Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial del Padró de la taxa de cementiris 2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE LA VALL DE BIANYA
164 - 01.05.002 49/2016
Mitjançant Decret d'Alcaldia de data 4 d'octubre de 2016 es va
adoptar el següent acord:
Primer: Aprovar inicialment el Padró corresponent a la taxa de cementiris 2016, amb número de rebuts 425 i d'import 4.824,00?, essent el període de voluntari de pagament del 17 d'octubre al 16 de
desembre de 2016.
Segon: Exposar-ho al públic, d'acord amb el que estableix la Llei
58/2003, de 16 de desembre, general tributària, pel termini de 20
dies hàbils mitjançant Edicte al BOP i al taulell d'anuncis de la corporació per tal que l'expedient pugui ser examinat pels interessats
i s'hi puguin presentar al·legacions i/o suggeriments. Cas que en
aquest termini no es presentin al·legacions ni suggeriments, l'acord
d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de l'adopció d'un nou acord.
La Vall de Bianya, 4 d'octubre de 2016
Santi Reixach Garriga
Alcalde