Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte 38/2016, d'aprovació de les bases i la convocatòria del concurs lliure per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BESALÚ
Per acord del Ple de la Corporació de 3 d'octubre de 2016, s'han aprovat les bases reguladores per a convocar, mitjançant
concurs lliure per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'Ajuntament de Besalú, de conformitat amb
l'article 69 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
El text íntegre de les bases és el que es reprodueix en annex a aquest edicte i també es poden consultar a la pàgina web de
l'ajuntament, www.besalu.cat.
El termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés de selecció és de vint dies naturals comptadors a partir
del dia següent al de la darrera publicació de l'anunci de convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona o al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, i conforme a les revisions de l'article 116 de la vigent Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es pot interposar
recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia
següent al de la seva publicació en la forma legalment establerta.
Alternativament, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
competent, dins del termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest acord. Aquest
recurs no es podrà interposar mentre no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de
reposició potestatiu prèviament interposat.
Tanmateix, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu convenient i que legalment correspongui.
La interposició de qualsevol dels recursos, però, no paralitza, per si mateixa, l'acció administrativa, llevat que així ho acordi
l'òrgan jurisdiccional o administratiu competent.
La qual cosa es fa publica per tal de donar compliment al que preveu l'article 55.2 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Besalú, 4 d'octubre de 2016
Lluís Guinó i Subirós
Alcalde
BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ
LA PLAÇA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BESALÚ
1. Objecte de la convocatòria
1.1. L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs lliure, per tal de
formular proposta de nomenament a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya per
proveir interinament el lloc de treball, reservat a funcionaris amb habilitació estatal amb categoria de SECRETARIA
INTERVENCIÓ, de l'Ajuntament de Besalú. La provisió d'aquest lloc resulta necessària i urgent, ja que no resulta
possible la seva provisió per funcionari d'habilitació nacional d'acord amb els procediments dels articles 30 i 31 del Reial
decret 1732/1994 de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional.
1.2. Les tasques bàsiques a realitzar seran les descrites a l'art. 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, en
desenvolupament de les funcions públiques necessàries de la Secretaria que comprenen la fe pública i l'assessorament legal
preceptiu i les de la Intervenció, comprensives de la fiscalització econòmico-financera interna i la comptabilitat.
2.- Requisits per a participar en la selecció
Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que els aspirants reuneixin el dia de la finalització del termini de
presentació de sol·licituds les condicions següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Haver complert setze anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa fixada per la llei.
c) Estar en possessió de la titulació exigida per a l'accés a la subescala de Secretaria-Intervenció, que és qualsevol dels següents
títols: Llicenciat en Dret, Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració, Llicenciat en Sociologia o el títol de grau
corresponent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en la qual finalitzi el termini de presentació d'instàncies.
d) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi la pràctica normal de la feina.
e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels
òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament especialment per a
l'ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l'accés al cos o escala de funcionaris.
f) No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria.
g) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.
h) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat nivell C de català)
o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de
coneixements de català i l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes
i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix és
d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de
selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
En el cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció
ha de contenir una prova o l'exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que
han de superar.
3. Termini i forma de presentació de sol·licituds de participació. Admissió dels aspirants
3.1. Els aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud.
Les sol·licituds s'adreçaran a la Presidenta de la corporació i es podran presentar al registre general de l'ens, durant el termini
de 20 dies naturals, comptadors a partir del següent al de la publicació de l'anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en qualsevol de les formes que determina l'article 38.4, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
En la sol·licitud els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona,
referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, sens perjudici de la seva
posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. Això no obstant, en cas que els aspirants tinguin el nivell exigit de
coneixements de català cal que ho acreditin documentalment, com a màxim, abans de l'inici de la prova de català.
3.2. Per poder ser admesa una sol·licitud s'ha de presentar la següent documentació:
a) Sol·licitud segons model normalitzat.
b) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.
c) Original o còpia degudament compulsada del títol acadèmic.
d) Certificacions, títols, i/o altres documents acreditatius dels mèrits al·legats. Caldrà acreditar tots els mèrits al·legats
que hagin de ser valorats, sense que es pugui valorar cap mèrit que no compti amb la deguda acreditació.
e) Currículum vitae del sol·licitant.
4.- Llista d'admesos i exclosos
El President de la corporació dictarà resolució en el termini màxim d'un mes des de la finalització del termini de presentació
de sol·licituds de participació al procés selectiu, per declarar aprovades provisionalment les llistes d'admesos i exclosos. En
l'esmentada resolució s'han d'indicar els llocs on es troben exposades al públic les llistes completes certificades dels aspirants
admesos i exclosos i s'ha de nomenar el Tribunal i determinar el lloc, data i hora de la seva constitució i inici d'actuacions.
Aquesta resolució s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de la corporació-capital i al Butlletí Oficial de la Província de Girona i
ha d'atorgar un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Aquesta publicació substitueix la notificació
individual a les persones interessades, d'acord amb l'art. 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Els aspirants admesos seran convocats en crida única, i l'ordre d'actuació serà per ordre alfabètic, segons la lletra per la qual
comenci el primer cognom.
5.- Tribunal qualificador
El Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s'haurà d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels
seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona.
El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part del Tribunal
qualificador.
La pertinença al Tribunal qualificador serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació
o per compte d'altri.
El Tribunal que s'ha de constituir per valorar el procés selectiu ha de tenir la següent composició:
Presidència: titular de la plaça de Secretària Interventora de l'Ajuntament de Besalú, d'acord amb el concurs unitari.
Vocal 1: titular i suplent, un/a funcionari/ària, de carrera del mateix grup de titulació del convocat proposat per l'Escola
d'Administració Pública de Catalunya.
Vocal 2: un/a funcionari/ària proposat pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Girona, que actuarà de secretari/
ària del Tribunal.
El tribunal pot disposar la incorporació d'assessors especialistes per a totes o alguna de les proves. Els assessors no tenen vot.
La composició del tribunal s'ha d'ajustar al principi d'especialitat i tots els seus membres vocals han de tenir una titulació
igual o superior a l'exigida per a l'accés a les places de la convocatòria.
El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars,
bé suplents, i sempre és necessària la presència del president i del secretari. Les decisions s'han d'adoptar per majoria de vots
dels presents i, en cas d'empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret
del secretari, l'actuació del qual és de fedatari. No obstant això, aquest tindrà veu i vot quan alhora sigui membre del Tribunal
qualificador computant-se com un únic vot.
La participació en el tribunal qualificador dóna lloc a la indemnització en concepte d'assistència, d'acord amb el que estableix
el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 28 i
29 de la Llei 30-1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
De cada sessió que faci el tribunal qualificador s'ha d'estendre l'acta corresponent, signada pel secretari, que n'ha de donar
fer, amb el vistiplau del president, i per tots els membres.
6.- Procés de selecció
El tribunal designat amb aquesta finalitat es constituirà, i iniciarà la realització del procés de selecció dels candidats com
s'indica tot seguit:
6.1. Coneixement de la llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori.
Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de nivell C de la Junta Permanent de Català o
alguna de les titulacions equivalents o es trobin en algun dels supòsits establerts a la base segona, hauran de fer la prova de
català que té caràcter eliminatori i consta de dues parts:
- Primera part: Exercici escrit on s'avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana, per mitjà de preguntes
sobre aspectes lingüístics.
- Segona part. S'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una conversa.
La durada màxima d'aquesta prova serà determinada pel tribunal.
La prova es qualificarà d'apte o no apte. Els aspirants que no superin la prova de català no passaran a la fase següent.
6.2. Valoració dels mèrits
a) Experiència professional en l'Administració local exercint les funcions pròpies de Secretaria-Intervenció: 0,10 punts per
mes treballat, fi ns a un màxim de 3 punts.
b) Experiència professional en altres funcions, en administracions locals o altres administracions públiques, en places dels
subgrups A1, A2 o C1 i C2, en règim funcionarial de carrera o laboral fi x: 0,05 punts per mes treballat, fins a un màxim de 3
punts.
c) Formació i perfeccionament: Es valora l'assistència a cursos, jornades i seminaris de formació, d'especialització o de
perfeccionament, amb certificat de participació o assistència i aprofitament, de durada igual o superior a 5 hores, impartits
per organismes oficials sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies de la plaça que es convoca, fins a un màxim de
3 punts i d'acord amb el següent barem:
- Per cursos de durada de 5 a 9 hores: 0,05 punts
- Per cursos de durada de 10 a 19 hores: 0,10 punts
- Per cursos de durada de 20 a 39 hores: 0,20 punts
- Per cursos de durada de 40 a 79 hores: 0,35 punts
- Per cursos de durada de 80 o més hores: 0,50 punts
Només es tindran en compte els cursos dels darrers deu anys. Els candidats han d'aportar certificat justificatiu d'haver
realitzat els cursos en els que consti de forma expressa el nombre d'hores.
d) Per estar en possessió de titulació de postgrau relacionada amb les funcions pròpies de la plaça que es convoca, fins a un
màxim de 2 punts i d'acord amb el següent barem:
- Per postgraus de més de 80 hores: 1 punt
- Per mestratges: 2 punts
e) Per estar en possessió de titulació acadèmica (llicenciatura o diplomatura) diferent de l'aportada per participar en la
convocatòria i relacionada amb les funcions pròpies de la plaça que es convoca, fi ns a un màxim de 3 punts i d'acord amb el
següent barem:
- Per diplomatura: 1 punt
- Per llicenciatura: 2 punts
Cal que els aspirants elaborin un document de declaració de mèrits i capacitats. Els mèrits s'acreditaran pels aspirants
mitjançant certificats originals emesos pels òrgans competents o fotocòpies compulsades dels títols o diplomes.
La puntuació d'aquest apartat serà de 14 punts, essent necessari per superar aquesta fase obtenir un mínim de 7 punts.
6.3. Prova pràctica
El Tribunal establirà una prova de caràcter eminentment pràctic relacionada amb les matèries pròpies de les funcions del lloc
de treball.
El supòsit pràctic a resoldre serà fixat pel Tribunal immediatament abans de la realització de la prova.
La prova versarà sobre alguna de les següents matèries, respecte de les quals podrà tenir caràcter transversal:
- organització i funcionament de l'ajuntament
- hisendes locals i control i fiscalització econòmica
- contractació administrativa i patrimoni dels ens locals
- procediment administratiu
- funció pública local
Els aspirants disposaran d'un temps de 90 minuts per la realització de l'exercici.
La puntuació d'aquest apartat serà de 15 punts, essent necessària una puntuació mínima de 7,5 per a la seva superació.
6.4. De caràcter no eliminatori. Entrevista personal.
Finalitzada la valoració dels mèrits i realitzada i puntuada la prova pràctica, el Tribunal mantindrà una entrevista personal
amb els aspirants que no hagin estat eliminats en les fases anteriors, d'acord amb els criteris i paràmetres prèviament aprovats
pel propi Tribunal, i que versarà sobre la concreció i dels mèrits acreditats, el coneixement de les funcions reservades a
desenvolupar i l'adaptació del perfil formatiu i professional de l'aspirant a la plaça convocada.
Es qualificarà fins a un màxim de 3 punts.
7.- Proposta
El tribunal realitzarà l'avaluació dels aspirants establint la classificació definitiva que s'obtindrà de la suma de les puntuacions
obtingudes en el conjunt de les valoracions, i elevarà a la presidència de la corporació-capital, juntament amb l'Acta, la llista
dels aspirants classificats de major a menor puntuació o la proposta per declarar deserta la convocatòria si considerés que cap
dels aspirants assoleix el nivell adient per al desenvolupament de la plaça convocada.
8.- Presentació de documents
L'aspirant proposat/ada per al nomenament interí haurà de presentar a la Secretaria de la corporació, en el termini de 10 dies
naturals a comptar del dia següent de la publicació al Tauler d'Edictes de la relació d'aprovats, els documents acreditatius del
compliment dels requisits exigits a la convocatòria.
Llevat força major impeditiva lliurament apreciada pel Tribunal, cas de no presentar en termini la documentació o resultar
d'aquesta que no reuneix qualsevol dels requisits exigits, l'aspirant proposat/da decaurà en tots els seus drets al nomenament
i derivats de la superació del procés de selecció, sens perjudici de les possibles responsabilitats penals en les quals hagi pogut
eventualment incórrer, per a l'esbrinament de les quals el Tribunal deduirà testimoni i donarà trasllat.
9.- Nomenament i presa possessió
D'acord amb la proposta, el President de la Corporació sol·licitarà de la Direcció General d'Administració Local el corresponent
nomenament interí en favor de l'aspirant que hi figuri en el primer lloc, el/la qual haurà de prendre possessió del lloc de
treball prèvia la prestació del corresponent jurament o promesa conforme al Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, i Decret
359/1986, de 4 de desembre.
No obstant, amb la finalitat d'assegurar la cobertura de la plaça, i en l'eventualitat de renúncia o impossibilitat legal de
nomenament de l'aspirant proposat/ada en primer lloc, l'Alcaldia podrà requerir de l'òrgan de selecció la relació
complementària dels aspirants que segueixin al/a la primerament proposat/ada, per tal de demanar correlatiu nomenament
interí en el seu favor.
10.- Cessament
La persona funcionària nomenada cessarà per qualsevol de les causes de cessament dels funcionaris interins establertes a la
normativa de funció pública i, en tot cas, en prendre possessió el secretari que hagi estat nomenat amb caràcter definitiu de
resultes del concurs ordinari o unitari convocat a l'efecte per als funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter
estatal, o que hagi estat nomenat amb caràcter provisional o per acumulació per la Direcció General d'Administració Local,
en la forma prevista als articles 30 i 31 del RD 1732/1994.
Disposicions finals
Primera. En tot allò no previst en aquestes bases s'ha d'aplicar la normativa següent:
a) Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del estatut bàsic de l'empleat públic.
b) Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local.
c) Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública
d) Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
d) Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a Funcionaris d'Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional.
e) Reial decret 834/2003, de 27 de juny, pel qual es modifica la normativa reguladora dels sistemes de selecció i provisió de
llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional
f) Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local.
g) Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
h) Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Segona. Règim de recursos
El Tribunal queda facultat per a resoldre les dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre del
desenvolupament del procediment en allò de la seva competència que no estigui previst en aquestes bases.
Contra les llistes definitives d'admesos i exclosos i els nomenaments com a funcionaris es pot interposar, potestativament,
recurs de reposició davant l'alcalde/essa de la corporació, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la
seva publicació, o, directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, dins del
termini de 2 mesos comptats a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la publicació d'aquest acte.
Contra els actes i les resolucions dels tribunals qualificadors, per tractar-se d'òrgans col·legiats dependents de l'alcalde/essa
de la corporació, els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant l'alcalde
de l'ajuntament, en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.