Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE GIRONA MEDI AMBIENT
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 20 de desembre de 2016, va aprovar l'acord, la part dispositiva del qual és
del tenor literal següent:
?PRIMER. Aprovar les bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments per a la instal·lació de calderes i xarxes
de calor de biomassa municipals, que presenten el tenor literal següent:
?BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER INSTAL·LAR CALDERES I
XARXES DE CALOR DE BIOMASSA MUNICIPALS
1. Objecte
Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments per instal·lar calderes i xarxes de calor de
biomassa municipals en equipaments de titularitat i/o gestió municipal la despesa energètica dels quals correspongui pagarla a l'ajuntament.
Les subvencions es defineixen en dues línies:
Línia 1. Execució d'inversions per instal·lar calderes de biomassa o microxarxes de calor, de potències menors o iguals a
70 kW, per millorar l'eficiència energètica d'edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de contractes, una
empresa o microempresa de serveis energètics (ESE o MESE) gestionarà la instal·lació, la mantindrà i durà a terme les mesures
necessàries per aconseguir un estalvi energètic.
Línia 2. Execució d'inversions per instal·lar calderes de biomassa, xarxes o microxarxes de calor, de potències majors a 70
kW, que utilitzin biomassa per millorar l'eficiència energètica d'edificis a través de contractes innovadors. En aquest tipus de
contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (ESE o MESE) gestionarà la instal·lació, la mantindrà i durà a
terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic.
En cas que la Diputació de Girona ho determini, en ambdues línies els criteris de puntuació dels projectes presentats
s'utilitzaran per seleccionar els projectes que la Diputació de Girona podrà presentar de forma agrupada pels municipis a les
properes convocatòries de la convocatòria d'IDAE de «Proyectos singulares en economia baja en carbono» o convocatòries
similars.
L'atorgament de subvencions en el marc d'aquestes bases serà compatible amb altres ingressos que tinguin la mateixa finalitat,
sempre que no hi hagi sobrefinançament i/o les subvencions no procedeixin del Servei de Medi Ambient de la Diputació de
Girona.
Això no obstant, en cas de cofinançament amb altres subvencions atorgades per la Diputació de Girona, el cofinançament
màxim del total de subvencions de la Diputació no podrà superar el 95% de la despesa.
Les activitats subvencionades podran ser subcontractades.
2. Naturalesa i forma de concessió
Les subvencions objecte d'aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, i són lliurement revocables
i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l'Ordenança general de subvencions de la
Diputació o en aquestes bases.
Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva.
3. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d'aquestes bases els ajuntaments de municipis de la província
de Girona signataris del Pacte d'alcaldes per a l'eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un
pla d'acció d'energia sostenible (PAES).
Quan ho estableixi la convocatòria, tan sols podran ser beneficiaris els ajuntaments que compleixin el que estableix la
disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
4. Conceptes subvencionables
Es consideren despeses subvencionables les que, de manera indubtable, responen a la naturalesa de l'objecte d'aquestes bases.
Les actuacions s'hauran de realitzar a partir de l'1 de gener de l'any corresponent a cada convocatòria i fins a l'acabament del
termini que s'hi estableixi.
Les accions hauran d'estar directament dirigides a l'execució d'inversions en instal·lacions per a l'aprofitament tèrmic de
biomassa que hagin estat planificades en el PAES del municipi. En concret, es consideren cost d'inversió subvencionable els
conceptes que es detallen a continuació:
a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips.
b) Sistema d'emmagatzematge de la biomassa.
c) Sistema d'alimentació de la caldera.
d) Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i accessoris).
e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera de biomassa i que no formi part del
sistema de calefacció intern de l'edifici.
f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge.
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats a) a f) anteriors.
h) Direcció d'obra.
En el cas de les calderes es requereix una eficiència energètica mínima del 90 % i, a excepció de les de llenya, han de ser
automàtiques.
Per a la línia 1
Les calderes hauran de ser d'estella forestal o llenya procedent de la gestió forestal sostenible i amb la mínima petjada de
carboni en el seu transport i/o de pèl·let. Es podran acceptar altres tipus de biomassa d'origen agrícola sempre que se'n
garanteixi la qualitat i la mínima petjada de carboni en el seu transport.
Per a la línia 2
Les calderes hauran de ser d'estella forestal procedent de la gestió forestal sostenible i la mínima petjada de carboni en el seu
transport. Es podran acceptar altres tipus de biomassa d'origen agrícola sempre que se'n garanteixi la qualitat i la mínima
petjada de carboni en el seu transport.
No tenen la consideració de cost subvencionable els següents conceptes:
a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l'edifici (radiadors, canonades, vàlvules, etc.).
b) La redacció de projectes, estudis o documents tècnics.
c) En general, les inversions que, un cop analitzades, no resultin adequades des del punt de vista tècnic o les que tinguin un
període d'amortització en termes d'estalvi que superi la seva vida útil.
Caldrà que les instal·lacions es destinin a la funció per a la qual han estat subvencionades durant un període mínim de 5 anys.
5. Condicions d'execució
Les activitats objecte de l'ajut s'hauran d'executar en tots els casos a través de contractes innovadors.
Els ajuntaments poden optar per la contractació agregada i encarregar a la Diputació de Girona que liciti la compra
i la instal·lació dels equipaments objecte d'aquestes bases reguladores. En aquest cas els ajuntaments delegaran aquesta
competència a través d'un encàrrec de gestió i la signatura del conveni corresponent, segons el model de l'annex I d'aquestes
bases.
6. Import màxim de la subvenció
Cada sol·licitud serà avaluada d'acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre la base de la qualificació aconseguida,
el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta a la convocatòria, es concretarà l'import de la subvenció que es
concedeix, en proporció als percentatges i als màxims que s'exposen a continuació:
1. Per a inversions que no s'acullin a licitació agrupada des de la Diputació de Girona
Línia 1: per a calderes o xarxes de calor de menys de 70 kW, l'import màxim de la subvenció serà de 30.000 euros
Línia 2: per a calderes o xarxes de calor de més de 70 kW, l'import màxim de la subvenció serà de 75.000 euros
Per als municipis de fins a 10.000 habitants, el percentatge màxim serà del 75 % de les despeses subvencionables.
Per als municipis de més de 10.000 habitants, el percentatge màxim serà del 65 % de les despeses subvencionables.
2. Per a inversions que s'acullin a la licitació agrupada des de la Diputació de Girona
Línia 1: per a calderes o xarxes de calor de menys de 70 kW, l'import màxim de la subvenció serà de 40.000 euros.
Línia 2: per a calderes o xarxes de calor de més de 70 kW, l'import màxim de la subvenció serà de 85.000 euros.
Per als municipis de fins a 10.000 habitants, el percentatge màxim serà del 85 % de les despeses subvencionables.
Per als municipis de més de 10.000 habitants, el percentatge màxim serà del 75 % de les despeses subvencionables.
El càlcul de la subvenció es farà sobre la base dels conceptes desglossats de cada acció que corresponguin al que especifica
l'article 4.
En cas de manca de dotació pressupostària per tal de poder assolir els imports sol·licitats es podrà reduir l'import màxim de
subvenció perquè el període de retorn de la inversió no sigui inferior a 5 anys.
La Diputació de Girona podrà atorgar un import menor del que s'hagi sol·licitat o del màxim atorgable, segons sigui el
cas, amb l'objectiu de repartir proporcionalment el pressupost disponible, especialment en aquelles accions que tinguin una
menor puntuació. En el cas que el repartiment del pressupost disponible entre accions amb la mateixa puntuació representi
una disminució de l'import per atorgar que doni com a resultat menys del 70 % del màxim atorgable o demanat, segons
sigui el cas, es podrà no atendre les accions que es considerin tècnicament menys rellevants després d'analitzar-ne els efectes
directes de reducció d'emissions en relació amb la inversió.
En tot cas, les subvencions s'entenen fixades en el percentatge màxim establert en la resolució de la concessió a l'efecte del
pagament de les quantitats justificades. Si el cost de l'objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà
en la quantia inicial. D'altra banda, si la justificació és inferior a la quantia determinada com a despesa subvencionable, es
mantindrà l'import subvencionat sempre que es garanteixi l'acompliment de l'objecte de la subvenció i aquest no superi els
percentatges màxims d'ajut establerts en aquestes bases.
7. Sol·licituds
Els sol·licitants han de presentar una sola sol·licitud. Presentar-ne més d'una per a conceptes diferents suposarà l'exclusió de
totes.
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer dins el termini que estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model
normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s'haurà de signar electrònicament
mitjançant la signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC.
La petició ha d'anar acompanyada necessàriament de la documentació següent:
a) El projecte executiu o avantprojecte signat per un tècnic facultatiu competent. S'adjunta com a referència de continguts
l'annex II.
El projecte o avantprojecte, amb pressupost desglossat, s'ha d'adjuntar en format PDF, com a enllaç descarregable o com a
carpeta de fitxers comprimits a l'aplicació del web de sol·licitud telemàtica o bé s'ha d'enviar mitjançant la plataforma EACAT
en el període dels tres dies següents a la presentació de la sol·licitud.
b) Una taula amb la llista d'imports amb l'IVA desglossat, consums i conceptes de les factures de subministrament energètic
per a calefacció dels últims tres anys, així com de les partides de manteniment si s'escau, certificada pel secretari-interventor.
c) El certificat de la titularitat i/o gestió municipal dels béns i serveis municipals en els quals s'instal·larà la caldera.
d) L'informe o autorització del Departament d'Ensenyament necessari per a la instal·lació de la caldera en cas que aquesta es
proposi en instituts d'ensenyament secundari, escoles...
En cas de sol·licituds on es faci constar la vinculació del subministrament d'estella a actuacions de prevenció d'incendis i/o
gestió forestal sostenible:
e) Declaració responsable que s'utilitzarà biomassa forestal amb certificat de gestió forestal sostenible, que acredita la
utilització de boscos sostenibles per a la producció d'energia de biomassa, o biomassa provinent d'actuacions de prevenció
d'incendis i/o gestió forestal sostenible en l'àmbit local.
En cas de sol·licituds on es faci constar que l'ajuntament disposa d'un sistema de comptabilitat energètica municipal:
f) Un informe anual del seguiment energètic corresponent a l'any anterior.
En cas que la convocatòria així ho estableixi:
g) Certificat de l'interventor municipal conforme concorren les següents circumstàncies:
1. Que l'ajuntament compleix i no supera els límits que fixa la legislació reguladora de les hisendes locals en matèria
d'autorització d'operacions d'endeutament.
2. Que l'ajuntament presenta en l'exercici anterior simultàniament superàvit en termes de comptabilitat nacional i romanent
de tresoreria positiu per a despeses generals, una vegada descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament
que s'instrumenten en el marc de la disposició addicional primera de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
3. Que el període mitjà de pagament als proveïdors de l'ajuntament, d'acord amb les dades publicades, no supera el termini
màxim de pagament previst en la normativa sobre morositat.
4. Que la inversió objecte de la subvenció no compromet durant la seva vida útil la sostenibilitat financera de l'ajuntament i
que la inversió genera en exercicis futurs un augment d'ingressos o una reducció de despeses no financeres de l'ajuntament.
Si no es compleix algun o cap dels punts 1-4 anteriors, el certificat ha de fer constar que la inversió no comportarà despeses
de manteniment i que així queda acreditat en el pla econòmic i financer aprovat.
Quan sigui el cas, el certificat s'ha d'adjuntar en format PDF o amb una carpeta de fitxers comprimits a l'aplicació del web de
sol·licitud telemàtica o bé s'ha d'enviar mitjançant la plataforma EACAT en el període dels tres dies següents a la presentació
de la sol·licitud.
L'esmena de defectes en la sol·licitud o l'aportació de documentació requerida, sens perjudici del que estableix el paràgraf
anterior, s'ha de realitzar, després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de deu dies hàbils
des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o no s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entén
que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos en l'article
71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
8. Criteris de valoració
Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es detallen més avall.
Criteri de dimensió dels municipis
Nombre de punts
Municipis de menys de 1.000 habitants
2
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants
1,5
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants
1
Municipis de més de 10.001 habitants
0,5
Criteris tècnics ambientals i econòmics
Puntuació màxima
Període d'amortització de les inversions de 5 anys o inferior (Es donarà la puntuació màxima a la
sol·licitud que tingui un període d'amortització en anys més baix, amb el llindar mínim de 5 anys,
i a la resta, una puntuació proporcional, segons la fórmula següent: període mínim presentat x 2 /
2
període de la sol·licitud analitzada.)
Municipi que disposi d'un sistema en funcionament de comptabilitat i seguiment energètic municipal
1
Emissions anuals estalviades (Es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui una major
reducció d'emissions, i a la resta, una puntuació proporcional, segons la fórmula següent: emissions
3
estalviades de la sol·licitud analitzada x 3 / màximes emissions estalviades presentades**.)
Actuacions de prevenció d'incendis i/o gestió forestal sostenible en l'àmbit local. La justificació es
valorarà en funció de l'existència d'una estratègia d'àmbit municipal o comarcal que vinculi la pre2
venció d'incendis o la gestió forestal sostenible amb l'aprofitament forestal de la biomassa.
**Si hi ha grans instal·lacions que descompensin la proporció, se'ls assignaran 3 punts i es prendran com a màximes les
restants.
Les sol·licituds se seleccionaran seguint l'ordre de més a menys puntuació, de manera que les que tinguin menys puntuació
podrien no ser ateses en cas de manca de disponibilitat pressupostària.
Per tal d'assolir un major impacte sobre el territori rebran dos punts complementaris les sol·licituds dels municipis que no
hagin percebut cap subvenció del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona durant els 2 anys anteriors al de la
convocatòria per a la instal·lació de calderes o xarxes de biomassa forestal.
9. Instrucció de l'expedient
La instrucció del procediment de concessió d'aquestes subvencions correspon al centre gestor de Medi Ambient, sens perjudici
de les delegacions que es considerin oportunes.
La proposta de resolució l'elabora la Comissió Qualificadora, que queda definida en aquestes bases.
L'òrgan competent per a la resolució del procediment d'atorgament de les subvencions és la Junta de Govern de la Diputació
de Girona.
10. Composició de la Comissió Qualificadora
President: el diputat que la Diputació designi i nomeni, sens perjudici que ho pugui ser el president de la Diputació.
Vocals: el cap de Medi Ambient o el tècnic que delegui, i un tècnic competent en biomassa del Servei de Medi Ambient.
Secretari: el secretari general de la corporació o el funcionari que delegui.
Interventor: la interventora general de la corporació o el funcionari que delegui.
11. Selecció
La Comissió Qualificadora farà la proposta de les sol·licituds que poden ser ateses en funció del pressupost disponible i la
puntuació obtinguda.
12. Resolució i notificació
La Junta de Govern ha d'adoptar la primera resolució en el termini màxim de sis mesos, que computen a partir de la publicació
de la convocatòria corresponent, sens perjudici que aquesta en posposi l'efecte a una data posterior.
Si, transcorregut aquest termini, no s'ha adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds
per silenci administratiu.
La resolució s'ha de notificar a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies, comptadors
des de la data en què s'adopti, i haurà d'incloure, per a cada subvenció atorgada, l'import concedit, la despesa subvencionable,
el percentatge màxim de subvenció i l'import mínim que cal justificar.
Les sol·licituds que, seguint els criteris de puntuació, no hagin estat beneficiàries en la primera resolució de la convocatòria i
que no hagin estat excloses específicament per no complir les bases, formaran part d'una llista de reserva que les habilita per
a la seva eventual inclusió en qualsevol de les següents resolucions de la convocatòria, si s'escau.
13. Acceptació
Per als beneficiaris serà suficient la recepció de la comunicació electrònica, de la qual quedarà constància en l'assentament
corresponent, sempre que el beneficiari no al·legui res en contra en el termini d'un mes.
14. Obligacions del beneficiari
1. En cas de sol·licituds que s'acullin a la contractació agrupada, aportar, en el termini de tres mesos des de la notificació, la
documentació següent:
- Document de reserva de crèdit o d'autorització de la despesa per poder iniciar la licitació.
- Certificat d'aprovació per part del Ple de l'ajuntament de l'encàrrec de gestió i del conveni d'encàrrec de gestió de la licitació
del contracte de la despesa a la Diputació de Girona, segons el model de l'annex I d'aquestes bases.
2. Complir l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les
subvencions.
3. Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que
determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.
4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan competent, si escau, i a qualsevol altra de comprovació
i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la
informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
5. Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment, i en tot cas abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció
d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
6. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d'acord amb la legislació
mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres específics exigits
per les bases reguladores específiques.
7. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser
objecte de les actuacions de comprovació i control.
8. Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió dels programes,
activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció, així com els cartells que s'hauran de col·locar amb motiu
de les actuacions i durant el període de vigència de l'obligatorietat de destinar els espais a les funcions subvencionades,
segons el que estableix l'article 4 d'aquestes bases.
9. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
15. Justificació i pagament
Les subvencions atorgades es faran efectives segons el que segueix:
1. Es pagarà una bestreta del 95 % de l'import de la subvenció, amb la sol·licitud prèvia del beneficiari, una vegada s'hagi
aportat el certificat de l'encàrrec de gestió, quan el beneficiari s'aculli a la modalitat de licitació agregada, o bé una vegada
s'hagi adjudicat el contracte, quan l'ajuntament liciti pel seu compte. En aquest segon cas l'ajuntament haurà de presentar la
documentació de l'adjudicació, com a justificant provisional.
2. Un cop les obres hagin finalitzat i dins del termini que estableixi la convocatòria, l'ajuntament haurà de presentar el certificat
final d'obra signat pel tècnic competent i el compte justificatiu simplificat acompanyat de la memòria de les actuacions.
Els terminis màxims per justificar la totalitat de l'objecte subvencionat es determinaran en la convocatòria corresponent. Es
considera despesa efectuada la que s'hagi generat durant el termini previst encara que no hagi estat pagada efectivament
abans de l'acabament del període de justificació.
La documentació que caldrà presentar és la següent:
? El compte justificatiu, emplenat degudament segons el model normalitzat, el qual ha de contenir la informació següent:
- Una breu explicació del compliment de l'activitat o projecte.
- Una relació classificada de les despeses subvencionades que siguin clarament imputables a edificis o equipaments de
titularitat i/o gestió municipal (factura i/o contracte)
- Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte, amb identificació de l'import i la
procedència.
? Documentació complementària:
1. Contracte amb empreses o microempreses de serveis energètics en el qual es defineixi el cost de la inversió realitzada,
el període de durada del contracte i la tipologia i cost de les quotes d'aquest. En cas que sigui oportú, el contracte haurà
d'incloure el certificat de gestió forestal sostenible que acredita la utilització de boscos sostenibles per a la producció
d'energia de biomassa.
2. Factures originals, fotocòpies compulsades o documents de valor probatori equivalent que constin en la relació de
despeses a la qual es fa referència en el compte justificatiu, les quals hauran de sumar com a mínim el valor equivalent al
percentatge de despesa-ajut que cal justificar definit en la resolució.
3. Una memòria explicativa de les actuacions fetes i els resultats obtinguts.
- Un exemplar o còpia de tots els materials de difusió o publicitat de les accions realitzades.
- En cas de subvencions per a inversions vinculades a la gestió forestal sostenible o a la prevenció d'incendis, una còpia
del contracte de subministrament d'estella forestal en què consti que es disposa de certificat de gestió forestal sostenible
i de qualitat (granulometria i humitat), que inclogui la penalització per les emissions de CO2 en el transport, o bé una
còpia del contracte amb empreses o microempreses de serveis energètics en què es defineixin les condicions esmentades.
Aquest contracte no serà necessari si aquesta informació ja consta en el contracte fet amb l'empresa de serveis energètics
quan aquesta subministri la biomassa.
4. Certificat d'eficiència energètica dels edificis on s'ha realitzat el canvi de combustible amb una superfície útil total
superior a 250 m2.
En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l'import que s'ha de justificar segons el que estableixi l'acord de
resolució, no es modificarà l'import de la subvenció, sempre que s'hagi acomplert correctament l'objectiu de la subvenció
i que es mantingui el percentatge despesa-subvenció definit en la resolució.
16. Modificació i nul·litat
Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, cal atenir-se al que disposa l'Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona. Els beneficiaris podran demanar un únic canvi de destinació de la subvenció,
que podrà ser concedit, amb caràcter excepcional, si el nou concepte té una puntuació igual o superior a la del concepte
subvencionat inicialment i si la motivació del canvi està suficientment justificada per causa sobrevinguda.
El beneficiari pot demanar, abans que acabi el termini fixat, una pròrroga per un termini màxim igual a la meitat del que
tingui establert i haurà de justificar-ne la necessitat per causa no imputable a l'ajuntament. La Diputació ha d'atorgar o
desestimar la proposta, d'acord amb el que preveu l'Ordenança general de subvencions.
La subvenció es modificarà d'ofici en els casos previstos en l'Ordenança general de subvencions i en tot cas:
1. si el beneficiari no justifica correctament tot l'import que s'ha de justificar segons el que estableixi l'acord de resolució;
2. si el beneficiari presenta un compte justificatiu per un import inferior al que s'ha de justificar.
En ambdós casos es modificarà l'import de la subvenció, per ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat correctament.
En cas de licitacions agrupades tramitades per la Diputació de Girona, es podran modificar d'ofici els terminis de justificació
provisional de l'adjudicació del contracte quan l'elaboració dels plecs de licitació requereixin un temps superior al que
inicialment hagi previst la convocatòria per causa de la complexitat de la contractació.
El president serà l'òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per resoldre els recursos que s'interposin.
17. Verificació i control
Les subvencions atorgades per la Diputació de Girona estan sotmeses a verificació i control, segons el que estableix l'Ordenança
general de subvencions.
A més, la Diputació es reserva el dret de verificar l'eficàcia de les accions al cap d'un temps d'haver-les executat i la cura per
part de l'ajuntament en el seu correcte funcionament, sempre dins dels terminis establerts en l'article 4, i penalitzar amb un
punt negatiu en la següent convocatòria els ajuntaments que hagin mostrat una clara manca de diligència en la gestió de
l'acció.
18. Reintegrament de les subvencions
Els supòsits i el procediment de reintegrament es regulen en l'Ordenança general de subvencions.
Incomplir l'obligació de l'execució de les obres dins dels terminis establerts per aquestes bases comportarà l'obligació de
reintegrar els fons rebuts en concepte de bestreta.
19. Difusió i publicitat
Les bases específiques reguladores de subvencions se sotmetran a informació pública durant el termini del vint dies hàbils,
mitjançant la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d'anuncis de la Diputació i una referència
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Transcorregut el termini sense que s'hagin presentat al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades, i es publicarà
un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona en què se'n farà constar el caràcter definitiu.
20. Règim jurídic
En tot allò que no prevegin aquestes bases és aplicable l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa concordant.
Disposició addicional primera
Les convocatòries que es regeixin per aquestes bases podran ser aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Girona.
Es garantiran els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat mitjançant la inserció d'un edicte al Butlletí
Oficial de la Província de Girona.
Disposició addicional segona
L'extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst a l'article 17.3 b de la Llei 38/2003,
general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Disposició addicional tercera
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o que una vegada aprovades
definitivament s'interposi recurs, el president de la Diputació serà l'òrgan competent per resoldre, així com per resoldre els
recursos que s'interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent.
Annex I. Model d'acord d'encàrrec de gestió i de conveni per a la licitació agregada
ACORD D'APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA LICITACIÓ AGREGADA
PER CONTRACTAR L'EXECUCIÓ D'ACCIONS A FI DE MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUIR LES
EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D'HIVERNACLE QUE HAN ESTAT PRÈVIAMENT PLANIFICADES EN PLANS
D'ACCIÓ D'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES), APROVATS PEL PLE
D'acord amb el que estableixen les bases reguladores de subvencions als ajuntaments per instal·lar calderes i xarxes de calor
de biomassa municipals, publicades en el BOP número _--, de data ______, al punt 5 de les bases, relatiu a les «condicions
d'execució» es dóna la possibilitat als ajuntaments beneficiaris de delegar la competència de licitar la contractació d'aquestes,
a través de la licitació agregada amb d'altres municipis beneficiaris, formalitzant un conveni de col·laboració.
En el marc de la millora de l'eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del Projecte Beenergi, té l'objectiu d'agrupar
les inversions en energia sostenible dels municipis gironins per tal d'aconseguir unes millors condicions en la contractació
i donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d'una matèria innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut
finançament del programa de recerca i innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l'acord de subvenció núm.
649789.
Per tal, doncs, d'homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les condicions de l'execució de les accions, en
virtut de la clàusula cinquena de les bases reguladores de la campanya de calderes i xarxes de calor provinent de biomassa, es
formula l'encàrrec de gestió a la Diputació de Girona i es formalitza el conveni de col·laboració de l'annex.
Vist que l'Ajuntament de ________ ha estat seleccionat en la convocatòria de subvencions als ajuntaments per instal·lar
calderes i xarxes de calor de biomassa municipals;
Vist que, com a beneficiari de l'ajut de la convocatòria de la Diputació de Girona, l'Ajuntament de _________ té interès a
contractar un _________;
Vista la clàusula cinquena de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions als ajuntaments per instal·lar calderes
i xarxes de calor de biomassa municipals, relatives a les condicions d'execució, l'Ajuntament de ______ està interessat a
utilitzar els serveis que ofereix la Diputació de Girona en l'àmbit de l'assistència tècnica i jurídica per procedir a la licitació
de ________________.
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l'encàrrec de gestió, previst a l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i l'article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d'un conveni per formalitzar l'encàrrec.
L'article 22.2.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que l'òrgan competent per a la
transferència de funcions o d'activitats a altres administracions públiques és el Ple.
Per tot el que s'ha exposat, el Ple, a proposta de ___________________,
ACORDA:
Primer. Encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la licitació de ________________.
Segon. Els serveis que inclou l'encàrrec de gestió que s'efectua a favor de la Diputació són els que consten al conveni tipus
transcrit a l'annex.
Tercer. Aprovar el conveni que cal subscriure amb la Diputació de Girona, que s'adjunta com a annex a aquest acord.
Quart. La Diputació gestionarà la tramitació de la licitació del contracte per a l'objecte d'aquest encàrrec i l'agregarà amb la
d'altres ajuntaments, en la mesura que aquesta agrupació sigui possible.
Cinquè. Facultar l'alcalde/essa, president/a per formalitzar els documents que siguin necessaris per a l'execució d'aquest
acord i, en especial, per a la signatura del conveni.
ANNEX: CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE ______ PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ
AGREGADA DE LA CONTRACTACIÓ PER A L'EXECUCIÓ D'ACCIONS PER MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I
REDUIR LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D'HIVERNACLE QUE HAN ESTAT PRÈVIAMENT PLANIFICADES
EN PLANS D'ACCIÓ D'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES), APROVATS PEL PLE
Girona, ______________de___
Parts
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000-A i domicili social a la pujada de Sant Martí, 5, de Girona, representada pel seu
president, l'Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, i assistida pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats
conferides per acord de ______________________.
AJUNTAMENT DE ________, amb NIF _________, representat pel seu alcalde/essa, l'Il·lm. Sr. / l'Il·lma. Sra.
____________________, i assistit pel Sr./Sra. _____________, secretari/ària de la corporació.
Antecedents i motivació
El Pacte d'alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats locals i regionals que han assumit el
compromís voluntari de millorar l'eficiència energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb el
seu compromís, els municipis signants del Pacte s'han proposat superar l'objectiu de la Unió Europea de reduir un 20 % les
emissions de CO2 abans del 2020, com a contribució a la lluita contra el canvi climàtic.
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el Pacte d'alcaldes a través del seu programa
d'impuls a les comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el seu compromís davant la
DG Energia de la Comunitat Europea i esdevingué coordinador territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant
tècnic com econòmic als signataris del Pacte.
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del Pacte d'alcaldes, ha promogut l'adhesió dels municipis
gironins a aquesta iniciativa de la CE per a la lluita contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels plans d'acció
d'energia sostenible (PAES). Actualment són 187 els PAES que han estat aprovats i més de 200 els ajuntaments que s'han
adherit al Pacte d'alcaldes i que poden optar a les ajudes que ofereix la Diputació de Girona en les campanyes de millora de
l'eficiència energètica, com és el cas de la convocatòria de subvencions als ajuntaments per instal·lar calderes i xarxes de calor
de biomassa municipals.
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l'objectiu de mobilitzar com a mínim 15 milions d'inversió
en eficiència energètica i energies renovables als municipis gironins. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa
de recerca i innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l'acord de subvenció núm. 649789.
Així doncs, per tal d'homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les condicions de l'execució de les accions, es
permet de forma expressa que els ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada de la contractació
de l'execució d'accions per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que han
estat prèviament planificades en PAES a la Diputació de Girona, la qual cosa es formalitza a través d'aquest conveni.
El contracte serà adjudicat per part de l'ajuntament, a proposta de la mesa de contractació de la Diputació de Girona. L'import
de les accions contractades el pagarà l'ajuntament beneficiari directament als proveïdors, amb factura prèvia i detallada
d'acord amb el que s'estableix en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la convocatòria d'acord amb el que indiquen
les bases reguladores.
Normativa aplicable
La Diputació de Girona té com a competència l'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, en virtut
de l'article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, amb la finalitat d'assegurar la prestació
integral adequada per als municipis de la província, tant des del punt de vista de l'eficiència tècnica com econòmica, dels
serveis de competència municipal.
L'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i l'article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveuen que es pot encarregar la realització
d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats
públiques a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons
d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
Per realitzar l'encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d'un conveni entre les administracions
implicades.
En virtut d'aquest marc legal, l'Ajuntament de ___________ va aprovar en data ________l'encàrrec de la gestió a la Diputació
de Girona per portar a terme la licitació agregada de ________________, per la qual cosa es subscriu aquest conveni amb
subjecció als següents
Pactes
1. Actuacions objecte del conveni
L'Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada de _________ a la Diputació de Girona. L'Ajuntament adjudicarà el
contracte i farà els pagaments que se'n derivin.
2. Àmbit subjectiu
Aquest conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament es farà extensible als organismes autònoms i entitats dependents
d'aquest, així com tots els ens de titularitat municipal que puguin ser objecte de la subvenció per a inversions sostenibles per
millorar l'eficiència energètica. S'entén que qualsevol menció de l'Ajuntament que es faci en aquest conveni es farà extensible
als anteriors, sens perjudici del que es disposa en l'article 4.1.g del TRLCSP.
3. Procediment
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d'acord amb les indicacions de l'Ajuntament i, abans d'
aprovar-lo i publicar-lo, el remetrà a l'Ajuntament per al seu vistiplau.
b) L'Ajuntament es compromet a fer l'autorització de la despesa necessària, a través de l'òrgan competent que escaigui;
aquesta autorització la certificarà el secretari-interventor de l'Ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar
el procediment de licitació.
c) La Diputació de Girona actuarà com a mesa de contractació, i remetrà el resultat de l'obertura de sobres a l'Ajuntament
a través de la proposta d'adjudicació de les empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP.
d) L'Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l'adjudicació i la formalització del contracte
amb qui hagi obtingut la puntuació més favorable d'acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules.
e) L'empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, si s'escau.
f) L'empresa seleccionada adreçarà la facturació d'aquesta contractació a l'Ajuntament de_______________.
g) L'Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com a interlocutor amb la Diputació, la qual
habilitarà els mecanismes possibles per fomentar la participació d'aquest en el procés de licitació.
4. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu
En virtut d'aquest conveni, l'autorització i disposició de la despesa correspon a l'Ajuntament.
L'Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona l'acord de l'òrgan competent certificat pel secretari de la corporació, de
compromís de despesa per fer front a la contractació.
Per aquest contracte es preveu un import de _________ (IVA inclòs), el qual correspon a la inversió que cal fer i és orientatiu,
ja que, quan sigui el cas, caldrà determinar el cost total del projecte incloent el manteniment i el subministrament d'energia
en la fase d'estudi de viabilitat i alternatives, durant l'elaboració del plec de prescripcions tècniques.
Amb la signatura d'aquest conveni, l'Ajuntament es compromet a:
- Assumir les condicions de l'objecte contractual tal com està definit en aquest conveni.
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec de clàusules administratives particulars i del plec
de prescripcions tècniques, així com les valoracions efectuades, les propostes d'adjudicació i la resta de decisions preses per
la Diputació de Girona en virtut de la figura de l'encàrrec de gestió.
- Aprovar la proposta de resolució d'adjudicació en tots els seus termes i condicions, i perfecció del contracte en aquests
mateixos termes i condicions.
- Traslladar a la Diputació de Girona l'acord d'adjudicació del contracte.
5. Relacions amb el proveïdor
L'empresa tindrà l'obligació contractual de prestar els serveis a l'Ajuntament d'acord amb el preu i les condicions fixades en
el contracte.
L'Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, i d'acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
6. Seguiment i incidències
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la proposta d'adjudicació, mentre que
l'adjudicació definitiva i la formalització del contracte corresponen a l'Ajuntament com a òrgan de contractació.
7. Vigència
La vigència del conveni s'iniciarà un cop hagi estat signat per l'Ajuntament i la Diputació de Girona, i aprovat pels plens de
l'Ajuntament i de la Diputació respectivament, en qualitat d'òrgans competents per encarregar i acceptar l'encàrrec de gestió
de forma expressa.
La vigència finalitzarà en el moment de l'adjudicació del contracte per part de l'Ajuntament.
8. Competències
Un cop aprovat el conveni d'encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que intervenen, d'acord amb l'article 22.4 de la
Llei de bases de règim local, es faculta l'alcalde de l'Ajuntament i el president de la Diputació per a la firma i presa de decisió
dels documents necessaris per a la culminació efectiva d'aquest acord, en els límits que la normativa determini.
9. Modificació
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l'aprovació tant de la Diputació de Girona com de
l'Ajuntament.
10. Incompliment
L'incompliment d'aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.
11. Naturalesa
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el
coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni.
12. Extinció
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per haver-se'n realitzat l'objecte o haver expirat el termini.
b) Per resolució, d'acord amb la clàusula anterior.
c) Per mutu acord.
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.
13. Publicació
En virtut de la normativa aplicable, és procedent publicar al BOP la formalització del conveni per a l'encàrrec de gestió.
I, per tal de deixar-ne constància i com a prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per duplicat.
Annex II. Contingut de referència de projectes i avantprojectes
1
Introducció i objectius
1.1
Dades bàsiques del promotor
1.2
Equip tècnic del projecte
1.3 Antecedents
1.4 Objectius
1.5
Contingut i abast
1.6
Normativa d'aplicació
2
Informació general
2.1 Emplaçament i informació urbanística
2.2 Estimació de les càrregues tèrmiques dels edificis que s'han de calefactar
2.3
Característiques tècniques de les instal·lacions existents (potència, circuits i control actual)
2.4
Característiques tècniques de les instal·lacions futures que s'han de calefactar (si s'escau)
2.5
Ocupació i horari de funcionament de les instal·lacions que s'han de calefactar
2.6
Consum energètic previst de les dependències que s'han de calefactar
2.6.1. Consums energètics de les dependències dels últims tres anys
2.6.2. Estimació i justificació de consums energètics d'instal·lacions o ampliacions futures
2.6.3. Consums tèrmics previstos amb biomassa
3
Descripció del projecte
3.1
Descripció general del projecte i de la solució adoptada. Descripció de la proposta per fases del projecte, si s'escau
3.2
Generadors de calor. Dimensionament i característiques
3.3
Combustible, sistema d'alimentació i sistema d'emmagatzematge
3.3.1 Característiques de la biomassa que s'utilitzarà
3.3.2 Demanda de biomassa prevista
3.3.3 Sistema d'emmagatzematge previst, autonomia
3.3.4 Sistema d'alimentació de biomassa
3.4
Sala/es de calderes de biomassa
3.5
Sistemes hidràulics. Xarxa i connexió amb sales tècniques existents
3.6
Sistema de control. Descripció del sistema de control
4
Dades energètiques i ambientals
4.1
Consums energètics i emissions estalviades
5
Dades econòmiques
5.1
Inversió. Pressupost desglossat per capítols
5.2
Estalvis econòmics previstos en combustible fòssil
5.3
Anàlisi de viabilitat i vida útil de la instal·lació
5.3.1 Paràmetres financers emprats
5.3.2 Flux de caixa de projecte
6
Calendari d'execució
7 Conclusions
Annex
AMIDAMENTS I PRESSUPOST DETALLAT I SEPARAT PER CAPÍTOLS I SUBCAPÍTOLS SEGÜENTS
1
Condicionament de les sales de caldera i construcció de la sitja
2
Xarxa de calor i abastament de serveis
3
Instal·lació de caldera de biomassa i elements complementaris
a) Instal·lació de caldera de biomassa i elements complementaris
b) Sistema d'alimentació d'estella i ompliment de la sitja
c) Equip generador de calor
d) Xemeneia i components hidràulics
e) Instal·lació elèctrica i de control
f) Instal·lació de protecció contra incendis
4
Instal·lació i connexió a la sala de calderes dels diferents edificis existents
5
Seguretat i salut
6
Direcció d'obra
PLÀNOLS
1.
Plànol de situació i paràmetres urbanístics
2. Emplaçament
3.
Recorregut de canonades (amb indicació del diàmetre de trams i la distància de recorreguts)
4.
Sitja i sala de calderes. Planta.
5.
Sitja i sala de calderes. Alçat.
6.
Esquema dels hidràulics de la sala de calderes de biomassa i interconnexions amb sales de calderes existents (amb
indicació del diàmetre, els materials i els aïllaments)
7.
Esquema de control
8.
Planta. Instal·lacions de la sala de calderes
9.
Accés del vehicle de descàrrega
10.
Incendis. Justificació de les mesures de protecció contra incendis
Annex III. Glossari
Xarxa de calor
S'entén com a xarxa la que distribueix energia tèrmica i/o ACS a diversos edificis.
Càlcul de la petjada de carboni
Garantia amb l'empresa de subministrament d'estella que aquesta estella tindrà, en el seu transport des del lloc on
s'estella o magatzem i/o des del bosc d'origen fins a la caldera (transport d'anada), una petjada de carboni mitjana per
càrrega inferior a 10 kg de CO2 per tona d'estella subministrada. L'empresa subministradora/transportista justificarà
aquesta petjada de carboni a partir de la distància recorreguda des del magatzem d'estella i/o del bosc d'origen per cada
lliurament, durant tota la durada del contracte. En cas de canvi d'empresa de subministrament d'estella, les característiques
de justificació de la petjada de carboni de l'estella subministrada s'hauran de mantenir.
Què és una MESE?
Una petita o mitjana empresa (PIME) o una UTE especialitzada en el manteniment de l'enllumenat públic, edificis
municipals, empreses de subministrament d'energia renovable, instal·ladors, enginyeries, etc., que ofereixin tots els
serveis necessaris per implantar un projecte integral d'eficiència energètica en les instal·lacions municipals, des de la fase
de projectació fins a la fase de mesura i verificació dels estalvis del projecte. Així doncs, les MESE són PIME que poden:
? Desenvolupar millores amb l'objectiu d'incrementar l'eficiència energètica dels edificis i/o instal·lacions municipals.
? Garantir l'obtenció dels estalvis energètics proposats i/ o subministraments d'energia.
? Recuperar tot o part del capital invertit en les millores a partir de l'estalvi d'energia, i econòmic, aconseguit.
? Tenir capacitat per formalitzar contractes de llarga durada.
? Cercar aliances amb altres figures professionals per poder oferir un servei de gestió energètica integral.
Contractes innovadors en energia sostenible
Exemples de contractes innovadors:
a) EPC: Energy Performance Contracting, o contracte de rendiment energètic
> L'empresa de serveis energètics (ESE) i l'ajuntament formalitzen a través d'un contracte les condicions tècniques
i econòmiques en què s'executarà el servei energètic, i l'ESE assumeix l'obligació de proporcionar uns resultats
determinats (estalvis energètics).
> Objectiu
? Reduir els costos operacionals de les instal·lacions
? Obtenir un romanent que li permetrà invertir en d'altres partides pressupostàries.
> Es basa en els futurs estalvis garantits per fer front a la inversió inicial.
b) ESC: Energy Supply Contract, o contracte de subministrament energètic
> Basat en el subministrament d'energia útil (MWh)
> L'ESE pot:
? Contractar el subministrament d'energia amb la comercialitzadora corresponent
? Comercialitzar directament
> Valor afegit de l'ESE: gestió tècnica de les instal·lacions i gestió d'aprovisionament d'energies finals.
> No inclou inversió de noves instal·lacions.
> L'ESE assumeix el risc del preu de l'energia i del rendiment de la instal·lació.
c) IEC: Integrated Energy Contracts o contractes energètics integrals
> Combina l'objectiu de reducció de demanda d'energia mitjançant l'aplicació de MAES amb l'aprovisionament
eficient d'energia útil.
Com es poden finançar o cofinançar les inversions en eficiència energètica en els contractes amb garantia d'estalvis?
L'ajuntament pot finançar totalment o parcialment les inversions, o bé l'ESE o MESE pot encarregar-se del finançament del
projecte a llarg termini. La inversió també es pot finançar mitjançant crèdit bancari.
Certificat d'eficiència energètica d'edificis municipals
La certificació energètica proporciona informació útil a l'usuari final sobre el comportament energètic de l'edifici o
habitatge que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l'usuari de com millorar-ne l'eficiència
energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d'eficiència energètica d'edificis existents. En el cas
d'edificis públics, segons la directiva europea 2010/31/UE, d'eficiència energètica en els edificis, els edificis ocupats per
entitats públiques i freqüentats habitualment pel públic, han de constituir un exemple que els factors mediambientals i
energètics es tenen en compte i, en conseqüència, han de ser objecte de certificació energètica periòdicament. Els edificis
que tenen l'obligació de tenir un certificat d'eficiència energètica són:
a) Els edificis o parts d'edificis de nova construcció.
b) Els edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, sempre que no disposin d'un
certificat en vigor.
c) Els edificis o parts d'edificis en què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin
freqüentats habitualment pel públic.
Més informació: http://icaen.gencat.cat/ca/pice_ambits_tematics/pice_l_energia_als_edificis_i_serveis/pice_certificacio_
edificis/pice_tramit/
SEGON. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona, tauler d'anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals. En el
supòsit que durant el termini d'informació pública no es formulin al·legacions, les bases quedaran aprovades definitivament.
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a l'execució dels presents acords i en
especial per ordenar la publicació de l'anunci de l'aprovació definitiva de les bases específiques.?
Girona, 10 de gener de 2017
Pere Vila i Fulcarà
President