Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BLANES
L'Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el 13 d'octubre de 2016, ha aprovat provisionalment per a la seva vigència a
partir de l'1 de gener de 2017 l'expedient número 004090/2016, relatiu a la imposició i l'ordenació de tributs diversos, la supressió i/o
creació d'alguns d'ells i la modificació d'Ordenances fiscals i d'Ordenances reguladores d'altres ingressos de dret públic, així com la
modificació de l'Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció
dels tributs i altres ingressos locals de dret públic
D'acord amb l'article 17 de del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, l'expedient estarà exposat al públic a l'Àrea Econòmica, al
Passeig de Pau Casals, 39, d'aquest Ajuntament, durant el termini
de 30 dies hàbils a partir de l'endemà de l'última publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província o en un diari dels
de major difusió de la província, perquè els interessats puguin examinar-lo i presentar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments
que considerin oportuns. Si finalitzat el termini abans esmentat, no
se'n presenten, l'acord provisional s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord plenari.
Blanes, 14 d'octubre de 2016
Miquel Lupiáñez Zapata
Alcalde