l'Ajuntament d'Arbúcies. També es pot enviar per correu postal a
l'Ajuntament.
Termini de presentació: El termini de presentació de les sol·licituds
s'inicia a partir del dia següent a la present publicació i finalitzarà el
dia 30 de novembre de 2016.
Tramitació. Per la tramitació de les sol·licituds serà preceptiu que
s'aporti la documentació que es detalla a la base reguladora vuitena
de la subvenció.
La tramitació dels expedients i la seva resolució s'efectua segons el
que disposen les bases reguladores.
Resolució i notificació. La resolució s'ha d'adoptar en el termini màxim de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud, i es notificarà als interessats.
Contra la resolució que posarà fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini
d'un mes, o recurs contenciós-administratiu o qualsevol altre recurs
que consideri convenient.
Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de
la subvenció.
Arbúcies, 5 d'octubre de 2016
Pere Garriga i Solà
Alcalde