Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació de les bases reguladores de subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques gironines
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE GIRONA SERVEI D'ESPORTS
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 20 de desembre de 2016, va Aprovar inicialment les bases reguladores de
subvencions de la Diputació de Girona per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les
comarques gironines.
?BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL FINANÇAMENT DE L'ACCIÓ DE
PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT A LES COMARQUES GIRONINES
1. Definició de l'objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions del Servei
d'Esports de la Diputació de Girona per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les
comarques gironines, d'acord amb els programes definits a l'annex.
Els programes de subvencions esmentats tenen les finalitats següents:
Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l'activitat físicoesportiva i l'esport.
? A1. Suport als programes municipals anuals de promoció de l'activitat físicoesportiva.
? A2. Suport a l'organització d'esdeveniments esportius singulars.
? A3. Suport a les actuacions urgents en equipaments esportius municipals.
? A4. Suport a la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals.
Programa B. Suport a les entitats esportives de les comarques gironines per la promoció i el foment de l'activitat físicoesportiva
i l'esport:
? B1. Suport a l'activitat esportiva de base.
? B2. Suport a l'esport d'alta competició.
? B3. Suport a l'organització d'esdeveniments esportius singulars.
? B4. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell estatal o superior que es portin a terme
fora de Catalunya.
Programa C. Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l'activitat físicoesportiva i l'esport.
Programa D. Programa ?Neda a l'escola? d'adquisició i/o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi
aquàtic.
2. Procediment de concessió
El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública, mitjançant la
comparació de les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la convocatòria i establint-ne una prelació d'acord amb
els criteris de valoració establerts en aquestes bases.
Les subvencions que s'atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys
posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
3. Despeses subvencionables i període d'execució
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l'activitat subvencionada,
resulti estrictament necessària i es realitzi en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. En cap cas, el cost
dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.
En el cas dels subprogrames A3 i A4 de construcció, rehabilitació i millora de bens inventariables, el període durant el qual
el beneficiari haurà de destinar els bens al fi concret per al qual es concedirà la subvenció no podrà ser inferior a dos anys.
El període d'execució per a cada programa seran els següents:
Programa
Període d'execució
A1 Suport als programes municipals
A2 Suport a l'organització d'esdeveniments esportius
Del 01/09 de l'any anterior a la convocatòria al 31/08 de
A3 Suport a les actuacions urgents
l'any de la convocatòria.
A4 Suport a la renovació de la gespa artificial
B1 Suport a l'activitat esportiva de base
Del 01/07 de l'any de l'any anterior a la convocatòria al 30/06
B2 Suport a l'esport d'alta competició
de l'any de la convocatòria.
B3 Suport a l'organització d'esdeveniments esportius
Del 01/09 de l'any anterior de la convocatòria al 31/08 de
B4 Suport a la participació en esdeveniments esportius
l'any de la convocatòria.
C Suport als consells esportius
Del 01/07 de l'any de l'any anterior a la convocatòria al 30/06
de l'any de la convocatòria.
D Programa ?Neda a l'escola?
Del 01/07 de l'any de l'any anterior a la convocatòria al 30/06
de l'any de la convocatòria
No seran subvencionables els imports satisfets en concepte d'IVA quan aquests tinguin el caràcter de despeses deduïbles,
compensables o repercutibles per part de l'ens sol·licitant de la subvenció.
4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions dels diferents programes objecte d'aquestes bases les entitats següents:
a) Programa A, únicament i exclusivament, els ajuntaments de la demarcació de Girona o els seus organismes autònoms
b) Programa B, únicament i exclusivament, les entitats de la demarcació de Girona, inscrites o adscrites al Registre
d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya en la data de finalització del termini de presentació de les
sol·licituds.
c) Programa C, únicament i exclusivament, els consells esportius de la demarcació de Girona.
d) Programa D, els centres educatius públics i els privats concertats o les seves associacions escolars de les comarques
gironines que imparteixin educació infantil i/o primària.
Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions
generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L'import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà superar l'import del crèdit assignat en cadascuna
de les convocatòries i, si s'escau, en les ampliacions que s'acordin. Les condicions de les ampliacions serà el determinat
específicament en cada convocatòria.
La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S'avaluarà cada sol·licitud, d'acord amb els criteris
establerts a l'annex i atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la
convocatòria, es determinarà l'import de la subvenció a atorgar, així com el percentatge que representa sobre el pressupost
de l'activitat o projecte. L'import màxim i mínim de la subvenció concedida a cada programa seran els que figuren a l'annex
d'aquestes bases.
6. Criteris de valoració
Els criteris de valoració per a cada subprograma són els que figuren a l'annex d'aquestes bases.
7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s'han de presentar en el termini establert en la convocatòria, i han d'estar signades per la persona interessada
o pel representant legal de l'entitat.
Les entitats sol·licitants només podran presentar una sol·licitud.
Les sol·licituds, que s'han de fer mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat),
s'han de presentar de la forma següent:
? Forma telemàtica: amb la signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració
Oberta de Catalunya.
- Ajuntaments: EACAT
- Entitats, empreses i d'altres: E-TRAM
L'esmena de defectes en la sol·licitud s'ha de realitzar, després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el
termini màxim de deu dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat cap defecte o s'ha aportat,
s'entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d'acord amb els termes
previstos a la legislació de procediment administratiu, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de
subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada
i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació
de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.
8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
El Servei d'Esports de la Diputació de Girona realitzarà la instrucció i ordenació de l'expedient per a l'atorgament de les
subvencions previstes en aquestes bases.
Les activitats d'instrucció comprendran:
? Comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes bases.
? L'avaluació de les sol·licituds efectuada conforme els criteris establerts en aquestes bases.
? Petició dels informes, informació o assessorament que estimi necessaris, en cas que l'estudi de la documentació no sigui
suficient per determinar la proposta.
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora emetrà informe en el que es concretarà el resultat de l'avaluació
efectuada.
El Centre Gestor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora, formularà la proposta de resolució
degudament motivada.
La proposta de resolució ha d'expressar la llista de beneficiaris proposats per a l'atorgament de la subvenció i la quantia
d'aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió.
La Comissió Avaluadora d'aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents:
President:
El President de la Comissió informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar
Vocals:
El diputat del Servei de Cooperació Esportiva


El cap de Cooperació Esportiva


El funcionari/ària encarregat/da de la gestió de subvencions a entitats


El secretari general o la persona en qui delegui
Els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la comissió avaluadora, el qual hi serà amb
veu, però sense vot.
9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, òrgan que resoldrà definitivament, si escau, en
diversos actes, l'atorgament de les subvencions.
a) Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris la sol·licitud dels
quals s'hagi desestimat.
b) La Junta de Govern de la Diputació haurà d'emetre la corresponent resolució en el termini màxim de tres mesos a
comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds.
10. Forma d'acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l'ajuda, si en el termini d'un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s'entendrà
acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d'aplicació.
11. Justificació
Els terminis per justificar les accions subvencionades per a cada programa seran els següents:
Programa
Termini de justificació
A1 Suport als programes municipals
A2 Suport a l'organització d'esdev. esportius
30 de setembre de l'any de la convocatòria
A3 Suport a les actuacions urgents
A4 Suport a la renovació de la gespa artificial
B1 Suport a l'activitat esportiva de base
B2 Suport a l'esport d'alta competició
30 de setembre de l'any de la convocatòria
B3 Suport a l'organització d'esdev. esportius
B4 Suport a la participació en esdev. esportius
C Suport als consells esportius
15 de juliol de l'any de la convocatòria
D Programa ?Neda a l'escola?
15 de juliol de l'any de la convocatòria
L'import de la despesa subvencionable que s'ha de justificar serà el que es determini com a tal en l'acord d'atorgament de la
subvenció.
Els beneficiaris presentaran la justificació mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat i una memòria de la realització
de l'actuació subvencionada que permeti valorar el seu grau d'execució.
En cas de subvencionar una actuació concreta:
A) Entitats públiques: En subvencions d'import igual o superior a 60.000 euros, caldrà adjuntar factures.
B) Entitats privades o persones físiques: En subvencions d'import igual o superior a 30.000 euros, caldrà adjuntar
factures.
Si l'actuació és una activitat o un programa d'activitats, en la seva memòria hi haurà de figurar:
? el nom i la descripció de les activitats,
? el lloc de realització de les activitats,
? la temporalització, durada i periodicitat de les activitats,
? la participació obtinguda per gènere, edat i total de les activitats,
? la liquidació final del pressupost,
? el recull fotogràfic i/o documentació editada on es visualitza el suport de la Diputació de Girona.
A l'efecte de la justificació es podran presentar com a justificades totes les despeses imputables a l'activitat subvencionada
que, conforme a dret, s'hagin meritat abans d'acabar el període de justificació de l'activitat, amb independència que s'hagin
abonat o no als creditors corresponents.
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a la persona interessada
la necessitat d'esmenar-los o completar-los en el termini de 15 dies.
Si el cost de l'actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia inicialment
atorgada. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en l'acord de concessió, la
subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa
a justificar.
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que, si escau s'efectuïn, la Diputació de Girona
podrà reduir la subvenció en cas que no s'acreditin els elements que s'han tingut en compte en la concessió, especialment el
de l'import de la despesa subvencionable.
Es reduirà l'import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 14 superin la despesa efectiva.
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es requerirà l'ens
beneficiari a presentar-la en un termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació formal, amb
l'advertiment que en cas que no ho faci es procedirà a revocar la subvenció.
12. Pagament
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe favorable del Cap del Centre Gestor.
No s'efectuaran pagaments en concepte de bestretes anteriors a la presentació del corresponent compte justificatiu.
El pagament de la subvenció s'efectuarà mitjançant transferència bancària.
13. Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d'aquestes bases no són compatibles amb les ajudes, per al mateix concepte, de l'Organisme Autònom
Dipsalut de la Diputació de Girona. Per a la resta, són compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajuda, sempre que la suma
de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no
sobrepassi al cost total de l'actuació subvencionada.
14. Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció però les obligacions econòmiques
que se'n derivin hauran d'anar a càrrec de l'entitat respectiva.
15. Reformulació de sol·licitud
Abans que la Comissió Avaluadora emeti l'acta amb la proposta de resolució sobre les sol·licituds, els peticionaris podran
reformular les seves sol·licituds presentant la petició corresponent acompanyada de la mateixa documentació necessària per
a la presentació inicial de sol·licituds.
La reformulació de sol·licituds haurà de respectar l'objecte, condicions i finalitat de la subvenció, així com els criteris de
valoració establerts respecte de les sol·licituds.
16. Modificació de les subvencions
Els beneficiaris no podran demanar ni sol·licitar un canvi de l'objecte o destí de la subvenció atorgada, ni sol·licitar la
modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una vegada s'hagi aprovat la resolució corresponent.
17. Invalidesa, revocació i reintegrament.
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del beneficiari de retornar
l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits següents:
a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El centre gestor d'Esports tramitarà, si escau, els expedients d'invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions
concedides, i la Junta de Govern de la Diputació serà l'òrgan competent per adoptar els corresponents acords.
18. Prohibició de contractació amb persones vinculades.
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb
qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització de
l'òrgan concedent de la Diputació de Girona.
Tampoc no es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
19. Protecció de dades
En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i entitats
col·laboradores han de complir amb la normativa, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel reial decret 1720/2007, de
21 de desembre.
20. Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per aquesta Diputació s'entendran com a documents suficients
per acreditar el destí de la subvenció concedida.
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació
de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les
actuacions anteriors.
21. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat
o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que l'activitat ja hagi estat realitzada.
Si s'incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del règim previst en el títol IV
de la Llei General de Subvencions puguin correspondre, s'apliquen les regles següents:

a) Si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l'òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè
adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que aquest
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d'haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no és possible el seu compliment
en els termes establerts, l'òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar
la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l'òrgan concedent al beneficiari, s'ha
de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l'advertència de que aquest incompliment pot
comportar la revocació de la subvenció.
22. Altres obligacions del beneficiaris
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les
subvencions.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat
que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.
c) Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció
d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial
aplicable al beneficiari.
e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre
puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la
contractació menor:
? Les entitats privades han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a
la contracció de compromís per a l'execució de l'obra, la prestació de servei o el lliurament del bé, tret que per
les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o
subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.
? Les administracions públiques hauran de presentar un certificat del Secretari que acrediti que la contractació s'ha
realitzat d'acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
h) En compliment de l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, les persones jurídiques a les quals se'ls hagi
concedit una subvenció per un import superior a 10.000 ? han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració
responsable, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració.
23. Principis ètics i de conducta
Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar,
proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol
manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al procediment. Particularment s'abstindran
de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions
següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
b) corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.
c) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
d) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els
processos derivats d'aquestes convocatòries.
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció
o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a
terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del
compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que
els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació
amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència
que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei
de transparència.
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles
altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
24. Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
a) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei general de subvencions.
d) El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
e) L'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
25. Interpretació
La facultat d'interpretació i aplicació d'aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspondrà a la
Presidència d'aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l'aprovació
dels actes expressament atribuïts a la competència d'altres òrgans en aquestes mateixes bases.
26. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i
seran vigents fins que se n'acordi la modificació o derogació.
Disposició addicional primera
En el supòsit que durant el termini d'informació pública de les bases s'hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades
definitivament s'hi interposi recurs, l'òrgan competent per resoldre'ls, així com per resoldre els recursos que s'interposin
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. D'aquestes resolucions del president
se'n donarà compte en la primera sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
L'extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases previst a l'article 17-3-b) de la Llei 38/2003,
General de Subvencions, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.
ANNEX Bases específiques
PROGRAMA A. SUPORT ALS MUNICIPIS PER LA PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICOESPORTIVA I L'ESPORT.
SUBPROGRAMA A1. SUPORT ALS PROGRAMES MUNICIPALS ANUALS DE PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT
FÍSICOESPORTIVA.
1. Objecte
Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades del desenvolupament dels programes anuals de
promoció de l'activitat fisicoesportiva dels municipis de les comarques gironines. Les activitats incloses als programes anuals
de promoció hauran de tenir una durada mínima de 2 mesos.
2. Criteris de valoració
Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:
a) Dades de l'activitat
? Periodicitat setmanal de l'activitat (de 0 a 10 punts):
o 1 dia ....................................................................................(2 punts)
o 2 dies ..................................................................................(4 punts)
o 3 dies ..................................................................................(6 punts)
o 4 dies ..................................................................................(8 punts)
o 5 o més dies .....................................................................(10 punts)
? Durada de l'activitat (de 0 a 10 punts):
o 2 mesos ..............................................................................(4 punts)
o 3 mesos ..............................................................................(6 punts)
o 6 mesos ...............................................................................(8 punts)
o 9 mesos ............................................................................(10 punts)
b) Dades de participació
? Nombre total de participants (de 0 a 20 punts):
o Fins a 20 participants ......................................................... 2 punts
o De 20 a 50 ............................................................................. 4 punts
o De 51 a 100 ........................................................................... 6 punts
o De 101a 150 .......................................................................... 8 punts
o Més de 150 ......................................................................... 10 punts
? % de participants menors de 20 anys (de 0 a 10 punts):
o Menys del 10% del total absolut de participants ............ 0 punts
o De 10 a 30% .......................................................................... 2 punts
o De 30 a 50 % ......................................................................... 4 punts
o De 50 a 60 % ......................................................................... 6 punts
o Més de 60 % ....................................................................... 10 punts
? % de participants majors de 60 anys (de 0 a 10 punts)
o Menys del 10%del total absolut de participants ............. 2 punts
o De 10 a 30% .......................................................................... 4 punts
o De 30 a 50 % ......................................................................... 6 punts
o De 50 a 60 % ......................................................................... 8 punts
o Més de 60 % ....................................................................... 10 punts
? % de participants femenins (de 0 a 10 punts):
o Menys del 10%del total absolut de participants ............. 2 punts
o De 10 a 30% .......................................................................... 4 punts
o De 30 a 50 % ......................................................................... 6 punts
o De 50 a 60 % ......................................................................... 8 punts
o Més de 60 % ....................................................................... 10 punts
? % de participants amb discapacitats (de 0 a 10 punts):
o Menys de 1% del total absolut de participants ............... 0 punts
o De 1 a 5% .............................................................................. 4 punts
o De 5 a 10 % ........................................................................... 6 punts
o De 10 a 20 % ......................................................................... 8 punts
o Més de 20 % ....................................................................... 10 punts
c) Finançament de l'activitat:
? Subvenció que es demana en relació amb el pressupost de l'activitat (de 0 a 20 punts):
o Menys de 10 % .................................................................... 20punts
o De 10 a 20 % ....................................................................... 16 punts
o De 20 a 30 % ....................................................................... 12 punts
o De 30 a 40 % ......................................................................... 8 punts
o Més del 40 % ....................................................................... 4 punts
La puntuació final s'obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes en els diferents criteris de valoració. Un cop sumades
totes les puntuacions obtingudes en cada paràmetre s'ordenarà les sol·licituds de major a menor puntuació obtinguda. En
cas d'empat, es prioritzarà la de major durada de l'activitat i, si continua havent-hi algun empat, es prioritzarà la de major
periodicitat.
3. Import de la subvenció
Atesa la qualificació aconseguida, s'atendran les sol·licituds per ordre de major a menor puntuació obtinguda segons el
següent quadre d'imports:
Nombre d'habitants
Import
Més de 60.000 habitants
14.000,00?
De 45.000 a 59.999 habitants
12.000,00?
De 30.000 a 44.999 habitants
10.000,00?
De 15.000 a 29.999 habitants
8.000,00?
De 10.000 a 14.999 habitants
6.000,00?
De 5.000 a 9.999 habitants
4.000,00?
De 1.000 a 4.999 habitants
2.000,00?
Menys de 1.000 habitants
1.000,00?
S'atendran les actuacions subvencionables per odre de major a menor puntuació, fins a esgotar el pressupost disponible.
SUBPROGRAMA A2. SUPORT A L'ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS ESPORTIUS SINGULARS.
1. Objecte
Aquest programa està destinat a donar suport als ajuntaments per l'organització d'esdeveniments esportius singulars. Es
consideren esdeveniments esportius singulars tots els Campionats d'Espanya, d'Europa, Internacionals o del Món reconeguts
per les seves federacions esportives oficials, com també aquells esdeveniments esportius que siguin únics i amb un important
impacte social, econòmic o de promoció de les comarques gironines.
2. Criteris de valoració
Per optar a l'atorgament de la subvenció s'haurà d'obtenir una puntuació mínima total de 50 punts. Els criteris de valoració
de les subvencions seran el següents:
CRITERIS
PUNTS
DURADA DE COMPETICIÓ
? Fins a 4 dies
10
? Més de 4 dies
20
NIVELL DE COMPETICIÓ
? Campionat del món
30
? Campionat d'europa
20
? Campionat internacional
20
? Campionat d'Espanya
10
? Campionat singular
10
CARACTERÍSTIQUES DELS PARTICIPANTS
? Esport femení
10
? Esport discapacitat
10
TOTAL D'ESPORTISTES PARTICIPANTS
? menys de 500 esportistes
5
? de 500 a 1.000 esportistes
10
? més de 1.000 esportistes
15
INTERÈS SOCIAL I ESPORTIU
? Projecció exterior de les comarques gironines
5
? Impacte econòmic
5
? Interés social
5
3. Import de la subvenció
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà l'import de
la subvenció que es concedirà. L'import màxim de cada subvenció serà de 10.000,00? i del 50% del pressupost de l'activitat.
SUBPROGRAMA A3. SUPORT A LES ACTUACIONS URGENTS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS.
1. Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments per a actuacions
d'inversió urgents d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a la
província de Girona i que tinguin per objecte la substitució, el condicionament o la millora d'un dels tipus d'actuació següents:
a) Material esportiu inventariable;
b) Paviment de l'espai esportiu;
c) Protecció o tanca perimetral de l'espai esportiu;
d) Accessibilitat;
e) Platja, vasos i/o instal·lacions tècniques de la piscina;
e) Àrees d'activitat a la natura i a l'espai urbà;
f) Enllumenat de l'espai esportiu;
g) Vestidors;
i) Grades i serveis per al públic.
Les actuacions a subvencionar han de complir els requisits següents:
a) S'han de fer en instal·lacions esportives de titularitat de les entitats sol·licitants, que tinguin una antiguitat mínima de 10
anys i que es trobin incloses al Cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC). Si ja s'hagués fet un remodelatge que
hagués afectat a l'actuació per a la qual es sol·licita la subvenció, la data del remodelatge ha de tenir una antiguitat mínima
de 10 anys.
b) Han de ser obres menors, amb un pressupost de contracte no inferior a dos mil cinc-cents euros (2.500 ?) ni superior a
cinquanta mil euros (50.000 ?), ambdós amb l'IVA exclòs, d'acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
2. Criteris de valoració
Les sol·licituds s'avaluen mitjançant la documentació presentada per les entitats peticionàries, d'acord amb la puntuació que
correspongui en funció dels paràmetres següents:
a) Nombre d'habitants empadronats al municipi (màxim 10 punts)
- Menys de 1.000 habitants .............................................................10 punts
- De 1.000 a 4.999 habitants ..............................................................8 punts
- De 5.000 a 9.999 habitants ..............................................................6 punts
- De 10.000 a 19.999 habitants ..........................................................4 punts
- Més de 20.000 habitants .................................................................2 punts
b) Tipus d'actuació( màxim 10 punts).
? Material esportiu inventariable ..................................................... 10 punts
? Paviment de l'espai esportiu ........................................................... 9 punts
? Protecció o tanca perimetral de l'espai esportiu ........................... 8 punts
? Accessibilitat ...................................................................................... 7 punts
? Platja, vasos i/o instal·lacions tècniques de la piscina ................. 6 punts
? Àrees d'activitat a la natura i a l'espai urbà .................................. 5 punts
? Enllumenat de l'espai esportiu ........................................................ 4 punts
? Vestidors ............................................................................................. 3 punts
? Grades i serveis per al públic .......................................................... 2 punts
? Altres .....................................................................................................1 punt
c) Motiu de l'actuació (màxim 10 punts)
? Posa en servei la instal·lació fora d'ús .......................................... 10 punts
? Resol l'incompliment de la normativa vigent ............................... 9 punts
? Millora la pràctica esportiva ............................................................ 8 punts
? Necessària per poder competir ....................................................... 7 punts
? Recupera les seves prestacions ........................................................ 6 punts
? Millora el confort de les persones usuàries ................................... 5 punts
? Demanda explícita o necessitat social ............................................ 4 punts
? Adequa una deficiència constructiva ............................................. 3 punts
? Corregeix una manca de manteniment .......................................... 2 punts
? No motivada ........................................................................................1 punt
d) Any de construcció de la instal·lació. Cas que s'hagi realitzat un remodelatge posterior que afecti a l'actuació concreta
objecte de la sol·licitud, es té en compte aquest any (màxim 10 punts):
? 10 anys d'antiguitat ........................................................................... 1 punts
? 11 anys d'antiguitat .......................................................................... 2 punts
? 12 anys d'antiguitat ........................................................................... 3 punts
? 13 anys d'antiguitat ........................................................................... 4 punts
? 14 anys d'antiguitat ........................................................................... 5 punts
? 15 anys d'antiguitat ........................................................................... 6 punts
? 16 anys d'antiguitat ........................................................................... 7 punts
? 17 anys d'antiguitat ........................................................................... 8 punts
? 18 anys d'antiguitat ........................................................................... 9 punts
? 19 anys d'antiguitat o superior ...................................................... 10 punts
Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes en cada paràmetre s'ordenarà les sol·licituds de major a menor puntuació
obtinguda. En cas d'empat, es prioritzarà la instal·lació a renovar més antiga.
3. Import de la subvenció
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà l'import
de la subvenció que es concedirà. L'import de la subvenció variarà en funció de l'import del pressupost inclòs a la memòria
tècnica presentada amb la sol·licitud, essent:
Pressupost (?)
Subvenció (?)
De
Fins a
Import
2.500,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
10.000,00
6.000,00
10.000,00
20.000,00
8.000,00
20.000,00
40.000,00
10.000,00
40.000,00
50.000,00
12.000,00
S'atendran les actuacions, per odre de major a menor puntuació, fins a esgotar el pressupost disponible.
SUBPROGRAMA A4. SUPORT A LA RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DELS CAMPS DE FUTBOL MUNICIPALS.
1. Objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de subvencions per renovar la gespa artificial de camps
poliesportius municipals de la Xarxa Bàsica del PIEC de la província de Girona, perquè hagi superat la seva vida útil i ja no
ofereixi les condicions de pràctica necessàries per garantir la seguretat dels usuaris i la qualitat del joc.
Les actuacions a subvencionar han de complir els requisits següents:
a) S'han de fer en camps poliesportius de la província de Girona que pertanyin a la Xarxa Bàsica del PIEC, de titularitat
de les entitats sol·licitants.
b) La data de recepció de la pavimentació del camp amb gespa artificial a substituir ha de ser de 10 anys o superior.
c) La subvenció és per a l'actuació sol·licitada, el destí de la qual no es pot modificar.
d) No han d'haver rebut subvenció en anteriors convocatòries de la Diputació pel mateix concepte.
2. Criteris de valoració
Les sol·licituds s'avaluen mitjançant la documentació presentada per les entitats peticionàries, d'acord amb la puntuació que
correspongui en funció dels paràmetres següents:
a) Nombre d'habitants empadronats al municipi (màxim 10 punts).
? Menys de 1.000 habitants ..............................................10 punts
? De 1.000 a 4.999 habitants ...............................................8 punts
? De 5.000 a 19.999 habitants .............................................6 punts
? Més de 20.000 habitants ..................................................4 punts
b) Nombre d'escolars que utilitzen l'equipament esportiu ( màxim 10 punts).
c) Nombre d'esportistes federats que hi entrenen i competeixen (màxim 10 punts).
d) Nombre d'equips federats que hi entrenen i competeixen (màxim 10 punts).
e) Nombre d'equips femenins federats que hi entrenen i/o competeixen (màxim 10 punts).
f) Nombre d'esports practicats a l'equipament (màxim 10 punts).
g) Anys d'instal·lació de la gespa artificial, (màxim 20 punts).
? 10 anys................................................................................................. 4 punts
? 11 anys ................................................................................................. 8 punts
? 12 anys............................................................................................... 12 punts
? 13 anys............................................................................................... 16 punts
? 14 anys o superior ........................................................................... 20 punts
Per a l'assignació de la puntuació corresponent, en els paràmetres de valoració b) c) d) e) i f), es comparen totes les sol·licituds.
Així, en cada paràmetre, s'assignen 10 punts a la millor sol·licitud en el paràmetre que correspongui, 8 a la segona, 6 a la
tercera, 4 a la quarta, 2 a la cinquena i 0 a la resta. Dins de cada paràmetre de valoració, en cas d'igualtat en qualsevol dels
nivells d'assignació de punts, es donen els mateixos punts a totes les propostes empatades.
Un cop sumades totes les puntuacions obtingudes en cada paràmetre s'ordenaran les sol·licituds de major a menor puntuació
obtinguda. En cas d'empat, es prioritzarà la substitució de la gespa artificial més antiga i, si continua l'empat, la instal·lació
que tingui més usuaris.
3. Import de la subvenció
S'atendran les actuacions, per odre de major a menor puntuació, fins a esgotar el pressupost disponible. Per a cada actuació a
subvencionar, l'import serà de 28.000,00? i, si hi ha sobrant, es repartirà proporcionalment amb un màxim de subvenció per
beneficiari de 35.000,00?.
PROGRAMA B. SUPORT A LES ENTITATS ESPORTIVES PER A LA PROMOCIÓ I EL FOMENT DE L'ESPORT

SUBPROGRAMA B1. SUPORT A L'ACTIVITAT ESPORTIVA DE BASE.
1. Objecte
Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades del desenvolupament de l'activitat esportiva de base
de les entitats esportives gironines que participen en un mínim de tres categories de base i amb un pressupost mínim de
l'activitat de 12.000,00 ?.
2. Criteris de valoració
Per poder optar a l'atorgament de la subvenció, s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 50 sobre 100. Els criteris que
serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents:
a) Dades de l'activitat
? Nivell de competició (de 0 a 10 punts):
o Local, comarcal o provincial ...........................................(2 punts)
o Autonòmic .......................................................................(4 punts )
o Estatal ................................................................................(6 punts)
o Internacional .....................................................................(8 punts)
o Mundial ...........................................................................(10 punts)
? Periodicitat setmanal de l'activitat (de 0 a 10 punts):
o 1 dia ....................................................................................(2 punts)
o 2 dies ..................................................................................(4 punts)
o 3 dies ..................................................................................(6 punts)
o 4 dies ..................................................................................(8 punts)
o 5 o més dies ..................................................................... (10 punts)
? Durada de l'activitat (de 0 a 10 punts):
o Mensual .............................................................................(4 punts)
o Trimestral ..........................................................................(6 punts)
o Semestral ...........................................................................(8 punts)
o Tot l'any ...........................................................................(10 punts)
b) Dades de participació
? Nombre total de participants (de 0 a 20 punts):
o Fins a 20 participants ......................................................... 2 punts
o De 20 a 50 ............................................................................. 4 punts
o De 51 a 100 ........................................................................... 6 punts
o De 101a 150 .......................................................................... 8 punts
o Més de 150 ......................................................................... 10 punts
? % de participants menors de 20 anys (de 0 a 10 punts):
o Menys del 10% del total absolut de participants ............ 0 punts
o De 10 a 30% .......................................................................... 2 punts
o De 30 a 50 % ......................................................................... 4 punts
o De 50 a 60 % ......................................................................... 6 punts
o Més de 60 % ....................................................................... 10 punts
? % de participants femenins (de 0 a 10 punts):
o Menys del 10%del total absolut de participants ............. 2 punts
o De 10 a 30% .......................................................................... 4 punts
o De 30 a 50 % ......................................................................... 6 punts
o De 50 a 60 % ......................................................................... 8 punts
o Més de 60 % ....................................................................... 10 punts
? % de participants amb discapacitats (de 0 a 10 punts):
o Menys del 1% del total absolut de participants .............. 0 punts
o De 1 a 5% .............................................................................. 4 punts
o De 5 a 10 % ........................................................................... 6 punts
o De 10 a 20 % ......................................................................... 8 punts
o Més de 20 % ....................................................................... 10 punts
c) Finançament de l'activitat:
? Subvenció que es demana en relació amb el pressupost de l'activitat (de 0 a 20 punts):
o Menys de 10 % .................................................................... 20punts
o De 10 a 20 % ....................................................................... 16 punts
o De 20 a 30 % ....................................................................... 12 punts
o De 30 a 40 % ......................................................................... 8 punts
o Més del 40 % ....................................................................... 4 punts
3. Import de la subvenció
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà l'import de
la subvenció que es concedirà. L'import màxim de les subvencions serà de 2.000,00 ?.
SUBPROGRAMA B2. SUPORT A L'ESPORT D'ALTA COMPETICIÓ.
1. Objecte
Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades de l'esport d'alta competició de les entitats esportives
gironines que participen en les categories absolutes o senior de les competicions federades de les modalitats esportives de
futbol, bàsquet, bàsquet amb cadira de rodes, hoquei patins, handbol, hoquei Gel, judo, Curling i tennis taula.
2. Criteris de valoració
Podran optar a l'atorgament de la subvenció, les entitats que disposin d'equips en categoria absoluta participant a les
següents competicions federades:
Esport
Competició
2a divisió B masculina
FUTBOL
3a divisió masculina
1a o 2ona divisió femenina
BÀSQUET
Lliga EBA masculina
BÀSQUET CADIRA DE RODES
Lliga catalana o superior
OK lliga masculina
HOQUEI PATINS
1a divisió masculina
OK lliga femenina
HANDBOL
Divisió de plata masculina
1a divisió nacional masculina
HOQUEI GEL
Màxima divisió estatal
RUGBI
Màxima divisió estatal femenina
VOLEI
1era divisió estatal femenina
TENNIS TAULA
Súper divisió d'honor
JUDO
Lliga estatal
CURLING
Lliga estatal
3. Import de la subvenció
Les subvencions seran d'un import màxim del 50% del pressupost de l'activitat i segons el quadre següent:
CRITERIS DE VALORACIÓ ALTA COMPETICIÓ
Esport
Competició en categoria d'edat absoluta Import màxim per moda- Import màxim per
litat esportiva
entitat
2a divisió B masculina
85.000,00 ?
20.000,00 ?
FUTBOL
3a divisió masculina
10.000,00 ?
1a o 2ona divisió femenina
15.000,00 ?
BÀSQUET
Lliga EBA masculina
20.000,00 ?
10.000,00 ?
BÀSQUET CADIRA DE RODES
Lliga catalana o superior
10.000,00?
10.000,00 ?
OK lliga masculina
70.000,00 ?
20.000,00 ?
HOQUEI PATINS
1a divisió masculina
10.000,00 ?
OK lliga femenina
10.000,00 ?
HANDBOL
Divisió de plata masculina
55.000,00 ?
35.000,00 ?
1a divisió nacional masculina
10.000,00 ?
HOQUEI GEL
Màxima divisió estatal
20.000,00 ?
20.000,00 ?
RUGBI
Màxima divisió estatal femenina
20.000,00?
20.000,00?
VOLEI
1era divisió estatal femenina
10.000,00?
10.000,00 ?
TENNIS TAULA
Súper divisió d'honor
10.000,00 ?
10.000,00 ?
JUDO
Lliga estatal
10.000,00 ?
10.000,00 ?
CURLING
Lliga estatal
10.000,00 ?
10.000,00 ?
TOTAL
320.000,00 ?

L'import màxim per entitat establert en el quadre serà l'import inicial a rebre per a cada beneficiari en funció de la modalitat
esportiva i el nivell de competició al qual participa. En cas de que la suma d'aquests imports de les entitats beneficiàries
superés el màxim establert per modalitat esportiva, es procedirà a disminuir proporcionalment l'import inicial fins a no
superar l'import màxim per modalitat esportiva.
SUBPROGRAMA B3. SUPORT A L'ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS ESPORTIUS SINGULARS.
1. Objecte
Aquest programa està destinat a donar suport a les entitats esportives per l'organització d'esdeveniments esportius singulars.
Es consideren esdeveniments esportius singulars tots els Campionats d'Espanya, d'Europa, Internacionals o del Món
reconeguts per les seves federacions esportives oficials, com també aquells esdeveniments esportius que siguin únics i amb
un important impacte social, econòmic o de promoció de les comarques gironines.
2. Criteris de valoració
Per optar a l'atorgament de la subvenció s'haurà d'obtenir una puntuació mínima total de 50 punts. Els criteris de valoració
de les subvencions seran el següents:
CRITERIS
PUNTS
DURADA DE COMPETICIÓ
? Fins a 4 dies
10
? Més de 4 dies
20
NIVELL DE COMPETICIÓ
? Campionat del món
30
? Campionat d'europa
20
? Campionat internacional
20
? Campionat d'Espanya
10
? Campionat singular
10
CARACTERÍSTIQUES DELS PARTICIPANTS
? Esport femení
10
? Esport discapacitat
10
TOTAL D'ESPORTISTES PARTICIPANTS
? menys de 500 esportistes
5
? de 500 a 1.000 esportistes
10
? més de 1.000 esportistes
15
INTERÈS SOCIAL I ESPORTIU
? Projecció exterior de les comarques gironines
5
? Impacte econòmic
5
? Interés social
5
3. Import de la subvenció
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà l'import de
la subvenció que es concedirà. L'import màxim de cada subvenció serà de 10.000,00? i del 50% del pressupost de l'activitat.
SUBPROGRAMA B4. SUPORT A LA PARTICIPACIÓ PER CLASSIFICACIÓ EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS FEDERATS
PUNTUALS.
1. Objecte
Aquest programa està destinat a donar suport a les entitats esportives, a la participació, prèvia classificació, en esdeveniments
esportius federats de nivell estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya.
2. Criteris de valoració
Els criteris de valoració de les subvencions seran el següents:
CRITERIS
PUNTS
DURADA DE COMPETICIÓ:
? Fins a 4 dies
10
? Més de 4 dies
20
NIVELL DE COMPETICIÓ:
? Campionat mundial
30
? Campionat europeu
20
? Campionat d'Espanya
10
CARACTERÍSTIQUES DELS PARTICIPANTS:
? Esportistes femení
10
? Esportistes discapacitats
10
TOTAL PARTICIPANTS de l'entitat:
? Menys de 10 participants
5
? Entre 10 i 20 participants
10
? més de 20 participants
15
INTERÈS SOCIAL I ESPORTIU:
? Projecció exterior de les comarques gironines
5
? Impacte econòmic
5
? Interés social
5
3. Import de la subvenció
Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació establerta en la convocatòria, es concretarà l'import de
la subvenció que es concedirà. L'import màxim de cada subvenció serà de 10.000,00? i del 50% del pressupost de l'activitat.
PROGRAMA C. SUPORT PER A LA PROMOCIÓ DE L'ESPORT DELS CONSELLS ESPORTIUS GIRONINS
1. Objecte
Aquest programa té per objecte donar suport a les necessitats derivades del desenvolupament dels programes de promoció
de l'esport dels consells esportius gironins i de la col·laboració, a la comarca, en els programes que proposi el Servei de
Cooperació Esportiva de la Diputació de Girona.
2. Criteris de valoració
Els criteris de valoració d'aquest subprograma per a les subvencions seran els següents:
CRITERIS DE VALORACIÓ
Menys de 15.000 habitants
2.000,00 ?
Entre 15.000 i 50.000 habitants
4.000,00 ?
Població de la comarca
Entre 50.000 i 100.000 habitants
6.000,00 ?
Entre 100.000 i 150.000 habitants
8.000,00 ?
Més de 150.000 habitants
11.000,00 ?
Menys de 15 municipis
4.000,00 ?
Municipis de la comarca
Entre 15 i 30 municipis
8.000,00 ?
Entre 30 i 45 municipis
11.000,00 ?
Més de 45 municipis
14.000,00 ?
Programa RODAJOC
Per Organitzar-lo
1.000,00 ?
Per cada zona a la comarca
800,00 ?
Programa JOCS EMPORION
Per la comarca acollidora
30.000,00 ?
Per comarca participant
500,00 ?
Programa ? Esport Blanc Escolar?
Per participar-hi
7.000,00 ?
Programa ?Dona, un pas per l'esport?
Per participar-hi
1.000,00 ?
Programa ?Activitat Física per dicapacitats?
Per Organitzar-ho
7.000,00 ?
3. Import de la subvenció
L'import total de la subvenció per a cada sol·licitud serà la suma dels imports aconseguits a cada criteri de valoració. Les
subvencions seran d'un import màxim del 90% del pressupost total de la sol·licitud.
PROGRAMA D. PROGRAMA ?NEDA A L'ESCOLA? D'ADQUISICIÓ I/O DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS
MOTRIUS BÀSIQUES EN EL MEDI AQUÀTIC
1. Objecte
Aquest programa està destinat regular el procediment per a la concessió de les subvencions als centres educatius de les
comarques gironines corresponents al programa ?Neda a l'escola? d'adquisició i/o desenvolupament de les habilitats motrius
bàsiques en el medi aquàtic, adreçat als alumnes d'educació infantil i primària.
L'activitat subvencionada ha de complir els següents requisits:
+ Dirigida a alumnes de P5 Infantil, 1er, 2on, 3er o 4t de Primària.
+ Mínim de 8 sessions per cada grup/classe.
+ Les sessions s'hauran de portar a terme en el marc del calendari escolar establert a la convocatòria, ja sigui dins o fora
de l'horari lectiu setmanal.
+ Les sessions desenvoluparan els conceptes bàsics de flotació, propulsió i respiració en el medi aquàtic.
+ El personal que porti a terme les sessions haurà d'estar en possessió de la corresponent titulació professional.
+ El pressupost mínim de l'activitat per poder sol·licitar la subvenció serà de 300,00?.
2. Criteris de valoració
Els criteris de valoració de les subvencions seran el següents:
? Nombre d'unitats escolars o grups/classe d'un sol curs del centre educatiu per al que es demana la subvenció (excepte
aquelles escoles rurals que agrupen dos cursos en una mateixa unitat escolar).
? Alumne amb necessitats educatives especials que necessita un monitor per a ell sol.
? Necessitat de transport per anar a fer l'activitat sempre que el municipi del centre educatiu que demana l'ajut no
tingui piscina.
3. Import de la subvenció
L'import total de la subvenció per a cada sol·licitud serà la suma dels següents i com a màxim el 100% del pressupost total de
la sol·licitud:
+ 300,00? per cada unitat escolar o grup-classe d'un sol curs (excepte aquelles escoles rurals que agrupen dos cursos en
una mateixa unitat escolar).
+ 300,00? per grup alumne amb necessitats educatives especials que necessita un monitor per a ell sol.
+ Fins a 600,00? per centre si el seu municipi no te piscina i s'ha de desplaçar a un municipi proper amb piscina per
poder portar a terme l'activitat. L'import d'aquest serà el mateix per a tots els centres que compleixin aquest criteri
i dependrà de la quantitat que quedi al pressupost disponible una vegada restades les quantitats dels dos primers
criteris.?
Sotmetre les bases esmentades a informació pública durant un termini de 20 dies, mitjançant anunci en el BOP, en el tauler
d'anuncis de la Corporació i per referència, en el DOGC. En el supòsit que no es formulin al·legacions i/o reclamacions
durant el termini d'informació pública, aquests acords quedaran elevats a definitius.
Girona, 29 de desembre de 2016
Miquel Noguer i Planas
President accidental