Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2015
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BRUNYOLA
Informat per la Comissió Especial de Comptes d'aquesta Corporació, en la reunió del dia 3 d'octubre de 2016, el Compte General de
l'exercici 2015 format pel de la pròpia entitat, en compliment del
que preveu l'article 212.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 20 del
R.D. 500/1990, de 20 d'abril, s'exposen al públic pel termini de
quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació
d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, dins els quals
i vuit dies més, els interessats podran presentar les reclamacions,
reparaments o observacions que considerin adients.
Brunyola, 11 d'octubre de 2016
Francesc Johé Carreras
Alcalde