Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de resolució dictada en el procés d'execució 234/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ CIVIL, SOCIAL I CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE GIRONA JUTJAT SOCIAL 3 GIRONA (UPSD SOCIAL 3)
NIG: 17079 - 44 - 4 - 2015 - 8018611
Referència: Execucions núm. 234/2016 - C
Procediment: 332/2015 Demandes - Jutjat Social 3 Girona (UPSD
social 3)
Part executant: CRISTINA MASFERRER GIL
Part executada: ICONTOUCH MOBILE, SL
Per mitjà d'aquest edicte, dictat d'acord amb el que s'ha ordenat en
el procediment d'execució número 234/2016 - C, instruït per aquest
Servei Comú Processal d'Execució a instància de Cristina Masferrer
Gil, contra ICONTOUCH MOBILE, SL, es notifica a ICONTOUCH
MOBILE, SL , en parador ignorat (article 59 LRJS), la/les resolució/
ns dictada/es en aquest procés, la part dispositiva de la/les qual/s
diu/en literalment:
Part dispositiva
Declaro la part executada, ICONTOUCH MOBILE, SL, en situació
d'insolvència legal per un import de/d' 421,75 ?.
Aquesta insolvència s'ha d'entendre provisional a tots els efectes.
Un cop aquesta resolució sigui ferma, lliureu un ofici, si escau, al
registrador mercantil de Girona als efectes establerts a l'article 276.5
de la LRJS.
Expediu les certificacions corresponents.
Així mateix, arxiveu l'expedient després d'anotar-ho al llibre corresponent, sense perjudici de continuar l'execució si, en endavant, es
coneixen nous béns de la part executada.
Aquesta resolució no és ferma.
Per impugnar aquesta resolució, s'ha de presentar un recurs de re visió sense efecte suspensiu, davant del tribunal que hagi de dictar
l'ordre general d'execució (art. 188.1. LRJS) en el termini de tres dies
hàbils a comptar des del següent al de la notificació.
A l'escrit de recurs s'ha d'adjuntar el justificant d'un dipòsit de
25 euros, en el compte de consignacions d'aquest Servei, núm.
1691000064023416, al SANTANDER.
Si es realitzen dos ingressos simultanis, és obligatori efectuar dues
operacions diferents d'imposició.
Estan exempts de l'obligació de constituir aquest dipòsit el Ministeri
Fiscal, l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals i els seus
organismes autònoms dependents, així com els qui tinguin condició
de treballador o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social i
els qui tinguin reconegut el benefici de justícia gratuïta.
Els ingressos per transferència s'han de fer en el compte bancaria
núm. IBAN: ES55 0049 3569 9200 0500 1274, del Banc Santander i, en
el camp OBSERVACIONS, cal consignar-hi el compte de consignacions més amunt esmentat.
Així ho mano i ho signo. ?
Es fa públic al Butlletí Oficial de la Província als efectes pertinents,
amb l'advertiment que les comunicacions següents es faran a les estrades, llevat de les interlocutòries, sentències o citacions a termini.
Girona, 29 de setembre de 2016
El/la lletrat/ada de l'Administració de Justícia