Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de venda mitjançant gestió directa
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Juan José Martín Prieto, cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva,
FAIG SABER:
Que en el decurs de la tramitació de l'expedient executiu núm.16280,
per deutes davant l'Ajuntament de Lloret de Mar, s'ha acordat iniciar els tràmits de venda mitjançant gestió i adjudicació directa, amb
l'admissió d'ofertes que cobreixin el 50% del tipus de subhasta, en
relació amb els béns propietat de la persona deutora ARPI TELEFONIA Y COMUNICACIONES S.L. que a continuació es detallen:
URBANA:FINCA ESPECIAL.ELEMENTO NUMERO DOS-CINCO.LOCAL COMERCIAL, EN LA PLANTA BAJA, del edificio sito en
LLoret de Mar, Zona el Rieral, manzana doce,con entrada y salida
por la Avinguda Rieral, de una superficie útil aproximada de cientao y dos metros sesenta decímetros cuadrados; este local tiene el uso
exclusivo y excluyente de la terraza situada enfrente suyo con una
superficie de ciento veintisiete metros tres decímetros cuadrados.
LINDA, tomando por frente su acceso:por dicho frente mediante terraza de uso exclusivo de este local, con la Avenida del Rieral; por la
derecha, en parte con local dos cuatro y en parte con local dos-dos;
por el fondo, en parte con local dos-uno, y en parte con jardín; y por
la izquierda, con la parcela sesenta y uno.Coeficiente en elementos
comunes del total edificio: seis enteros dieciseis centésimas por ciento.Coeficiente de la comunidad restringida de la escalera, de la que
forma parte: ocho enteros cuarenta centésimas por ciento.
Referencia catastral: 6677707DG8167N0006HR.
Inscrita en el Tomo 3604,Libro 471 de Lloret-1,Folio 122,Finca 10634
No consta l'existència d'arrendaments en la finca.
Existeixen deutes pendents de la Comunitat de Propietaris de l'Edifici ?Montserrat Roig?
Valoració finca
184.300,00
Càrregues anteriors i preferents
131.273,78
TIPUS DE SUBHASTA
53.026,22
L'alienació de la finca s'ha de dur a terme en el termini màxim de sis
mesos, i s'analitzaran mensualment les ofertes presentades.
Per a més informació sobre aquest procés, es pot consultar l'enllaç
següent: www.selvatributs.cat/subhastes.
Lloret de Mar, 19 de setembre de 2016
Juan José Martín Prieto
Cap del Servei