Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 198
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT D'ALBONS
Aprovat per l'Ajuntament, amb data de 3 d'octubre de 2016 l'expedient de suplement de crèdit núm. 3-2016 en el pressupost municipal, estarà exposat al públic a les oficines municipals durant el
termini de 15 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació
d'aquest edicte en el B.O.P., per tal que les persones interessades
puguin examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin convenients. En cas de no presentar-se'n cap, l'acord d'aprovació inicial
esdevindrà definitiu.
Albons, 4 d'octubre de 2016
Joan Hostench Doñabeitia
Albons