Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre l'aprovació inicial d'una memòria valorada
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PORQUERES
(Exp. Admtiu. núm. 2016.470/B176)
En la sessió del Ple de 5 d'octubre de 2016, es va aprovar inicialment
la Memòria Valorada millora paisatgística al límit Nord de la finca
del Casa Nostra i tractament del sotabosc dels boscos de ribera restaurats dels marges de la riera del Castellar i riera Can Morgat, la
qual s'exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils, a comptar de
l'endemà de la publicació d'aquest edicte al BOP, perquè els interessats puguin examinar-la i presentar, si s'escau, al·legacions.
Porqueres, 6 d'octubre de 2016
Francesc Castañer i Campolier
Alcalde