Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació provisional de la imposició i aplicació de contribucions especials per a la realització d'unes obres
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CAMPELLES
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 30 de setembre de
2016, ha adoptat l'acord d'aprovació que s'indica, el qual, per virtut del present edicte, se sotmet a informació pública junt amb el
seu expedient administratiu complert als efectes de la seva consulta
i presentació de les al·legacions que s'estimin oportunes durant el
termini que s'expressa:
- Aprovació provisional de la imposició i aplicació de Contribucions
Especials per a la realització de les obres de ?pavimentació del camí
del Serrat de la Creu? i de la seva Ordenança Específica reguladora
de les referides Contribucions Especials, amb els paràmetres bàsics
següents:
A. Cost total de les obres: 93.133,20 ?
B. Quantitat a repartir entre els beneficiaris: 52.319,88 ?
C. Percentatge que representa: 56,17 %
D. Beneficiaris: els propietaris de terrenys amb aprofitament urbanístic de la totalitat del Sector la Creu.
E. Criteri de repartiment: Com a mòduls de repartiment s'aplicarà la
superfície (40%) en relació la façana (60%)
Termini: 30 dies.
Serà d'aplicació l'Ordenança núm. 15, General de Contribucions Especials de l'Ajuntament de Campelles publicada al BOP de Girona
núm. 230, d'1 de desembre de 2011.
Aquesta imposició i ordenació esdevindran definitivament aprovades de forma automàtica sense necessitat d'un nou acord exprés del
Ple, si durant el termini expressat no es presenta cap al·legació, quina circumstància serà declarada per Decret de l'Alcaldia.
Campelles 3 d'octubre de 2016
Ramon Cutrina Planella
Alcalde accidental