Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'informació pública d'un projecte
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE CADAQUÉS
S'ha presentat un projecte per la ubicació al Pla Parcial 6.2 Sa Guarda, terreny de zona d'equipaments, d'una instal·lació de mòdul i
marquesina per a una Base funcional d'Unitat de Suport Vital Bàsic
de l'empresa Transport Sanitari de Catalunya.
D'acord amb el que disposa l'article 54.2 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, s'exposa aquest projecte a informació pública durant el
termini de vint dies, perquè tots aquells que ho considerin oportú, puguin efectuar les observacions i les reclamacions que creguin
convenients. Un cop passat el termini d'exposició pública i, en cas
de que no es presenti cap al·legació, aquest acord quedarà elevat a
definitiu.
L'expedient es podrà examinar en aquest Ajuntament en horari
d'oficines.
Cadaqués, 5 d'octubre de 2016
L'alcalde