Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
MANCOMUNITAT DE SERVEIS DELS MUNICIPIS DE FOR- TIÀ I RIUMORS
No havent-se presentat reclamacions contra l'acord d'aprovació
inicial del Pressupost General i documentació que l'acompanya de
la Mancomunitat de Serveis de Municipis de Fortià i Riumors per a
l'exercici 2016, adoptat en data de 9 de març de 2016, es considera
definitivament aprovat d'acord amb el que disposa l'article 169 del
Reial Decret legislatiu 2/2005, de 5 de març pel qual s'aprova el text
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
ESTAT DE DESPESES
euros
CAPÍTOL 2.- Despeses en bens corrents i serveis
48300
CAPÍTOL 3.- Despeses financeres
150
TOTAL?.. 48450

ESTAT D'INGRESSOS
CAPÍTOL 4.- Transferències corrents
48435
CAPÍTOL 5.- Ingressos patrimonials
15
TOTAL ?..
48450
Plantilla sense personal
Contra l'aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu, davant la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia en el termini
de dos mesos, comptats des de la data de publicació d'aquest edicte
en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
Fortià, 30 de setembre de 2016
Francesc Brugués i Massot
President