Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre delegació de competències de l'Alcaldia
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PLANOLES
Per Decret d'Alcaldia número 114bis/2016 de data 4 d'agost de
2016, es van efectuar les delegacions de competències de l'Alcaldia
en els regidors i les regidores que tot seguit es relacionen:
? Economia i Hisenda.- Regidora Sra. Montserrat Viñas Fort.
? Urbanisme i Via Pública.- Regidora Sra. Montserrat Viñas Fort.
? Benestar Social i Sanitat.- Regidora Pura Bober Peiris.
? Comerç i Turisme.- Regidora Sra. Montserrat Viñas Fort.
? Educació, Festes i Joventut.- Regidora Sra. Pura Bober Peiris
? Cultura, Esports i Associacions.- Regidor Sr. Jeroni Marin Surroca
L'abast de les funcions d'aquestes delegacions comporta facultats
de direcció i gestió. (que compren l'estudi, proposta, execució de la
matèria relacionada amb el seu àmbit d'actuació) Resten excloses
les facultats de resolució. L'Alcalde es reserva la resta de matèries
no delegades.
La qual cosa es fa pública, d'acord amb el que disposa el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Planoles, 3 d'octubre de 2016
Enric Gràcia Barba
Alcalde