Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial del Pla d'acollida del Ripollès 2016-2020
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE RIPOLL
El Ple de l'Ajuntament de Ripoll, en sessió ordinària que va tenir
lloc el dia 27 de setembre de 2016, va adoptar, entre d'altres, els següents acords:
«(...) 7.1.1. Aprovar inicialment el Pla d'Acollida del Ripollès 20162020 que s'annexa a aquest acord.
7.1.2. Sotmetre a informació pública l'expedient mitjançant un
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler
d'anuncis, durant el termini de trenta dies hàbils per tal que els/les
interessats/ades puguin presentar les al·legacions, suggeriments,
reclamacions i/o objeccions que considerin oportunes.
7.1.3. Disposar que transcorregut el termini d'informació pública
sense que s'hagin presentat al·legacions, suggeriments, reclamacions i/o objeccions, el Pla d'Acollida del Ripollès es considerarà definitivament aprovat el sense necessitat d'ulterior acord (...)».
La qual cosa es fa pública, mitjançant el present edicte, per donar
compliment a l'apartat 7.1.2 dels acords trancrits anteriorment i, si
més no per analogia, als articles 159 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny.
L'acord esmentat i el Pla de referència es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 8.00 i les 14.00 hores, durant el termini de trenta (30) dies hàbils, des de la publicació
del present anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix
Anunci es publicarà, al tauler d'anuncis i a la pàgina WEB municipal. Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant
l'Ajuntament dins del mateix termini d'informació pública, per
qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Pla d'Acollida
2016-2019 esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior.
Recursos procedents contra l'acte: l'acte és de tràmit, no posa fi a la
via administrativa i no és susceptible d'impugnació separada. Tan mateix, es podrà interposar qualsevol recurs que es consideri ajustat
a dret.
Ripoll, 7 d'octubre de 2016
Jordi Munell i García
Alcalde