Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació de les bases per a la convocatòria del concurs per al disseny del logotip de la celebració de l'efemèride pels 50 anys de la cons-trucció de la presa i pantà de Susqueda
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Expedient: 2016/749
En data 4 d'octubre de 2016 la Comissió permanent del Ple del Consell Comarcal de la Selva ha adoptat el següent acord:
Aprovar les bases per a la convocatòria d'un concurs per al disseny
del logotip de la celebració de l'efemèride pels 50 anys de la construcció de la presa i pantà de Susqueda.
Les bases s'exposen al públic per un termini de 30 dies des de la
seva publicació al BOP als efectes de presentació d'al·legacions. En
cas que no se'n presentin s'entendran aprovades definitivament,
sense necessitat d'ulterior acord.
Si es vol impugnar el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un
mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Santa Coloma de Farners, 6 d'octubre de 2016
Salvador Balliu Torroella
President

ANNEX : BASES DE LA CONVOCATÒRIA
BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PER AL DISSENY DEL
LOGOTIP DE LA CELEBRACIÓ DE L'EFEMÈRIDE PELS 50 ANYS
DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA PRESA I PANTÀ DE SUSQUEDA
1. Objecte
El Consell Comarcal de la Selva convoca un concurs per al disseny
del logotip de la celebració de l'efemèride pels 50 anys de la construcció de la presa i pantà de Susqueda, a fi i efecte que el mateix
pugui ser utilitzat als impresos, segells, fulls oficials, etc.
2. Règim Jurídic
El present concurs es regirà per allò establert en aquestes bases, i
en allò que no estigui previst s'aplicarà supletòriament el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la Llei 39/2015, d'1
octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
3. Disseny del logotip
Entenem per logotip un disseny pictòric o gràfic destinat a ser utilitzat en lloc del nom (?50è aniversari de la construcció de la presa i
pantà de Susqueda?).
4. Participants
El concurs és de caràcter obert i públic i hi podran participar totes
les persones d'edats compreses entre els 12 i els 18 anys (ambdós inclosos), presentant una o més obres, les quals han de ser originals, és
a dir, que no hagin obtingut mai cap premi ni hagin estat publicades
en cap mitjà de comunicació.
5. Premi
El premi que s'atorgarà al logotip guanyador serà un val per valor
de 300? per adquirir llibres, música, material educatiu i/o informàtic, etc. Serà indivisible i podrà declarar-se desert. El lliurament del
premi serà dintre dels actes de la Fira de Sant Antoni d'Anglès, que
tindrà lloc els dies 14 i 15 de gener de 2017.
6. Drets de propietat
L'obra guanyadora serà propietat del Consell Comarcal de la Selva,
que tindrà sobre ella tots els drets.
7. Jurat
El Jurat qualificador del concurs estarà format pels Alcaldes/ses
del municipis de Susqueda, Osor i Sant Hilari, un representant del
Consell Comarcal de la Selva, un representant de la Diputació de
Girona, un representant de la Generalitat de Catalunya, i un grafista
i/o expert en la matèria.
El Jurat aixecarà acta de la seva decisió, deixant constància de la
proposta guanyadora, i elevant-la al Consell Comarcal per a la seva
ratificació. Després de la seva decisió es procedirà a l'obertura del
sobre que conté les dades personals del participant guanyador, a fi
i efecte d'identificar-lo.
El veredicte, que serà inapel·lable, es farà públic per la Fira de Sant
Antoni d'Anglès (14 i 15 de gener de 2017). Els originals no premiats es podran retirar a partir de la data de lliurament del premi al
Consell Comarcal de la Selva. Si no es retiren en un termini màxim
de quinze dies, s'entendrà que l'autor renuncia a la propietat de la
seva obra.
El funcionament del jurat s'ajustarà a allò previst als articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic.
8. Criteris de valoració de les propostes presentades
El Jurat adoptarà la seva decisió amb total independència i d'acord
amb els següents criteris:
- Aptitud per a transmetre el significat de l'efemèride que es commemora.
- Originalitat i creativitat.
- Facilitat per a la seva adaptació utilització, en impresos, segells,
full, etc.
9. Presentació de participacions
Les propostes es lliuraran en un sobre tancat identificant el remitent
amb un pseudònim. A l'interior d'aquest sobre hi haurà d'haver,
d'una banda, el disseny proposat, i de l'altra, una plica en un sobre tancat on hi constin les dades de l'interessat: Nom i Cognoms,
DNI, adreça, telèfon de contacte, adreça electrònica. Ambdues coses
s'identificaran, en una part visible (rere el disseny i fora el sobre
de la pica) amb el pseudònim de l'autor. El nom de l'interessat no
pot constar ni al sobre o document que es lliura ni en cap part dels
dissenys.
El termini d'admissió d'originals és fins el dijous 5 de gener de 2017
a les 14 hores.
10. Format dels treballs
Les obres hauran de ser lliurades en format paper i també amb format CD o en qualsevol altre suport digital (arxiu PDF i editable) al
Registre del Consell Comarcal de la Selva en horari d'oficina de 8 a
14 h o en els Registres dels Ajuntaments que formen part del Consorci Ter-Brugent.
Normes que han de complir les obres presentades:
-Format: presentat en mida DIN-A4.
-Tècniques: tècniques adaptades als mitjans d'impressió.
11. Prerrogatives del Consell Comarcal
El Consell Comarcal tindrà competència per fer les modificacions
que cregui convenients, segons les necessitats d'impressió, repro ducció, etc.
Igualment el Consell Comarcal té la prerrogativa d'interpretar les
presents bases en cas de dubtes o altres qüestions que es puguin
derivar del present concurs.
12. Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs implica la total acceptació de les
bases.