Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança General de Ciruculació
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
El Ple de la Corporació de data 27 d'octubre de 2016 va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança
general de circulació, concretament de l'annex al text de l'ordenança on s'hi estableixen les infraccions i les
sancions aplicables, en referència a ?Velocitat i límits? a fi d'incloure les tipificacions i limitacions de velocitat
de 20 km/h.
Es procedí a publicar l'edicte corresponent a l'eTauler, al diari Segre de data 8 de novembre de 2016, al
BOP núm. 214 de data 8/11/2016 i al DOGC núm. 7246 de data 9/11/2016, transcorregut el termini
d'informació pública sense haver-se presentat cap al·legació. En conseqüència, amb l'article 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es
procedeix a publicar la redacció literal de la present modificació a l'ordenança general de circulació:
Incloure la tipificació de la següent infracció a l'apartat ?Velocitat i límits?:
OM
DESCRIPCIÓ FET DENUNCIAT
QUALIF.
IMPORT
PUNTS
RGC CON
RESPONSABLES
VEH
ART.
APT.
OP
VELOCITAT I LÍMITS
20
1
Circular a una velocitat superior, estan limitada a 20 KM/h
50-1C
Circular amb velocitat excedida entre 21 i 40 KM/h
G
100
0
Circular amb velocitat excedida entre 41 i 50 KM/h
G
300
2
Circular amb velocitat excedida entre 51 i 60 KM/h
G
400
4
Circular amb velocitat excedida entre 61 i 70 KM/h
G
500
6
Circular a més de 70 km/h
M.G
600
6
Incloure la limitació de velocitat de 20 km/h en l'últim quadre de l'annex de l'Ordenança General de
Circulació:
QUADRE DE VELOCITAT
Annex IV de la Llei 18/2009, de 23 de novembre
LIMITACIÓ DE VELOCITAT
20 km/h
30 km/h
40 km/h
50 km/h
60 km/h
70 km/h
80 km/h
90 km/h
PUNTS
IMPORT
21 a 40
31 a 50
41 a 60
51 a 70
61 a 90
71 a 100
81 a 110
91 a 120
100
Greus
41 a 50
51a 60
61 a 70
71 a 80
91 a 110
101 a 120
111 a 130
131 a 140
2
300
51 a 60
61 a 70
71 a 80
81 a 90
111 a 120
121 a 130
131 a 140
141 a 150
4
400
61 a 70
71 a 80
81 a 90
91 a 100
121 a 130
131 a 140
141 a 150
151 a 160
6
500
Molt greus
A partir de 71
A partir de 81
A partir de 91
A partir de 101
A partir de 131
A partir de 141
A partir de 151
A partir de 161
6
600
Aquesta modificació entrarà en vigor als 15 dies hàbils de la seva completa publicació en el Butlletí Oficial
de la Província.
Tàrrega, 9 de gener de 2017