Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva del projecte d'Urbanització-2ª fase de millora Front de mar del Nucli Antic de l'Escala
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE L'ESCALA
En data 3 d'octubre de dos mil setze, el Ple va acordar, entre d'altres,
el següent acord:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el ?Projecte d'Urbanització-2ª Fase Millora Front de mar del Nucli antic de l'Escala?, redactat per l'arquitecte Gerard Oliver i Bofill en col.laboració amb
l'enginyer Xavier Frigola i Mercader, amb un pressupost per contractació de 978.733,31?, IVA inclòs, en virtut del que disposa l'art.
37.1 del reglament d'obres, activitats i serveis decret 179/95 de la
Generalitat de Catalunya. Tot condicionant aquesta aprovació als
requeriments o modificacions que, en el seu cas, corresponguin en
relació a l'afectació al domini públic marítimo terrestre.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al BOP de Girona, al DOGC,
al Butlletí municipal i a la web municipal als efectes del que disposa l'article 38.2 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis, Decret
179/95 de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Contra aquest acord que exhaureix la via administrativa,
pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós administratiu de Girona, dins el termini de dos mesos
a comptar des de la present publicació, sens perjudici que amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs de reposició dins el termini
d'un mes a comptar des de la notificació del present acord o qualsevol altre que es consideri adient.
L'Escala, 4 d'octubre de 2016
Víctor Puga i López
Alcalde