Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació provisional de modificació d'ordenances fiscals
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PALAMÓS SERVEIS ECONÒMICS
El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 11 d'octubre del
2016 va adoptar, entre d'altres, l'acord d'aprovació provisional de
modificació de les següents ordenances fiscals:
1. Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic i local.
2. ordenança fiscal número 1, reguladora de l'Impost sobre béns
immobles.
3. Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
4. Ordenança fiscal número 3, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres.
5. Ordenança fiscal número 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
6. Ordenança fiscal número 5, reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques.
7. Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa per llicències o
la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.
8. Ordenança fiscal número 8, reguladora de les taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals.
9. Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per l'ocupació del domini públic local.
10. Ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la prestació de serveis per a tramitació d'autoritzacions, llicències, comunicacions ambientals i altres llicències d'activitats.
Així mateix va acordar mantenir igual que l'exercici 2016 els tributs
i ordenances no modificats expressament pels acords anteriors.
D'acord amb el que disposa l'article 17 del RDL 2/2004, pel que
s'aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els
acords d'imposició i el text de les Ordenances modificades en caràcter provisional, així com el contingut dels corresponents expedients
se sotmet a informació publica pel termini de 30 dies, a comptar des
de l'endemà de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial
de la Província, a l'efecte del seu examen i presentació de possibles
reclamacions i suggeriments, entenent-se definitivament aprovat,
sense necessitat de prendre nou acord, si durant l'esmentat termini
no s'haguessin presentat reclamacions.
Palamós, 11 d'octubre de 2016
Lluís Puig Martorell
Alcalde