Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació de la convocatòria i bases per a proveir una plaça d'agent policia local
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
Es fa públic l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2016 d'aprovació de convocatòria i
bases per a proveir amb caràcter interí i mitjançant concurs-oposició l iure, una plaça d'agent (núm. 7) de la
Policia Local, vacant a la plantil a de personal funcionari de l'Ajuntament de les Borges Blanques, així com la
creació d'una l ista per al nomenament d'agents interins d'estiu i altres vacants de curta durada.
Contra aquest acord i les bases que s'aproven, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la data de la seva publicació al
Butl etí Oficial de la Província de Lleida. Amb caràcter potestatiu, es pot interposar recurs de reposició en el
termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva publicació, davant l'òrgan que ha pres l'acord.
Les Borges Blanques, 4 de gener de 2017
L'alcalde, Enric Mir i Pifarré
Bases que han de regir la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs oposició d'un agent interí al
servei de la policia local i per a la creació d'una l ista per al nomenament d'agents interins d'estiu i altres
vacants de curta durada
Primera. Objecte de la convocatòria
L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant concurs-oposició, d'un agent per ocupar una
plaça d'agent al servei de la policia local amb caràcter interí, enquadrada dins dels Funcionaris d'escala
d'administració especial, serveis especials, agent de la policia local, del Grup C1 i Complement de destí 12.
Segona. Condicions dels aspirants
Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:
a) Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
b) Haver complert 18 anys i no tenir-ne més de 55.
c) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni
estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable,
tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l'aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent
document oficial.
d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici
de les funcions pròpies de la categoria.
e) Tenir una alçada mínima de 1,65 m les dones i 1,70 m els homes.
f) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar,
tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a
formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.
g) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B.

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.
Tercera. Sol·licituds
Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General de
l'Ajuntament, segons el model inclòs a l'Annex 1 d'aquestes bases, dins el termini improrrogable de 20 dies
naturals des del següent al de la publicació d'aquesta convocatòria (DOGC I BOP), i s'han d'adreçar a
l'alcalde de la corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de las
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Les al·legacions presentades s'han de resoldre per Decret d'alcaldia en el termini de deu dies hàbils
següents a la finalització del termini per a la seva presentació. Junt amb aquest decret s'aprovarà la l ista
definitiva que es farà pública de la mateixa forma que la provisional. En l'esmentada resolució s'ha de
determinar el l oc, la data i l'hora de començament dels exercicis.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.
Les errades materials es podran esmenar, en qualsevol moment, d'ofici o a petició dels interessats.
Cinquena. Tribunal qualificador
El tribunal qualificador es constituirà, d'acord amb el que estableix l'article 8 del Decret 233/2002, de 25 de
setembre, que aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat dels policies locals i l'article 60 del Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic, de la manera següent:
President: La Secretària de la Corporació o funcionari/a en qui delegui
Vocals
- Un/a funcionari de carrera pertanyent al cos d'agents de la Policia Local de les Borges Blanques
- Un/a funcionari de carrera pertanyent al cos d'agents de la Policia Local d'un altre ajuntament
- Un/a representant de la Direcció General d'
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Als efectes previstos en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei
(BOE 30/05/02), el tribunal qualificador es classifica en la categoria segona.
Sisena. Procés de selecció
El procés selectiu s'iniciarà després de la publicació del l istat d'admesos i exclosos, on s'especificarà la
data, hora i l oc del primer examen.
Els aspirants s'han de convocar en una sola crida per a cada exercici. Perdran el dret a participar en el
procés selectiu els aspirants que no compareguin als exercicis el dia i hora assenyalats, l evat dels casos de
força major, que s'hauran de justificar documentalment dins el termini de les vint-i-quatre hores següents i
que seran l iurement valorats per l'òrgan de selecció. Si s'admet la causa de justificació, l'aspirant serà
objecte de nova convocatòria per a la data que determini l'òrgan de selecció.
En qualsevol moment o fase del procés selectiu i amb caràcter previ al nomenament de funcionari/ària de
carrera, les persones aspirants podran ser sotmeses a totes les proves mèdiques i/o psicotècniques que
siguin necessàries per tal de comprovar-ne l'adequació al quadre d'exclusions mèdiques de l'annex 4. Si de
les proves practicades es dedueix l'existència d'alguna causa d'exclusió, l'òrgan responsable pot proposar,
en funció de la gravetat de la malaltia o el defecte físic, l'exclusió de la persona aspirant del procés selectiu;
en aquest cas correspon a l'òrgan competent adoptar la resolució procedent, que en cap cas no pot donar
dret a indemnització.
Setena. Desenvolupament de la fase d'oposició
7.1. Primera prova: Coneixements de l engua catalana.
De caràcter obligatori i eliminatori que tindrà per objecte l'avaluació del coneixement de la l engua catalana.
El temps per a realitzar aquest exercici es determinarà per l'òrgan de selecció amb l'assessorament del
tècnic/a en normalització lingüística.
Restaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin presentat juntament amb la sol·licitud
una fotocòpia compulsada del certificat del nivell B o superior de la Junta Permanent de Català o un altre
certificat o titulació equivalent, així com, els aspirants que en algun procés de selecció per a l'accés a la
condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de la l engua catalana
del mateix nivell o superior al Nivel B requerit, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta
circumstància.
Qualificació: La prova es qualificarà d'apte o no apte. Els aspirants que no obtinguin la qualificació d'apte
quedaran eliminats d'aquest procés de selecció.
7.2. Segona prova: Aptitud física.
Serà obligatòria i eliminatòria. Constarà de les subproves detal ades a l'annex 2 d'aquestes bases. Els
aspirants hauran de presentar al tribunal un certificat mèdic oficial original, just abans de l'inici de la prova,
en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per poder dur-la a terme.
La no presentació del certificat comportarà l'exclusió del procés selectiu.
Qualificació: Es qualificarà com a apte o no apte. Per ser declarat apte caldrà obtenir cinc o més punts de
mitjana de les puntuacions de totes les subproves. Una prova puntuada en zero punts comportarà
l'eliminació de l'aspirant del procés selectiu.
7.3. Tercera prova: Cultura general.
Serà obligatòria i eliminatòria. Constarà de dues subproves.

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
a) Contestar en un període màxim d'una hora un qüestionari de preguntes breus i/o tipus test de cultura
general de nivel de graduat escolar i d'actualitat social, cultural i política, en la proporció d'un 50% de
preguntes relatives a coneixements de cultura general i el 50% restant relatives a coneixements sobre
l'actualitat social, cultural i política.
b) Contestar en un període màxim d'una hora una o vàries preguntes a desenvolupar relacionades amb els
temes que figuren a l'annex 3. El tribunal podrà disposar que els aspirants l egeixin les respostes davant seu
i els podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns.
Qualificació: Cada subprova puntuarà entre 0 i 10 punts i la puntuació mínima per passar ambdues
subproves serà de 5 punts.
7.4. Quarta prova: Cas pràctic i entrevista.
De caràcter obligatori i eliminatori, consistirà en respondre per escrit un o més supòsits pràctics proposats
pel Tribunal, relacionat amb les tasques del l oc de trebal objecte de la convocatòria, en el temps màxim
d'una hora.
Posteriorment, els aspirants exposaran oralment i amb caràcter individual la resolució del cas o casos
pràctics proposats i, el tribunal realitzarà aquel es preguntes i aclariments que estimi oportuns a fi de valorar
les seves aptituds i actituds en relació al l oc de trebal a ocupar, segons el següent desclòs:
- La correcció del raonament.
- Capacitat de resoldre situacions inesperades.
- Capacitat d'aplicar la discrecionalitat policial.
- Motivació envers el l oc de trebal .
- Capacitat d'acceptar i obeir ordres.
- Aptituds i actituds personals.
- D'altres ítems conductuals a tenir en compte a criteri del Tribunal.
- La capacitat de redacció.
- Presentació i que la l etra sigui l egible.
Qualificació: Aquesta prova es puntuarà entre 0 i 10 punts, essent la puntuació mínima per superar-la de 5
punts. El tribunal valorarà motivadament la puntuació de conformitat amb els ítems esmentats anteriorment.
7.5. Cinquena prova: Bateria de test psicotècnics.
Serà obligatòria i eliminatòria. Consistirà en la realització de proves psicotècniques objectives,
essencialment proves actitudinals i qüestionaris de personalitat, per tal d'avaluar si el perfil de l'aspirant
(capacitat actitudinal i professiograma caracterològic) s'adequa al policial. Totes les proves aplicades han de
ser formades per bateries de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat
baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en
els resultats obtinguts.
Aquesta prova es completarà amb una entrevista personal. Amb l'objectiu d'integrar tots els elements
explorats anteriorment.
Aquestes proves i l'entrevista seran realitzades per persones tècniques especialitzades en proves
psicotècniques.
Qualificació: Es qualificarà com a apte o no apte. La falsedat demostrada en les respostes comportarà
l'eliminació de l'aspirant.
7.6. Sisena prova: Reconeixement mèdic.

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Serà obligatòria i eliminatòria. Consistirà en un reconeixement mèdic que inclourà les proves que figuren a
l'annex 4 amb l'objectiu de comprovar que l'aspirant no presenta cap causa mèdica que l'invalidi per a
l'exercici de la professió de les detal ades a l'Annex 5.
Qualificació: Aquesta prova es qualificarà d'apte o no apte.
Vuitena. Desenvolupament de la fase de concurs
El concurs consistirà en l'examen i la valoració dels mèrits al·legats i acreditats pels aspirants i s'efectuarà
assignant a cadascun d'ells els punts que els corresponent de conformitat amb el barem següent:
A) Antiguitat- Fins a un màxim de 23 punts
Per haver prestat serveis com agent de la policia local a l'
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
en la fase de concurs i, el tribunal elaborarà novament una l ista on hi constaran els aspirants segons ordre
de puntuació de major a menor.
9.2. Els 10 primers aspirants d'aquesta l ista realitzaran la 4a prova de la fase d'oposició, relativa a la prova
psicotècnica i, si cap d'aquests aspirants superés aquesta prova es cridaria els deu següents segons ordre
de puntuació.
9.3. El Tribunal cridarà el primer de la l ista que hagi superat la prova psicotècnica, per tal que realitzi l'última
prova de la fase d'oposició, consistent en el reconeixement mèdic. Els professionals als quals s'encarregui
la realització de la prova mèdica, entregaran al tribunal un informe de l'aspirant. En cas que l'aspirant no
superi la prova, el tribunal cridarà el següent de la l ista que hagi superat les proves anteriors per tal que
realitzi la prova mèdica.
9.4. El Tribunal proposarà a l'Alcalde el nomenament com a funcionari interí a l'aspirant que hagi obtingut
major puntuació, segons l'ordre de la l ista, i, a més a més, hagi superat la prova psicotècnica i la de
reconeixement mèdic. El nombre d'aspirants proposats no podrà ser superior al de places convocades.
9.5. L'aspirant proposat haurà de presentar a la secretaria de l'Ajuntament de les Borges Blanques, en el
termini màxim de 20 dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona, a més a
més, del certificat acreditatiu de tenir els coneixements específics per poder conduir vehicles prioritaris, en
cas que no es presentin l'aspirant perdrà els seus drets al nomenament com a funcionari interí.
Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no presenten la
documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats i quedaran anul·lades totes les
seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.
Desena. Incidències
El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per
garantir el funcionament correcte del procés selectiu.
Onzena. Circumstàncies del cessament i període de durada de l'interinatge
La relació dels agents interins amb l'entitat local cessarà en les següents circumstàncies:
a) En prendre possessió com a funcionaris i funcionàries de carrera els i les aspirants aprovats en la
convocatòria en què s'incloguin les places ocupades pel personal interí.
b) Quan no calguin els seus serveis.
c) Per renúncia de la persona interessada.
d) Per aplicació de la sanció de suspensió de funcions per falta qualificada com a greu o molt greu o per la
separació del servei, acreditada mitjançant la instrucció d'expedient disciplinari conforme al que disposa la
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
e) Qualsevol altra causa establerta en la legislació vigent.
Dotzena. Llista de bossa d'interins
Una vegada finalitzat el procés de selecció, es publicarà la relació de persones per rigorós ordre de
puntuació segons el resultat de procés de selecció que tindrà una vigència de 3 anys.
Les persones amb més puntuació seran proposades, en cas que hi hagi necessitat en el servei, per al seu
nomenament com a funcionaris interins agents de policia local per substitució de vacances d'estiu i altres

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
suplències de curta durada, i formaran a la mateixa vegada part de la l ista d'espera per a futurs
nomenaments, juntament amb la resta de participants.
Els candidats que siguin cridats i no acceptin el nomenament, passaran a ocupar l'últim l oc de la l ista, i es
cridarà al següent candidat per ordre de puntuació. En cas de ser cridats per segona vegada i no acceptar el
nomenament, seran eliminats de la l ista d'espera, i es cridarà al següent candidat per ordre de puntuació.
Tretzena. Publicitat
La publicació d'aquesta convocatòria i les seves bases s'efectua al BOP de Lleida i la resta de
comunicacions relatives a aquesta concurrència s'efectuaran únicament al tauler d'anuncis i a la seu
electrònica de l'Ajuntament de les Borges Blanques.
Catorzena. Recursos
Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit qualificats de l'alcalde, els interessats podran
interposar, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de las
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
c. Que acompanyo certificat de nivel B de la Junta Permanent de Català o d'un altre equivalent que acredita
coneixements mitjans de l engua catalana: SI / NO
d. Que acompanyo fotocòpia del DNI.
e. Que acompanyo la següent documentació adjunta, a efectes de la valoració de mèrits previstos en la
base vuitena:
8. A............................................................................................................................................................................
8. B...........................................................................................................................................................................
8. C...........................................................................................................................................................................
8. D...........................................................................................................................................................................
8. E...........................................................................................................................................................................
Per tot l'exposat demano:
Ésser admès/a per a participar en la convocatòria per a cobrir amb caràcter interí la plaça vacant d'agent de
la policia local de l'Ajuntament de les Borges Blanques, segons les Bases aprovades per acord de la Junta
de Govern Local de 27 de desembre de 2016 i que declaro expressament conèixer.
Les Borges Blanques, a .................. de.....................................................................................................de 2017
Il·lm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de les Borges Blanques
(*) D'acord amb la Llei 39/2016, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, en cas que així es
desitgi, es pot optar per la notificació efectuada per mitjans electrònics
ANNEX 2
Proves físiques
1. Llançament de pilota medicinal
Dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les dues mans i, de darrera
el clatel , es l ança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar els talons ni les puntes dels peus (2
intents)
2. Abdominals en 1 minut
Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al clatell i els peus
subjectats.
3. Salt vertical
Dempeus davant d'una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió fins tocar amb la mà
el punt més alt de la paret (2 intents).
4. Velocitat
Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres.
Barem d'aptitud física homes
Grups d'edat: Fins a 26 anys
Punts l ançament abdominals salt vertical velocitat punts
10 12 65 50 6"7 10
9 11 60 48 6"9 9
8 10.5 55 46 7"1 8

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
7 10 50 44 7"4 7
6 9 45 42 7"8 6
5 8 40 40 8"4 5
4 7.5 35 38 8"8 4
3 7 30 36 9"1 3
2 6.5 25 34 9"3 2
1 6 20 32 9"6 1
Grups d'edat: De 27 a 34 anys
Punts l ançament abdominals salt vertical velocitat punts
10 11 60 45 7?7 10
9 10 55 43 7?9 9
8 9.5 50 41 8?1 8
7 9 45 39 8?4 7
6 8 40 37 8?8 6
5 7 35 35 9?4 5
4 6.5 30 33 9?8 4
3 6 25 31 10?1 3
2 5.5 20 29 10?3 2
1 5 15 27 10?6 1
Barem d'aptitud física dones
Grups d'edat: Fins a 26 anys
Punts l ançament abdominals salt vertical velocitat punts
10 8 55 44 7"6 10
9 7 50 42 8" 9
8 6.5 45 40 8"4 8
7 6 40 37 9" 7
6 5.8 35 35 9"2 6
5 5.5 30 30 9"5 5
4 5 25 28 9"7 4
3 4.5 20 24 9"8 3
2 4 15 20 9"9 2
1 3.5 10 18 10 1
Grups d'edat: De 27 a 34 anys
Punts l ançament abdominals salt vertical velocitat punts
10 7 50 39 8"6 10
9 6 45 37 9" 9
8 5.5 40 35 9"4 8
7 5 35 32 10" 7
6 4.8 30 30 10"2 6
5 4.5 25 25 10"5 5
4 4 20 23 10"7 4
3 3.5 15 19 10"8 3
2 3 10 15 10"9 2
1 2.5 5 13 11 1
ANNEX 3
Temari

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
1. La Constitució Espanyola: Principis generals. Les l ibertats i els drets dels ciutadans. L'organització
política i territorial de l'Estat.
2. L'estatut d'Autonomia de Catalunya: Disposicions generals. La Generalitat, el Parlament i el Consel
Executiu. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat.
3. La Llei municipal i de règim local: L'organització municipal. Competències dels ajuntaments . El personal
al servei dels ens locals.
4. Llei orgànica de forces i cossos de seguretat: Concepte, missió i objectius de la policia. Normes bàsiques
d'actuació. Els diferents cossos policials a l'Estat espanyol.
5. Llei de les policies locals: Disposicions generals. Principis d'actuació i funcions. La coordinació de les
policies locals i la col·laboració amb els altres cossos policials. Estructura i organització de la policia local.
Règim disciplinari.
6. El Codi Penal: Garanties penals i aplicació de la Llei. Concepte de delicte i de falta. Persones
responsables. Les penes.
7. Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària: Normes generals de circulació.
Senyalització. Permisos i l icències de conduir. Condicions dels vehicles per poder circular.
8. Les ordenances i els bans: Concepte. Aprovació. Persones a qui obliguen. Control del seu compliment.
9. Policia assistencial. Concepte i funcions.
10. Coneixements generals de la ciutat. Introducció històrica. Nuclis rurals. Nuclis urbans. Serveis i
comunicacions. Característiques socials i culturals. Característiques i situació de les urbanitzacions.
ANNEX 4
Revisió mèdica
Anamnesi
Dades antropomètriques FC i TA
Exploració general
Cardio respiratòria
Abdominal
Sentits: vista i oïda
Analítica sang hemograma
Sèrie blanca
Glucosa
Urea

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Creatinina
ANNEX 5
Causes d'exclusió mèdiques
1. Aparel circulatori
1.1 Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.
1.2 Malformacions de cor o de grans vasos.
1.3 Lesions adquirides de cor o de grans vasos.
1.4 Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.
1.5 Insuficiència coronària.
1.6 Pericarditis activa o residual.
1.7 Insuficiència arterial perifèrica.
1.8 Insuficiència venosa perifèrica.
1.9 Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.
1.10 Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.
2. Aparel respiratori
2.1 Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.
2.2 Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.
2.3 Valors de la capacitat vital forçada (CVF) obtinguda mitjançant espirometria forçada, inferior als 3,5 litres
en els homes i als 3 litres en les dones i de flux espiratori màxim en un segon (FEV1 ) inferior al 80% del
valor teòric.
2.4 Pneumotòrax repetitiu.
3. Aparel genitourinari.
3.1 Malformacions, alteracions o lesions del tracte genitourinari.
3.2 Disfuncions urogenitals cròniques.
3.3 Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.
3.4 Litiasi del tracte urinari crònica.
3.5 Prolapse genital femení. Endometriosi.
4. Aparel digestiu
4.1 Malformacions o lesions de l'aparel digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les
glàndules salivals.
4.2 Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció.
4.3 Hèrnies i eventracions no tractades o reincidents.
4.4 Úlcera gastroduodenal.
4.5 Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).
4.6 Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de malabsorció.
4.7 Pancreopaties cròniques o reincidents.
5. Sistema hematopoètic. Hemopaties que a judici del tribunal limitin l'exercici de la funció policial.
6. Aparel locomotor
6.1 Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el l iure moviment de qualsevol articulació
o que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, del tronc o del col , o la seva repercussió
estàtica.
6.2 Amputació total o parcial d'algun dels dits polze, índex i del mig de qualsevol de les dues mans. Les
amputacions dels altres dits es valoraran en relació a la limitació funcional.
6.3 Dismetria de les extremitats inferiors.

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
6.4 La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25
divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les
mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.
6.5 Luxació recidivant d'espatl a.
6.6 Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l'exercici de les funcions
policials.
7. Trastorns psiquiàtrics
7.1 Retard mental, trastorns de l'aprenentatge, de les habilitats motores, de la comunicació o del
desenvolupament, demència i altres trastorns cognoscitius.
7.2 Trastorns relacionats amb substàncies. Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d'abús
o de medicaments susceptibles de ser utilitzats amb finalitats no terapèutiques a un nivell considerat d'abús.
7.3 Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics.
7.4 Trastorns de l'estat d'ànim, d'ansietat, somatomorfs, ficticis, dissociatius, adaptatius o de personalitat.
7.5 Trastorns de la conducta alimentària o del son.
8. Trastorns del sistema nerviós
8.1 Epilèpsia. Convulsions sense filiar.
8.2 Malformacions, patologies o lesions dels sistema nerviós central o perifèric
8.3 Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.
8.4 Tremolors, tics o espasmes.
9. Glàndules endocrines
9.1 Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.
9.2 Diabetis mellitus.
10. Òrgans dels sentits
10.1 Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme
neuromotor.
10.2 Agudesa visual l unyana inferior al 40% (4/10) a cada ul i sense correcció (ul eres o lents de contacte).
10.3 Queratotomia radial.
10.4 Despreniment de retina, retinopaties.
10.5 Estrabisme manifest i no corregit.
10.6 Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.
10.7 Discromatòpsies. Es mesuraran pel test d'Ishihara i, en cas necessari i a criteri dels metges designats
pel tribunal qualificador, se'ls aplicarà el test de Farnsworth-Munsel .
10.8 Glaucoma.
10.9 Alteracions de les parpel es o de la secreció lacrimal que dificultin la correcta hidratació del globus
ocular i n'alterin la seva protecció.
10.10 Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels/de les facultatius/ves que realitzin la prova,
dificulti de manera important l'agudesa visual.
10.11 Agudesa auditiva unilateral, sense audiòfons, que suposi una pèrdua igual o superior a 35 dB a les
freqüències compreses entre 1.000 i 3.000 Hz o igual o superior a 45 dB a la freqüència de 4.000 Hz.
10.12 Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament
o en determinin afeccions cròniques.
10.13 Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que
comprometin la funció fonatòria normal.
10.14 Quequesa manifesta.
10.15 Reducció o alteracions de la sensibilitat olfactiva.
11. Pell, fàneres i glàndules exocrines

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
11.1 Malformacions, tumoracions i lesions de la pel i de les fàneres que puguin comprometre la funció
policial.
11.2 Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o característiques puguin comprometre la funció policial.
11.3 Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.
11.4 Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.
11.5 Tatuatges que siguin visibles amb l'uniforme reglamentari.
11.6 Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l'exercici de la funció
policial.
12. Altres
12.1 Processos neoplàsics.
12.2 Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi.
12.3 Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques.
12.4 Malalties autoimmunes.
12.5 Diàtesi al·lèrgica.
12.6 Proves analítiques compatibles amb patologia de base.
12.7 Qualsevol altra procés patològic que, a proposta dels serveis mèdics Especialitzats designats pel
tribunal qualificador, es consideri que dificulta o impedeix el desenvolupament de la funció policial.
12.8 Qualsevol afectació patològica que sigui motiu d'exclusió d'acord amb aquestes bases i que essent
conegudes per la persona aspirant no es notifiquin en el qüestionari mèdic orientatiu.