Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'¿exposició pública dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 9
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
L'Ajuntament en sessió Plenària, realitzada el 10 de gener de 2017, ha adoptat amb caràcter provisional
l'acord que es transcriu tot seguit:
Primer. Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents la modificació de l'ordenança fiscal
número 1, reguladora de l'impost de béns immobles.
El text de l'article de l'ordenança que es modifica, és:
Article 8. Tipus impositiu i quota
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus impositius següents:
Béns immobles de naturalesa urbana.............................................................................................................0,72
Béns immobles de naturalesa rústica..............................................................................................................0,63
Béns immobles de característiques especials.................................................................................................1,00
Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2017 i següents
es publicaran en el Butl etí Oficial de la Província, sota els criteris següents:
1. Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i que facin
referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de l'Ajuntament.
2. Per a l'adaptació de l'ordenança a la nova normativa reguladora de les hisendes locals i general tributària
es farà remissió expressa al text/model aprovat i publicat per la Diputació de Lleida al Butlletí Oficial de la
Província número 149, de data 25 d'octubre de 2012.
De conformitat amb al ò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local; 17.1 Text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, els
acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de
l'Ajuntament durant 30 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butl etí
Oficial de la Província de Lleida, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportunes.
En el cas de no haver-hi cap reclamació l'acord provisional esdevindrà definitiu.
Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la
interposició de cap tipus de recurs.
Torrebesses, 10 de gener de 2017
L'alcalde, Mario Urrea Marsal