Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'exposició publica de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE ROSES
Aprovats provisionalment pel Ple de la corporació, en la sessió extraordinària de data 10 d'octubre de 2016, els acords de modificació
de les ordenances fiscals per l'any 2017, se sotmeten a exposició pública pel termini de TRENTA DIES comptats a partir del dia següent
a la publicació d'aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província,
als efectes que els interessats puguin examinar els expedients a la
secció de Gestió Tributària i presentar-hi les reclamacions o suggeriments que considerin oportunes, tal com estableix l'article 17 del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
1. Aprovació provisional de la modificació de:
> Ordenança General núm. 1, General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos municipals de dret públic per a l'exercici 2017.
> Ordenança General núm. 3, dels Preus públics per a l'exercici
2017.
> Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre Béns
Immobles per a l'exercici 2017.
> Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de l'impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per a l'exercici 2017.
> Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de competència local per a l'exercici 2017.
> Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la realització d'activitats administratives de competència local per a
l'exercici 2017.
> Ordenança Fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per recollida,
tractament i eliminació de residus municipals per a l'exercici
2017
> Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals per a l'exercici 2017
En cas de no presentar-se cap reclamació dins d'aquest termini, els
esmentats expedients s'entendran aprovats definitivament sense
necessitat d'adoptar un nou acord.
Roses, 11 d'octubre de 2016
Montse Mindan Cortada
Alcaldessa