Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte sobre l'aprovació definitiva d'un reglament
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE BANYOLES SECRETARIA
(Exp. 2016.1391)
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2016, va aprovar inicialment el Reglament de mercat
setmanal de venda no sedentària de Banyoles, un cop transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagin presentat
al·legacions ni suggeriments, el reglament d' entén aprovat definitivament.
D'acord amb allò que disposen els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, es publica a continuació el text íntegre del reglament:
?REGLAMENT DEL MERCAT SETMANAL DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE BANYOLES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En compliment de l'establert a la Directiva 123/2006/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relatiu als serveis en el mercat interior, es dicta aquest reglament que té per objecte desenvolupar la competència municipal
en matèria de mercats municipals, als efectes del que disposa l'article 25.2.i) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
règim local, així com eliminar tots els obstacles jurídics i barreres administratives injustificades a la llibertat d'establiment i
de prestació de serveis.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, ha suprimit el servei municipal
de mercat com a servei de prestació obligatòria en els municipis de més de 5.000 habitants (article 26.1.b) Llei 7/1985), així
com la possibilitat de declarar la seva reserva com a servei públic essencial (article 86.3 Llei 7/1985), ja que la funció principal
d'abastir la població local de productes alimentaris frescos i de primera necessitat ha desaparegut i ha quedat en certa mesura
obsoleta, essent el mercat municipal una opció comercial més dins de la gran diversitat de formats comercials existents en
l'actualitat.
En matèria de venda no sedentària es manté l'autorització administrativa prèvia, ja que aquesta activitat comercial requereix
de l'ús del sòl públic que s'ha de conciliar amb raons imperioses d'interès general com l'ordre públic, la seguretat i la salut
pública. Ara bé, a efectes de transmissió serà suficient la comunicació prèvia a l'Ajuntament.
També s'ha tingut en compte, tant la normativa estatal com la catalana, i en concret, La llei 7/1996 de 15 de gener d'ordenació
del comerç minorista (articles 53 i 54) , la Llei 33/2003 de patrimoni de les Administracions Públiques (article 86.2), el Reial
Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel que es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària (d'aplicació supletòria), el
Decret Legislatiu 1/1993 de comerç interior, modificat pel Decret Legislatiu 3/2010, d'adaptació a la Directiva de Serveis, i la
Llei 7/2011 i el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. DEFINICIÓ, OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
El mercat ambulant és aquell centre d'activitats comercials realitzades fora d'un establiment comercial permanent, de caràcter
periòdic i exercides en instal·lacions desmuntables o transportables, incloent-hi els camions botiga, dins d'un perímetre
autoritzat, que comprèn la venda al detall d'articles alimentaris, d'articles de simple ús i de brocanteria dins del marc de la
legislació vigent.
Aquest Reglament és aplicable a la venda no sedentària que es realitza al municipi de Banyoles dins dels espais de titularitat
pública delimitats pel carrers Àngel Guimerà, born, Plaça Major, Abeurador, Porta Turers i Plaça Turers i Plaça de les Rodes
i el Carrer Rambla (veure annex 1).
Les parades no podran situar-se en els accessos a edificis d'ús públic, d'establiments comercials i industrials, ni en llocs que
dificultin l'accés i la circulació.
El seu règim de funcionament es regeix pel principi de llibertat d'empresa i s'emmarca, entre altres raons d'interès general,

Núm. 198 ? 17 d'octubre de 2016
Pàg. 71
en la protecció dels drets de les persones consumidores i de la salut pública, les exigències de la bona fe en les transaccions
comercials i la protecció del medi ambient i de l'entorn urbà.
ARTICLE 2. HORARIS I DIES DE CELEBRACIÓ
L'activitat de venda en el mercat es duu a terme entre les 7 hores i les 14,00 hores, del dimecres i una periodicitat setmanal.
L'alcaldia o l'òrgan delegat competent pot autoritzar l'ampliació tant de dies com de l'horari si per raons turístiques, flux de
públic o de persones o dies assenyalats ho considera convenient. En aquest cas l'òrgan competent aprovarà les modificacions
pertinents i ho notificarà als interessats.
L'Ajuntament pot modificar el lloc d'instal·lació i ampliar o reduir l'espai assignat al mercat. Sempre que l'Ajuntament, per
raó d'interès general, vulgui fer ús d'aquesta facultat, ho ha de fer donant-ne compte, amb informació detallada, als titulars de
les autoritzacions amb l'antelació suficient perquè puguin realitzar les al·legacions i/o observacions que estimin convenients.
Per raons d'interès general, l'Ajuntament també pot cancel·lar la celebració del mercat de forma temporal o indefinida, avisant
prèviament als marxants sempre que sigui possible.
No obstant això, quan el dia de Nadal s'escaigui en dimecres, el mercat se celebrarà el dia 24 de desembre, quan el dia de Reis
s'escaigui en dimecres, el mercat se celebrarà el 5 de gener i quan el dia de Sant Jordi s'escaigui en dimecres se celebrarà el
22 d'abril.
ARTICLE 3. NOMBRE MÀXIM DE PARADES I AUTORITZACIONS
El nombre màxim, total o parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del mercat l'estableix l'Ajuntament, atenent els
criteris següents:
1. El sòl públic disponible.
2. La varietat d'oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Ara bé, no es poden establir percentatges de
parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat d'assegurar una oferta comercial
variada.
3. Els condicionaments urbanístics i circulatoris.
4. Aspectes mediambientals i de política social.
El nombre total d'autoritzacions de parades de les persones titulars (físiques o jurídiques) no poden superar mai el 15% del
total vigent al mercat de Banyoles.
Quotidià alimentari
Quotidià no alimentari
Equipament de la llar
Equipament de la persona
Lleure i cultura
Altres

ARTICLE 4. COMPETÈNCIES MUNICIPALS
Són competències de l'Ajuntament:
- Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària.
- Decidir el canvi d'ubicació del mercat, la supressió d'aquest, la fixació de l'horari de venda i la periodicitat.
- Gestionar directament els mercats o cedir-ne a un tercer, totalment o parcialment, la gestió, l'administració, la neteja dels
emplaçaments o qualsevol altre servei propi del seu funcionament, sens perjudici de les seves responsabilitats amb relació a
la seguretat i vigilància.
- Prendre les mesures necessàries per tal de millorar la seguretat viària al mercat i el seu entorn.
- Adoptar mesures eficaces a fi de preservar el medi ambient. Particularment, es vetllarà per concienciar els titulars de les
llicències per reduir progressivament la utilització de bosses de plàstic al mercat.
- Facilitar els mitjans i recipients idonis per a la neteja del mercat i la recollida selectiva dels residus.
- Designar el personal tècnic i administratiu responsable del control del mercat.
- Modificar motivadament el nombre d'autoritzacions de comerciants i parades, per motiu d'interès públic.
- Dirigir, impulsar i inspeccionar el servei del mercat. Cautelarment, en cas d'infracció, es poden intervenir els productes
exhibits pels comerciants, sens perjudici de les sancions corresponents.
- Exercir la potestat sancionadora.
Posar en coneixement de l'administració competent les infraccions que no siguin de la seva competència.
CAPÍTOL II. DE L'AUTORITZACIÓ
ARTICLE 5. TIPUS D'AUTORITZACIONS
Les autoritzacions d'ocupació de la via pública per a la venda no sedentària que comprèn aquest Reglament es classifiquen
de la forma següent:
a) Llocs fixos: Són les ocupacions establertes de forma permanent en l'espai, durant el temps autoritzar per la llicència, i no
exposades a moviments, alteracions o canvis si no és per les causes assenyalades en aquest Reglament.
b) Llocs eventuals: Són les que es poden concedir sense assenyalar-ne un lloc concret de col·locació ni determinar el temps
d'ús per algun dels motius següents:
- per afavorir la venda de productes alimentaris de temporada.
- Per completar l'equilibri comercial del mercat de manera provisional.
- Per completar i afavorir l'oferta de productes de proximitat i/o de productors locals.
- Per permetre l'oferiment al públic de novetats comercials, productes innovadors, serveis a les famílies i similars.
Els qui sol·licitin una autorització municipal per a ocupar una parada de caràcter eventual, hauran de complir amb tots els
requisits administratius de l'article 6.
Per l'atorgament d'aquests llocs eventuals es prioritzarà les categories comercials de venda segons les necessitats i proximitat
dels paradistes. L'atorgament es farà per Decret d'Alcaldia.
ARTICLE 6. REQUISITS PER OBTENIR L'AUTORITZACIÓ PER EXERCIR LA VENDA NO SEDENTÀRIA
Per a l'exercici de l'activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques han de complir els requisits següents:
1. Quan es tracti de persona jurídica, cal que estigui legalment constituïda, inscrita en el registre corresponent i el seu
objecte social ha d'incloure l'activitat que vol prestar. En el cas de societats civils, només caldrà acreditar la seva
constitució mitjançant el document privat o notarial formalitzat. Les persones jurídiques també hauran d'acreditar
l'obtenció del NIF corresponent. No es considera persona jurídica, les comunitats de béns, per tant no podran ser
titulars de l'autorització.
2. Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, han d'acreditar, a més a més, que estan en possessió dels permisos de
residència i de treball que estableix la normativa específica vigent.
3. Cal estar donat d'alta de l'epígraf corresponent a l'impost sobre activitats econòmiques i estar al corrent del pagament
de la tarifa o, en cas d'estar-ne exempt, estar donat d'alta en el cens d'obligats tributaris.
4. Cal estar donat d'alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, tant el titular com els treballadors que aquest
tingui contractats.
5. Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
6. No tenir deutes amb l'Ajuntament de Banyoles.
7. S'han de complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques per aplicar als productes que
estiguin a la venda.
8. Cal disposar de la documentació que acredita que es compleix la normativa vigent sobre higiene i manipulació
d'aliments, si s'escau, per a la venda dels productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.
9. S'ha de tenir assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 150.000,00 ? per sinistre/any, i 150.000
euros per víctima.
10. Quan es tracti de cooperatives, s'ha d'acreditar que tots els socis treballadors estan adscrits en el mateix règim de la
Seguretat Social (general o especial de treballadors autònoms), d'acord amb el que s'estableix en els estatuts socials de
la cooperativa.
11. Si s'escau, cal disposar de la targeta de transport.
12. En cas de camió -botiga o remolc acreditar el número de bastidor i/o matrícula i acreditar l'homologació del vehicle
d'acord amb la legislació vigent que haurà de constar en la fitxa tècnica.
ARTICLE 7. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
El procediment de selecció per atorgar les noves autoritzacions, així com per cobrir les vacants que es puguin produir entre les
ja atorgades, no pot ser automàtic, s'ha de realitzar en règim de concurrència competitiva, amb la convocatòria pública prèvia
i com a resultat d'un procediment basat en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat, d'acord amb l'establert als
articles 86 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques.
A aquest efecte, l'Ajuntament ha d'aprovar, amb suficient antelació per a cada convocatòria d'atorgament d'autoritzacions,
les bases corresponents, que han d'incloure els requisits i criteris d'adjudicació conforme a criteris clars, senzills, objectius,
així com el termini per resoldre el procediment, i indicar que si s'ultrapassa el termini sense que s'hagi dictat la resolució,
aquesta s'entendrà desestimada.
En cap cas aquest procediment pot exigir el deure de residència en el municipi respectiu, l'experiència prèvia, com requisits
de participació.
En relació a les noves autoritzacions, no hi haurà borsa o llista d'espera amb drets preferents, excepte per allò que preveuen
al respecte les bases de la convocatòria per a l'atorgament de les autoritzacions.
ARTICLE 8. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS
La persona interessada ha de presentar una declaració responsable en què manifesti:
- Que compleix els requisits establerts a l'article 6.
- Que està en possessió de la documentació que així ho acredita en el moment de l'inici de l'activitat.
- Que en mantindrà el compliment durant el termini de vigència de l'autorització.
- Que autoritza l'Ajuntament a fer les comprovacions necessàries amb relació al compliment de les obligacions tributàries i de
la Seguretat Social, o a fer consultes telemàtiques als registres i arxius d'altres administracions i entitats públiques.
L'Ajuntament pot requerir en qualsevol moment la presentació dels documents que acreditin que es compleixen els requisits
esmentats a l'article 6 i aquesta documentació s'haurà de presentar en el termini màxim de 10 dies hàbils.
ARTICLE 9. CONTINGUT DE L'AUTORITZACIÓ
Les autoritzacions atorgades per l'Ajuntament han d'indicar:
- Les dades del titular i, si és el cas, de les persones autoritzades.
- El número de parada assignat.
- El lloc on pot exercir-se l'activitat.
- Els productes autoritzats per a la venda.
- Els horaris i les dates en què es pot dur a terme l'activitat.
- La durada de l'autorització.
- Els metres lineals autoritzats.
- Si es tracta de camió ? botiga o remolc indicar el número de bastidor i/o matrícula.
ARTICLE 10. DURADA DE L'AUTORITZACIÓ
L'autorització nova per a l'exercici de la venda no sedentària té una durada màxima de quinze (15) anys amb la finalitat de
permetre l'amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits
Durant la vigència de les autoritzacions, els titulars de les autoritzacions estan obligats a acreditar anualment davant
l'Ajuntament que estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració Tributària, i també
de qualsevol altra obligació que els imposi l'Administració local, com ara el pagament de la corresponent taxa i tributs
municipals, i que estan al corrent del pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.
ARTICLE 11. CANVIS D'UBICACIÓ, ARTICLES DE VENDA i AMPLIACIONS
En funció de la disponibilitat de l'Ajuntament els titulars de l'autorització poden presentar una sol·licitud de canvi en els
articles de venda, canvi d'ubicació o ampliació, respectant el màxim de 12 metres.
La sol·licitud s'atendrà segons els criteris següents:
- Que la parada tingui característiques anàlogues amb altres parades adjacents del mercat o amb el comerç sedentari del
mateix producte.
- Per canvi a camions botiga (en els llocs on sigui permès).
- Per proximitat d'espais buits.
- Per grandària de la parada (de menor a major).
ARTICLE 12. TAXES MUNICIPALS
Els titulars dels llocs de venda i autoritzacions han de satisfer les taxes municipals que s'estableixen en l'ordenança fiscal
vigent.
CAPÍTOL III. TRANSMISSIBILITAT, EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ
ARTICLE 13. TRANSMISSIÓ DE L'AUTORITZACIÓ
El titular de l'autorització, si ho comunica prèviament a l'Ajuntament, pot transmetre l'autorització inicialment obtinguda pel
termini que resti de l'autorització o de la pròrroga, sempre que es mantinguin les condicions de l'autorització que es transmet,
i únicament en els supòsits següents:
a) Per cessament voluntari del titular de tota l'activitat professional de venda no sedentària en tots els mercats, sempre que
hagi transcorregut un mínim de 5 anys des que la va obtenir. En aquest cas no podrà tornar optar a cap nova llicència en el
mercat durant un període de 5 anys.
b) Per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del marxant, com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o
situacions anàlogues, acreditades degudament (cas de força major).
c) Per jubilació.
d) Per mort del titular. En aquest cas, o en cas d'incapacitat legal, és el successor legítim qui ho ha de comunicar a l'Ajuntament.
(cas de força major)
Serà successor qui sigui hereu o legatari del titular del lloc de venda.
En cas de no haver-hi disposició testamentària ni declaració d'hereus ab intestato, el lloc de venda serà declarat vacant i
revertirà a l'Ajuntament, que podrà amortitzar-lo o treure'l a licitació d'acord amb el que estableix l'article 6.
Quan hi hagi un canvi de titularitat per actes mortis causa, l'hereu, dins el termini de 3 mesos, des de la defunció del causant,
ha de sol·licitar a l'Ajuntament el canvi de titularitat del lloc de venda al seu favor.
Un cop transcorreguts tres mesos sense haver efectuat la petició, l'interessat perd tots els drets sobre el lloc de venda, que
passa a poder de l'Ajuntament.
La justificació de la transmissió requereix la presentació dels documents següents:
a) Certificat de defunció del causant
b) Escriptura d'acceptació de l'herència
c) Document que justifiqui que s'ha efectuat la liquidació de l'impost general sobre successions o de qualsevol que el
substitueixi.
Els que rebin per transmissió l'autorització hauran de complir amb els requisits establerts a l'article 5 per ser titular d'un lloc
de venda.
La transmissió de l'autorització meritarà les corresponents taxes establertes a l'Ordenança Fiscal.
ARTICLE 14. SUPÒSITS D'EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ
L'autorització municipal s'extingeix, i no dóna dret a indemnització ni a compensacions de cap mena, en els supòsits següents:
- Per renúncia expressa i escrita formulada pel titular.
- Per no ocupar el lloc de venda sense causa justificada durant 4 dies seguits de mercat o 5 dies de manera alternada, en el
període d'un any. En aquests casos, no es comptabilitzen els dies que per inclemències meteorològiques l'ocupació del mercat
sigui inferior al 50% dels llocs de venda.
- Per no pagar la taxa corresponent.
- Per pèrdua d'alguna de les condicions exigides per gaudir de l'autorització.
- Per incompliment greu de les obligacions sanitàries o de neteja.
- Per no recollir l'autorització i el carnet de venda de les dependències municipals en el termini màxim de 15 dies naturals.
- Quan la parada es destini a la venda d'articles diferents d'aquells per als quals s'atorga l'autorització.
- Per l'acumulació de 2 faltes greus o l'existència d'una falta molt greu.
- Es revocarà l'autorització a tots els titulars de parades a qui es detecti la venda de productes falsificats.
- Per la venda de productes dels quals no sigui possible demostrar que s'han aconseguit de manera lícita.
- Pel compliment del termini.
La revocació de la llicència implica no concedir cap llicència nova durant un període de 5 anys.
L'expedient de revocació és independent i autònom de l'expedient sancionador. En la seva tramitació cal atorgar un termini
previ d'audiència de 10 dies hàbils per realitzar al·legacions i/o observacions en defensa dels corresponents drets.
CAPÍTOL IV. DE L'EXERCICI DE LA VENDA
ARTICLE 15. EXERCICI DE LA VENDA
Al titular de la parada se li lliura una identificació o carnet de venda on consta el nom del mercat, el número de l'autorització,
la ubicació i els metres de la parada, el nom del titular (i una fotografia en el cas de persona física), els productes concrets
per a la qual és vàlida l'autorització i el dia de venda i, la matrícula i/o número de bastidor en el cas de camions ? botiga i/o
remolcs. Aquest distintiu ha de ser exhibit de manera visible i permanent a la parada de venda.
Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica emesa per aparells amplificadors o similars. S'exceptua d'aquesta
prohibició els venedors de discos compactes, sempre que el volum, a criteri del personal responsable, no sigui excessiu.
Cal tenir en compte la minimització dels riscos i els accidents de tot tipus, així com l'obligació de preservar rutes d'entrada i
sortida de vehicles d'emergència, en previsió de qualsevol contratemps, tal com determina el pla d'evacuació i emergència del
mercat (annex I del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures
d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures).
ARTICLE 16. HORARIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES
El muntatge s'ha de dur a terme com a màxim 0,5 hores abans de l'inici de la venda i el desmuntatge ha de finalitzar
obligatòriament a les 15 hores, i no pot començar abans de les 13 hores.
Només dins d'aquestes franges horàries els vehicles dels comerciants poden tenir accés al mercat per carregar i descarregar,
operacions que cal fer amb la màxima celeritat possible.
En cas d'inclemència climàtica, i amb l'autorització prèvia del responsable del mercat, es permet una certa flexibilitat en
l'aplicació d'aquesta norma.
ARTICLE 17. VEHICLES AUTORITZATS
Es prohibeix als marxants aparcar els vehicles al costat de la parada. A l'àrea destinada al lloc de venda i el seu entorn més
immediat no hi podrà romandre cap vahicle més temps que el necessari per a la càrrega i descàrrega de mercaderies.
No es podran aparcar o estacionar vehicles dins del recinte del mercat.
Només podran aparcar aquells vehicles que per les seves característiques o disseny, estan especialment condicionats com
a botigues ambulants o aquells que, sense disposar-ne, per circumstàncies especials disposin del corresponent permís
municipal. En aquest darrer cas el permís municipal haurà d'estar visible en tot moment.
Els Serveis de la Policia Local, vetllaran per al compliment d'allò que es disposa en aquest article i podran sancionar els
infractors en aplicació del Reglament General de Circulació i de tota la normativa municipal vigent, sense perjudici de poder
imposar-se també sancions per a les infraccions previstes en aquest reglament.
CAPÍTOL V. DELS TITULARS DE LES AUTORITZACIONS
ARTICLE 18. TITULARS DE LES PARADES
Tenen la consideració de titulars les persones que obtinguin l'autorització que expedeix l'Ajuntament.
Els titulars de les autoritzacions han d'exercir directament i personalment l'activitat comercial. També la poden exercir en
nom seu el cònjuge, o la parella de fet acreditada per qualsevol mitjà (Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del
Codi Civil de Catalunya, relativa a la persona i a la família), els parents dins el segon grau de consanguinitat o afinitat, i els
assalariats. Tots han d'estar donats d'alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui.
En cas que l'autorització s'atorgui a una persona jurídica, si aquesta està integrada per més d'una persona física, és necessari
justificar documentalment la relació jurídica existent entre el titular i la persona física que exerceix l'activitat.
Ningú pot acumular la titularitat de més d'una nova autorització. Els titulars de les autoritzacions han d'exercir la seva
activitat de venda amb estricta subjecció a les condicions de l'autorització atorgada.
En el cas de les cooperatives, només s'atorga una autorització, a nom del cooperativista que ha d'exercir la venda.
ARTICLE 19. DRETS I OBLIGACIONS
Drets
Els titulars de les parades tenen els drets següents:
1. Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària.
2. Rebre per part de l'Ajuntament, si s'ha sol·licitat prèviament, la informació actualitzada de tots els aspectes que
modifiquin o afectin la venda.
3. Vendre directament a través del vehicle adaptat, que substitueix la parada, sempre amb l'autorització corresponent.
4. Elaborar els productes en la mateixa parada, en cas d'activitat artesanal expressament autoritzada.
5. Obtenir autorització per tal de no assistir al mercat durant un període d'entre 1-10 dies per causa justificada, però sense
quedar eximits del pagament de les taxes corresponents.
6. Sol·licitar un canvi d'ubicació o una ampliació del lloc d'acord amb el que s'estableix a l'article 10.
7. Transmetre l'autorització en els casos autoritzats d'acord amb el que s'estableix a l'article 12.
8. Nomenar representants i constituir entitats de representació.
9. Promoure i impulsar comercialment el mercat, així com adoptar mesures que tendeixin a incrementar-ne la qualitat i la
competitivitat.
Obligacions
Els titulars de les parades tenen les obligacions següents:
1. Complir les instruccions del personal autoritzat de l'Ajuntament.
2. Desenvolupar l'activitat dins l'horari i el calendari i amb la continuïtat que hagi acordat l'ens local, sense interrupcions
injustificades.
3. Complir les condicions de seguretat i higiene que estableix aquest Reglament i la normativa general i sectorial específica
amb relació a les instal·lacions, equips i productes a la venda.
4. Respectar la distància entre parades de 0,5 metres.
5. Facilitar l'accés i la informació als inspectors i als òrgans competents de control.
6. Col·locar preus en tots els productes. El preu de venda al públic s'ha de fer constar precedit de la sigla PVP i s'ha
d'indicar de forma inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible.
7. Indicar en el preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb impostos inclosos. Els descomptes s'han de
mostrar amb claredat i de manera diferenciada.
8. Donar el pes i la mesura exactes. Aquestes operacions s'han d'efectuar sempre a la vista del públic.
9. Situar les balances de manera que els consumidors puguin veure perfectament el pes i el preu dels productes, i l'import
de la compra.
10. Cal posar a l'abast de l'encarregat municipal de control dels mercats de venda no sedentària els instruments corresponents
de pesada i mesura, segons el sistema mètric decimal, ja que l'encarregat municipal de control ha de poder comprovar
aquests instruments.
11. Mantenir net l'espai de venda durant el transcurs de l'activitat.
12. Col·laborar amb els serveis de neteja per agilitar la recollida dels residus. S'ha de netejar completament l'espai que ha
ocupat la parada un cop ha finalitzat l'activitat, i dipositar les deixalles en els punts i contenidors que s'han instal·lat a
aquest efecte. Cal separar selectivament les diferents fraccions: de paper i cartró, de plàstics i orgànica.
13. Vestir de manera neta i acurada i mantenir un tracte correcte amb els altres comerciants, amb els funcionaris municipals
i amb el públic en general.
14. Exercir l'activitat de venda ininterrompudament durant els períodes de la seva concessió, amb la deguda correcció i
d'acord amb l'horari del mercat.
15. Les persones físiques titulars de l'autorització estan obligades a exercir personalment l'activitat econòmica. També la
poden exercir en nom seu el cònjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol mitjà, els parents dins el segon grau de
consanguinitat o afinitat, i els assalariats. Tots han d'estar donats d'alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui.
16. Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin. El pagament s'ha de domiciliar en una entitat financera,
bancària o d'estalvis, llevat dels casos en què s'estableixi una forma de pagament diferent.
17. Estar al corrent del pagament d'impostos, tenir la llicència fiscal, estar donats d'alta a la Seguretat Social i estar al corrent
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i del pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.
18. Exhibir en un lloc visible la targeta d'autorització o el distintiu atorgat per l'Ajuntament.
19. Tenir fulls oficials de reclamació/denúncia i posar-los a disposició dels clients. I col·locar en un lloc visible el rètol oficial
de la Generalitat de Catalunya que assenyala que es disposa de fulls de reclamació.
20. Exhibir la mercaderia de taulell endins.
21. No es poden exhibir en cap cas els productes de venda sobre el terra o paviment, i cal situar-los a una alçada no inferior
a 80 centímetres.
22. Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal municipal encarregat del control del mercat, la
Policia Municipal i la resta de personal auxiliar o subaltern.
23. Comunicar per escrit a l'Ajuntament les absències previstes amb anterioritat, incloses les vacances.
24. Els titulars de les autoritzacions per a la venda de productes de qualsevol mena que puguin corroir, deteriorar, tacar o
perjudicar de qualsevol altra manera el paviment, estan obligats a col·locar una protecció de material impermeable entre
el terra i els elements de la instal·lació.
25. Mantenir les parades en un estat de conservació adequat.
26. Comunicar i reparar els desperfectes que causin a la via pública, les voreres, l'enllumenat, els arbres, la jardineria i el
mobiliari urbà en general.
27. Respondre dels danys que es derivin de l'exercici de l'activitat.
ARTICLE 20. VACANCES I DIES D'ABSÈNCIA
Tots els titulars de llocs de venda poden disposar d'un període de fins a un mes en concepte de vacances, sempre que ho
comuniquin per escrit a l'òrgan competent.
Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l'activitat per malaltia, per qualsevol altre causa de força major o per
vacances, ha de notificar per escrit a l'Ajuntament aquesta circumstància i el nom de la persona que exercirà l'activitat.
S'ha de comunicar a l'Ajuntament amb una antelació mínima d'un mes el període de vacances de què es preveu gaudir. El fet
de no comunicar-ho implica que aquest període d'absència es consideri absència injustificada.
Els marxants tindran dret a sol·licitar per escrit a l'Ajuntament una excedència d'ocupació del lloc assignat al mercat per
un període màxim de 3 mesos, sense que això representi la pèrdua dels seus drets. Els interessats hauran de sol·licitar
l'autorització amb antelació suficient. Aquesta excedència no eximeix de pagar l'anualitat completa.
L'Ajuntament podrà accedir discrecionalment o no a l'esmentada petició, i si ho fa podrà disposar durant l'esmentada
excedència del lloc de venda.
ARTICLE 21. ABSÈNCIES JUSTIFICADES
Es consideren absències justificades, sempre que es presenti el justificant corresponent, les següents:
1. 15 dies naturals en cas de matrimoni.
2. 2 dies naturals en casos de naixement de fill o malaltia greu o mort de parents fins al segon grau de consanguinitat o
afinitat. Quan per aquest motiu es necessiti fer un desplaçament, el termini serà de 4 dies naturals.
3. 2 dies naturals per trasllat de domicili habitual.
4. El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic i/o personal, inclòs l'exercici del sufragi
actiu.
5. L'avaria del vehicle en què es transporta la mercaderia, que dificulta el desenvolupament normal de l'activitat comercial.
6. Quan degut a les inclemències climàtiques adverses, a criteri del personal responsable del mercat, no es pugui exercir la
venda de productes de manera satisfactòria.
CAPÍTOL VI. PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT
ARTICLE 22. VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DURANT LA CELEBRACIÓ DEL MERCAT
Correspon a l'Ajuntament exercir la gestió, administració, vigilància, inspecció i supervisió i control de la neteja del mercat.
Quan sigui procedent, pot adoptar les mesures cautelars necessàries, incloses la immobilització i el decomís de la mercaderia.
Aquestes mesures són independents de les sancions que correspongui imposar.
En el cas d'infracció que pugui afectar la seguretat dels productes alimentaris posats a la venda, les autoritats encarregades
del control han d'adoptar les mesures necessàries amb la finalitat de controlar-ne el risc per a la salut.
L'Ajuntament designa el personal del mercat, a qui li correspon el control del mercat. També li correspon situar els comerciants
als seus respectius llocs de venda, resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació del mercat i el transcurs de la
seva activitat, i en tot allò que es refereix a l'ordre, la disciplina i la neteja. És l'encarregat de disposar les mesures necessàries
per al bon funcionament del mercat, i donar compte dels fets i incidències a l'òrgan competent.
La vigilància de la zona del mercat correspon a la Policia Municipal, que també pot actuar en tasques de control de mercat, en
col·laboració amb el personal encarregat del mercat.
Correspon a la inspecció sanitària examinar les condicions sanitàries dels articles d'alimentació destinats a la venda i ordenar
el decomís dels productes en condicions deficients.
Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada, també pot efectuar controls sobre els àmbits de les seves competències
sectorials, en relació a l'activitat comercial dels marxants en el mercat.
Els paradistes són els responsables de la vigilància dels seus llocs de venda i dels béns exposats durant les hores d'obertura al
públic. L'Ajuntament no es fa responsable dels danys que puguin patir les instal·lacions, ni del deteriorament o furt d'objectes.
En cap cas l'Ajuntament té responsabilitat subsidiària en els casos de mal servei, males condicions dels aliments, etc.
CAPÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR
ARTICLE 23. TIPUS D'INFRACCIONS
Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda es qualifiquen de lleus, greus i molt greus.
Les infraccions prescriuen:
? Lleus, als sis mesos.
? Greus, als dos anys.
? Molt greus, als tres anys.
A l'efecte del còmput del termini de prescripció, aquest es considera iniciat a partir de la data que es comet la infracció. En el
cas d'infraccions continuades, es té en compte la data de finalització de l'activitat il·lícita.
Infraccions lleus
Tenen consideració d'infraccions lleus:
1. El comportament que produeixi molèsties al públic o a altres paradistes i el contrari als bons costums i a les normes de
convivència dins el recinte del mercat. Es prohibeix expressament cridar la naturalesa i preu de la mercaderia per atraure
l'atenció dels compradors.
2. No tenir en lloc visible la identificació o el distintiu de la parada.
3. La negligència a dipositar de manera correcta els embolcalls i productes excedents de l'activitat.
4. L'incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades o dificultar l'accés habitual dels vehicles.
5. L'ocupació per part de la parada de més espai de l'autoritzat i l'exposició de mercaderies fora del lloc assignat.
6. No tenir a disposició del públic els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia.
7. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies.
8. No tenir la documentació relativa a la parada a disposició dels agents de l'autoritat que la requereixin.
9. Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic.
10. L'incompliment de qualsevol de les disposicions que conté aquest Reglament que no tinguin el caràcter de greus o molt
greus.
11. L'absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i comunicació a l'Ajuntament durant 1 dia
o 2 dies alterns. S'exclou el període normal de vacances, que també ha de comunicar-se per escrit.
12. No tenir la documentació necessària com a titular de la parada.
13. L'incompliment de les obligacions no essencials establertes en aquest reglament que no tinguin la consideració d'infracció
molt greus i greus, es consideraran de caràcter lleu.
Infraccions greus
Tenen consideració d'infraccions greus:
1. La reincidència d'infraccions lleus en el període d'un any.
2. La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, tant mentre es realitza la venda com un cop finalitzat el mercat i
retirades les instal·lacions.
3. La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació que pugui requerir el personal autoritzat amb
vista al compliment de les funcions d'informació, investigació i inspecció en les matèries objecte d'aquesta ordenança,
com també el fet de subministrar informació inexacta.
4. Les discussions que produeixen escàndol, dins el recinte del mercat.
5. La inobservança de les instruccions que, discrecionalment i pel bon funcionament del mercat, doni el personal del mercat.
6. L'actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats.
7. L'ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas entre parades laterals.
8. La manca de condicions higienicosanitàries dels llocs de venda, dels manipuladors, dels vehicles de transport d'aliments,
així com dels productes i aliments posats a disposició del consumidor.
9. La venda de productes no compresos en l'autorització corresponent.
10. Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats.
11. La modificació de la configuració, grandària i ocupació de la parada sense autorització del personal del mercat o sense
ajustar-se a les condicions d'aquesta.
12. No tenir a disposició del personal d'inspecció les factures i els comprovants de compra dels productes que es posen a la
venda.
13. Les infraccions a la normativa vigent en matèria comercial, de seguretat i alimentària.
14. La música o qualsevol mena de difusió de sons per megafonia, a excepció de les parades específicament destinades a la
venda d'articles o complements musicals, sempre que no s'excedeixin els decibels permesos.
15. La connivència amb la venda il·legal.
16. Circular amb el vehicle fora de l'horari autoritzat.
17. L'absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i comunicació a l'Ajuntament durant 2 dies
seguits o 3 dies alterns. S'exclou el període normal de vacances, que també ha de comunicar-se per escrit.
Infraccions molt greus
Tenen consideració d'infraccions molt greus:
1. La reincidència d'infraccions greus en el període d'un any.
2. El fet de subministrar informació o documentació falsa.
3. Les baralles amb empentes o cops dins el recinte del mercat.
4. El sotsarrendament o cessió de part o de la totalitat de l'espai autoritzat.
5. Tenir menors, en edat d'escolaritat obligatòria, treballant a la parada.
6. La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els funcionaris facultats per a l'exercici de la
funció d'investigació, de vigilància o d'inspecció en les matèries objecte d'aquest Reglament.
7. L'absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i comunicació a l'Ajuntament durant 4 dies
seguits o 5 dies alterns. S'exclou el període normal de vacances, que també ha de comunicar-se per escrit.
8. La utilització de l'autorització per part de persones diferents a les autoritzades.
9. Les infraccions per frau, adulteració o engany.
10. No atendre les directrius del Pla d'Emergència en el cas que aquest s'activés.
11. Exercir l'activitat sense autorització municipal.
12. Donar-se de baixa, el titular o els treballadors que aquest tingui contractats, del règim de la Seguretat Social durant la
vigència de la llicència.
13. Donar de baixa l'assegurança de responsabilitat civil durant la vigència de la llicència segons l'import establert en l'article
5 d'aquest Reglament.
14. El canvi d'emplaçament sense autorització.
ARTICLE 24. SANCIONS
Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la suspensió o revocació absoluta de l'autorització.
Les sancions les imposa l'òrgan competent municipal establert.
Infraccions lleus:
I. Advertiment
II. Multa fins a 750,00 ?
Infraccions greus:
I. Suspensió de l'autorització d'1 a 6 mesos
II. Multa de 750,01 ? fins a 1.500,00 ?
Infraccions molt greus:
I. Revocació de l'autorització
II. Multa de 1.501,00 ? fins a 3.000,00 ?
Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici d'altres mesures complementàries com ara:
- La intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de riscos amb relació a la salut de les persones.
- El cessament immediat de l'activitat de venda no sedentària quan s'exerceixi sense disposar de la preceptiva autorització.
ARTICLE 25. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS
L'aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents:
1. L'esmena dels defectes derivats de l'incompliment d'aquestes normes, sempre que d'aquest incompliment no se n'hagin
derivat perjudicis directes a tercers.
2. La reincidència quan no sigui determinant de l'infracció.
3. El grau d'intencionalitat.
4. El nombre de consumidors i usuaris afectats.
5. La quantia del benefici il·lícit.
6. El volum de vendes.
7. La situació de predomini de l'infractor al mercat.
8. La gravetat dels efectes socioeconòmics.
A l'efecte de la reincidència no s'hi computen els antecedents infractors cancel·lats.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Es respectaran els drets adquirits en virtut de les llicències atorgades abans de l'entrada en vigor de la Directiva 123/2006/
CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006.
Les llicències atorgades provisionalment i a precari, a l'espera de l'aprovació d'aquest reglament, queden convalidades des
de la data del seu atorgament d'acord amb el que preveu l'art. 67 de la Llei 30/1992.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resta derogat l'antic Reglament de règim intern del mercat setmanal, publicat en el BOP número 124, de 29 de juny de 2004,
i que va entra en vigor el dia 14 de juliol de 2004.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
Amb l'entrada en vigor d'aquest reglament, queda sense efecte i anul·lada la llista d'espera existent. Per tant, les persones
inscrites en aquesta llista no tenen cap dret preferent a l'hora d'adjudicar-se noves parades, ja que aquestes hauran de seguir
un procés de concurrència competitiva, d'acord amb els principis de publicitat, igualtat i transparència.

Núm. 198 ? 17 d'octubre de 2016
Pàg. 81
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA
Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, sempre
que hagi transcorregut el termini de 15 dies a què es refereix l'article 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local.?
ANNEX 1
MAPA DE DELIMITACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL DE BANYOLES DE VENDA NO SEDENTÀRIA.


Núm. 198 ? 17 d'octubre de 2016
Pàg. 82
ANNEX 2
LLISTAT AUTORITZACIONS PREEXISTENTS PARADES RECONEGUDES


Núm. 198 ? 17 d'octubre de 2016
Pàg. 83


Núm. 198 ? 17 d'octubre de 2016
Pàg. 84


Núm. 198 ? 17 d'octubre de 2016
Pàg. 85
Quotidià alilmentari
Quotidià no alimentari
Equipament de la llar
Equipament de la persona
Lleure i cultura
Altres
Banyoles, 6 d'octubre de 2016
Miquel Noguer i Planas
Alcalde