Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de ratificació de l'aprovació del Pla local de joventut 2016-2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE RIPOLL
El Ple de l'Ajuntament de Ripoll, en sessió ordinària que va tenir
lloc el dia 27 de setembre de 2016, va adoptar, entre d'altres, els següents acords:
«(...) 7.2.1. Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local, de data 5 de
setembre de 2016, referent a l'aprovació del Pla local de joventut de
Ripoll 2016-2019.
7.2.2. Sotmetre a informació pública l'expedient mitjançant un
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler
d'anuncis, durant el termini de trenta dies hàbils per tal que els/les
interessats/ades puguin presentar les al·legacions, suggeriments,
reclamacions i/o objeccions que considerin oportunes.
7.2.3. Disposar que transcorregut el termini d'informació pública
sense que s'hagin presentat al·legacions, suggeriments, reclamacions i/o objeccions, el Pla Local de joventut es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'ulterior acord (...)».
La qual cosa es fa pública, mitjançant el present edicte, per donar
compliment a l'apartat segon dels acords trancrits anteriorment i, si
més no per analogia, als articles 159 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny.
L'acord esmentat i el Pla de referència es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 8.00 i les 14.00 hores, durant el termini de trenta (30) dies hàbils, des de la publicació
del present anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix
edicte es publicarà al tauler d'anuncis i a la pàgina WEB municipal.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'Ajuntament dins del mateix termini d'informació pública, per qualsevol
dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Pla Local de Joventut 2016-2019 esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior.
Recursos procedents contra l'acte: l'acte és de tràmit, no posa fi a la
via administrativa i no és susceptible d'impugnació separada. Tanmateix, es podrà interposar qualsevol recurs que es consideri ajustat
a dret.
Ripoll, 4 d'octubre de 2016
Jordi Munell i García
Alcalde