Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA DEL SERVEI DE CONTROL DE MOSQUITS DE LA BADIA DE RO- SES I DEL BAIX TER
Aprovat inicialment pel Ple de la Junta Rectora de la Mancomunitat, en sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2016, el Pressupost
General de l'Entitat per a l'exercici 2017 i les seves Bases d'Execució,
així com la plantilla que comprèn tots els llocs de treball, estaran
de manifest al públic, al Departament de Secretaria d'aquesta Mancomunitat, per un termini de quinze dies el Pressupost i les seves
bases i vint dies la plantilla, període durant el qual qualsevol persona interessada podrà examinar i presentar, contra aquest i davant
el Ple, les reclamacions que estimi convenients, tal i com disposa
l'article 169 del R.D. Leg. de 5 de març 2004, núm. 2/2004, que va
aprovar el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
l'article 20-1 del RD 500/1990 de pressupostos de les entitats locals,
de 20 d'abril.
En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, el Pressupost
es considerarà definitivament aprovat.
En cas contrari, el Ple de la Junta Rectora disposarà del termini d'un
mes per resoldre-les, comptat a partir del dia següent a la finalització de l'exposició al públic.
Castelló d'Empúries, 22 de desembre de 2016
Salvi Güell Bohigas
President