Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de venda mitjançant gestió directa
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Juan José Martín Prieto, cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva,
FAIG SABER:
Que en el decurs de la tramitació de l'expedient executiu núm.48085,
per deutes davant l'Ajuntament de Lloret de Mar, s'ha acordat iniciar els tràmits de venda mitjançant gestió i adjudicació directa, amb
l'admissió d'ofertes que cobreixin el 50% del tipus de subhasta, en
relació amb els béns propietat de la persona deutora PETXINES DE
TOSSA SL que a continuació es detallen:
URBANA: PARCELA DE TERRENO, sita en término de Blanes,
señalada en el plano de Urbanización denominada ?Cala San Francisco?, con el número CIENTO SESENTA Y SIETE; de superficie mil
quinientos cuarenta y siete metros y treinta decímetros cuadrados.
LINDA: al Norte, con zona verde que la separa de la calle Mirador
de la Cala, y parte, con finca de procedencia; al Este, con finca de su
procedencia; por el Sur, con la calle de la Cala, y por el Oeste, con
parcela ciento sesenta y ocho.
Referencia Catastral: 3646510DG8134N0001GT.
Inscrita en el Tomo 2234,Libro 400 Blanes,Folio 223,Finca 20416
No consta l'existència d'arrendaments en la finca.
Existeixen deutes pendents de la comunitat de propietaris de la Urbanització Cala Sant Francesc.
Valoració finca
722.966,00
Càrregues anteriors i preferents
3.053,24
TIPUS DE SUBHASTA
719.912,76
L'alienació de la finca s'ha de dur a terme en el termini màxim de sis
mesos, i s'analitzaran mensualment les ofertes presentades.
Per a més informació sobre aquest procés, es pot consultar l'enllaç
següent: www.selvatributs.cat/subhastes.
Lloret de Mar, 19 de setembre de 2016
Juan José Martín Prieto
Cap del Servei