Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre l'aprovació inicial d'un projecte d'obra ordinària
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PORQUERES
(Exp. admtiu. núm. 2016.456/B176)
En la sessió del Ple de 5 d'octubre de 2016, es va aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu de pista de tennis de terra batuda a
la zona d'equipaments de Miànigues a Porqueres, el qual s'exposa
al públic pel termini de 30 dies hàbils, a comptar de l'endemà de
la publicació d'aquest edicte al BOP, perquè els interessats puguin
examinar-ho i presentar, si s'escau, al·legacions.
Porqueres, 6 d'octubre de 2016
Francesc Castañer i Campolier
Alcalde