Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 2/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA
L'ajuntament en Ple, en sessió ordinària del dia 29 de setembre de
2016, va aprovar l'expedient núm. 2/2016 de modificació de crèdit
del pressupost.
L'esmentat expedient romandrà exposat al públic, a les oficines municipals, pel termini de quinze dies, als efectes d'examen i presentació de reclamacions, d'acord amb el que disposen els articles 169 i
177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pe qual s'aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions ni suggeriments en
l'esmentat termini, s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar nou acord.
Sales de Llierca, 6 d'octubre de 2016
Miquel Palomeras i Anglada
Alcalde