Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de venda mitjançant gestió directa
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Juan José Martín Prieto, cap del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva,
FAIG SABER:
Que en el decurs de la tramitació de l'expedient executiu núm.22941,
per deutes davant l'Ajuntament de Lloret de Mar, s'ha acordat iniciar els tràmits de venda mitjançant gestió i adjudicació directa, amb
l'admissió d'ofertes que cobreixin el 50% del tipus de subhasta, en
relació amb els béns propietat de la persona deutora HUS, THERESE
MARIE FRANÇOISE, HUS, AGNES MARIE FRANCINE,FLVIGNY,
DENISE PIERRETTE, BRUNET, NICOLE PIERRETE MARIE, BRUNET, MICHELE MARYSE PASCALE I BRUNET, JEAN PIERRE
MARC que a continuació es detallen:
URBANA: SOLAR edificable, sito en Lloret de Mar, en el lugar denominado ?SECTOR ESTE DEL PUIG DEN PLA?, de superficie ochocientos metros cuadrados, en zona uno, LINDANTE: por el Norte,
parte con Urbanización Normax y parte con finca adjudicada a la Sociedad Limitada de Inversiones Ulzama; por el Oeste, con finca adjudicada a la Señora Rosa Gallart; por el Sur, con vial de nueva creación
y por el Este, con finca adjudicada a la S.L. de Inversiones Ulzama.
Referencia Catastral: 8378434DG8178N0001OB.
Inscrita en el Tomo 2930,Libro 28 Lloret-1,Folio 170,Finca 2026
No consta l'existència d'arrendaments en la finca.
Valoració finca
190.000,00
No hi ha càrregues anteriors ni preferents
TIPUS DE SUBHASTA
190.000,00
L'alienació de la finca s'ha de dur a terme en el termini màxim de sis
mesos, i s'analitzaran mensualment les ofertes presentades.
Per a més informació sobre aquest procés, es pot consultar l'enllaç
següent: www.selvatributs.cat/subhastes.
Lloret de Mar, 19 de setembre de 2016
Juan José Martín Prieto
Cap del Servei