Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fis-cals per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ
Aquest Consell Comarcal en sessió plenària del dia 10 d'octubre de
2016 va adoptar els següents acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de les següents
ordenances fiscals per a l'exercici 2017:
- Número 1- General de Gestió i de recaptació dels ingressos de
dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al
Consell Comarcal del Baix Empordà.
- Número 2- Preus Públics Comarcals.
- Número 3- Taxes per a la prestació dels serveis d'assistència als
municipis i de gestió tributària.
- Número 4- Taxa pel servei d'eliminació i tractament de residus
sòlids urbans.
- Número 5- Taxa per expedició de documents administratius
SEGON. Aprovar provisionalment la derogació de l'ordenança fiscal núm.6, reguladora de les taxes del Servei d'atenció Domiciliària.
D'acord amb el que es disposa als articles 15 i següents al Text Refós
de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març,
se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies
comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest edicte en
el Butlletí Oficial de la Província, en un diari de difusió comarcal i
en el tauler d'anuncis de la corporació, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes. En el supòsit de no presentar-se'n l'acord provisional
esdevindrà definitiu.
La Bisbal d'Empordà, 11 d'octubre de 2016
Joan Català Pagès
President