Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de delegació de competències de l'Alcaldia
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTOS
Mitjançant resolució d'alcaldia de data 4 d'octubre de 2016 (345/16)
l'Alcalde president d'aquesta corporació va delegar al regidor Sr.
Lluis Ezquerra Cufí la competència per a autoritzar el matrimoni
civil entre el Sr. J.D.R i la Sra. IR.C.A.
La qual cosa es fa pública de conformitat a allò establert a l'art 44.2
del RD 2568/1986, de 28 de novembre, ROFRJEL.
Avinyonet de Puigventós, 4 d'octubre de 2016
Josep Mª Bartolomé Foraster
Alcalde