Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre l'aprovació inicial d'un projecte
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SERINYÀ
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Serinyà, en la seva
sessió del dia 8 de juliol de 2016, ha aprovat inicialment el ?Projecte
tècnic de marquesina d'accés al pati de l'escola bressol municipal de
Serinyà?, redactat per l'Arquitecte Tècnic Sr. Antoni Bramon Serra,
en representació de Bramon, Sitjà, Bassols i Associats SLP, per un
import total de 5.525,30 ? (IVA exclòs).
De conformitat amb el que disposa l'article 235.2.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i l'article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i serveis dels ens
locals, s'exposa al públic pel termini de 30 dies, a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOP, durant el
qual es podrà examinar i presentar les al·legacions que es considerin
oportunes. Finalitzat aquest termini sense que hagi estat presentada
cap al·legació, el projecte esdevindrà definitivament aprovat sense
necessitat d'haver d'adoptar cap altre acord.
Serinyà, 5 d'octubre de 2016
Josep Antoni Ramon i Guasch
Alcalde