Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE VILALLONGA DE TER
Per acord del Ple extraordinari de 6 d'octubre de 2016 s'ha aprovat
provisionalment la modificació d'ordenances fiscals per l'exercici
2017 següents:
A) Ordenació i imposició de l'ordenança fiscal núm. 18 reguladora
de la taxa per l'aprofitament de pastures als comunals de Tregurà
B) Modificació Ordenança fiscal núm. 3. Reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
C) Modificació Ordenança fiscal núm. 10. Reguladora de la taxa
d'escombraries i deixalles
De conformitat amb el que disposen els articles 17 i ss. del RDL
2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprovà el text refós de la Llei municipal de règim
local de Catalunya, s'exposa al públic durant el termini de 30 dies, a
comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci al BOP
de Girona.
Transcorregut el termini sense reclamacions i/o al·legacions, l'acord
adoptat es considerarà elevat a definitiu sense necessitat de nou
acord, i es procedirà a la publicació del text íntegre de la modificació, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2017 i regirà mentre no
s'acordi la seva modificació o derogació.
Vilallonga de Ter, 7 d'octubre de 2016
Mònica Bonsoms Pastoret
Alcaldessa