Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte de notificació de sentència dictada en el procediment de delicte lleu 141/2016
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 4 DE LA BISBAL D'EMPORDÀ
JOSE CARLOS BARRIOS GARCÍA , LLETRAT DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTICIA DEL JUTJAT DE PRIMERA INSTANCIA I
INSTRUCCIÓ NÚMERO 4 DE LA BISBAL
Mitjançant aquest edicte, faig públic que, en les actuacions de DELICTE LLEU NÚMERO 141/2016 que se segueixen en aquest jutjat
el Sr. Jutge ha dictat la sentencia número 116/2016 , amb data 4 DE
NOVEMBRE DE 2016, la decisió de la qual es CONDENATORIA en
relació a ERIK LANGENDOEN en referència a la sentencia dictada
per aquest jutjat, la qual està a disposició de les parts implicades en
aquest jutjat.
Contra aquesta sentencia, hi cap recurs d'apel·lació davant de l'Audiència Provincial de Girona en el termini de CINC DIES hàbils,
comptadors des del dia següent al de la seva notificació, que es formalitzarà i se substanciarà d'acord amb el que disposen els articles
795 i 796 de la Lecr.
I perquè així consti, i serveixi la notificació a ERIK LANGENDOEN
en parador desconegut signo aquest edicte.
La Bisbal, 20 de desembre de 2016
El lletrat de l'Administració de Justícia