Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores de la campanya ?Del pla a l'acció?
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-GIRONA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE GIRONA MEDI AMBIENT
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 20 de desembre de 2016, ha aprovat l'acord, la part dispositiva del qual és
del tenor literal següent:
?PRIMER. Aprovar les bases de la campanya ?Del pla a l'acció?, dirigida als ajuntaments de municipis de la demarcació de
Girona signataris del Pacte d'alcaldes per a l'eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un
PAES, ja sigui d'àmbit municipal o d'un abast territorial més ampli.
El tenor literal de les bases és el següent:
?BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS EN EL MARC DEL PROGRAMA «DEL
PLA A L'ACCIÓ»
1. Objecte
Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments per executar accions per millorar l'eficiència
energètica i reduir l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle que hagin estat prèviament planificades en plans d'acció
d'energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple.
Les subvencions es defineixen en quatre línies:
Línia 1. Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics
per a la comptabilitat i la gestió de dades energètiques i/o redacció d'informes de seguiment dels PAES per part d'ajuntaments
signataris del Pacte d'alcaldes per a l'eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic.
Línia 2. Adquisició i instal·lació d'un punt de càrrega públic per a vehicles elèctrics.
Línia 3. Execució d'accions per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle previstos
en el PAES.
Línia 4. Execució d'accions per millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb
garantia d'estalvis. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) realitzarà la
gestió de la instal·lació, el seu manteniment i durà a terme les millores d'eficiència energètica necessàries del conjunt de
quadres elèctrics.
L'atorgament de subvencions en el marc del programa «Del pla a l'acció» serà compatible amb altres ingressos que tinguin
la mateixa finalitat, sempre que no hi hagi sobrefinançament i/o no procedeixin del Servei de Medi Ambient de la Diputació
de Girona.
Això no obstant, en cas de cofinançament amb altres subvencions atorgades per la Diputació de Girona, el cofinançament
màxim del total de subvencions de la Diputació no podrà superar el 90% de la despesa.
Les activitats subvencionades podran ser subcontractades.
2. Naturalesa i forma de concessió
Les subvencions objecte d'aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, i són lliurement revocables
i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l'Ordenança general de subvencions de la
Diputació o en aquestes bases. No generen cap dret per a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden
al·legar com a precedent.
Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva.
3. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d'aquestes bases:
Línia 1. Els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants de la demarcació de Girona signataris del Pacte d'alcaldes
per a l'eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un PAES, sigui d'àmbit municipal o d'un abast
territorial més ampli.
Línia 2. Els ajuntaments de municipis de la demarcació de Girona signataris del Pacte d'alcaldes per a l'eficiència energètica i
la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un PAES, sigui d'àmbit municipal o d'un abast territorial més ampli.
Línia 3. Els ajuntaments de municipis de la demarcació de Girona signataris del Pacte d'alcaldes per a l'eficiència energètica
i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un PAES, ja sigui d'àmbit municipal o d'un abast territorial més ampli.
Línia 4. Els ajuntaments de municipis de la demarcació de Girona signataris del Pacte d'alcaldes per a l'eficiència energètica
i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un PAES, ja sigui d'àmbit municipal o d'un abast territorial més ampli
i que no hagin estat beneficiaris d'aquesta línia d'ajut en la convocatòria del programa «Del pla a l'acció» del 2015 o 2016.
4. Conceptes subvencionables
Es consideren despeses subvencionables les que, de manera indubtable, responen a la naturalesa de l'objecte d'aquestes bases.
Les actuacions s'hauran de realitzar a partir de l'1 de gener de l'any corresponent a cada convocatòria i fins a l'acabament del
termini que s'hi estableixi.
Les accions hauran d'estar directament dirigides a algun dels aspectes que es detallen a continuació:
Línia 1. Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics
per a la comptabilitat i la gestió de dades energètiques i/o redacció d'informes de seguiment dels PAES:
- Gestió de sistemes de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals mitjançant contractació de
serveis.
- Adquisició i/o manteniment de programes informàtics de comptabilitat de dades energètiques.
- Redacció d'informes de seguiment dels PAES per part d'ajuntaments signataris del Pacte d'alcaldes per a l'eficiència
energètica i la lluita contra el canvi climàtic i que faci dos anys o més, respecte a la data de sol·licitud, que hagin
aprovat el PAES definitivament després de validar-lo la Diputació de Girona.
Els sistemes de comptabilitat energètica adoptats hauran de permetre passar les dades de consums energètics a la Diputació
de Girona en format digital, a fi de poder elaborar els inventaris de seguiment d'emissions, d'acord amb els compromisos del
Pacte d'alcaldes.
Línia 2. Adquisició, instal·lació i gestió de punts de càrrega públics per a vehicles elèctrics:
- Punt de càrrega semiràpida per instal·lar als centres dels nuclis urbans de municipis que no en tinguin de prèviament
instal·lats, sempre que sigui de mode de càrrega 3 o 4 segons l'estàndard UNE-EN 61851. Es defineix com a punt de
càrrega semiràpida el que té una potència igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW.
- Punt de càrrega ràpida per instal·lar en zones perifèriques dels nuclis urbans de municipis de més de 10.000 habitants
i/o caps de comarca que no en tinguin de prèviament instal·lats, sempre que sigui de mode de càrrega 3 o 4 segons
l'estàndard UNE-EN 61851. Es defineix com a punt de càrrega ràpida el que té una potència igual o superior a 40 kW.
Línia 3. Execució d'accions per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle previstos
en el PAES.
? Reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH):
- Instal·lació de sistemes de producció d'energia renovable en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal o altres
de titularitat pública, la despesa energètica dels quals vagi a càrrec dels ajuntaments. Seran subvencionables les
instal·lacions i equipaments generadors d'energia elèctrica o tèrmica.
- Inversions de millora de l'envolupant tèrmica d'edificis municipals.
- Accions integrals de millora de l'eficiència energètica amb instal·lació de sistemes de producció d'energia renovable
en edificis públics o sense.
- Altres accions de millora de l'eficiència energètica en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal o altres de
titularitat pública, la despesa energètica dels quals vagi a càrrec dels ajuntaments. S'hi inclouen els sistemes de
telegestió dels quals es justifiqui l'estalvi energètic aconseguit a través d'aquests mitjançant informes anuals.
- Accions de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior. Es consideren conceptes subvencionables
exclusivament l'adquisició i instal·lació (substitució) de lluminàries i bombetes més eficients que les existents
(únicament per tecnologia LED o halogenurs metàl·lics), la instal·lació de reguladors de flux en capçalera, rellotges
astronòmics i/o altres inversions que millorin l'eficiència energètica de l'enllumenat degudament justificats
(s'exclouen els elements vinculats a la gestió de l'enllumenat exterior). Només es subvencionaran les lluminàries
LED que compleixin el que estableix el document de l'IDAE «Requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb
tecnologia LED d'enllumenat exterior», que es pot descarregar de l'enllaç següent:
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Requerimientos_LED_REV-4-120815_81a949fd.pdf
No seran subvencionables en aquesta línia els canvis de lluminàries en municipis de més de 10.000 habitants.
- Adquisició de vehicles impulsats exclusivament per energia elèctrica o per energies renovables, i substitució de
vehicles convencionals de propietat de l'ajuntament per vehicles amb GLP o gas natural. També seran subvencionables
les despeses d'adaptació de vehicles de benzina o dièsel per a l'ús de GLP o gas natural. Els vehicles s'hauran de
destinar al servei per al qual han estat finançats durant un període de 5 anys com a mínim.
Totes les accions hauran d'adjuntar un indicador d'eficàcia de la mesura aconseguida amb la millora de l'eficiència energètica.
Aquest indicador serà l'estalvi d'emissions de CO2 en el període d'un any.
Quedaran exclosos de la línia 3, en general, els conceptes no especificats com a conceptes subvencionables i, específicament,
la redacció de projectes, estudis o documents tècnics, així com la substitució de calderes.
Línia 4. Execució d'accions de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior a través de contractes amb
garantia d'estalvis. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics gestionarà la instal·lació,
la mantindrà i durà a terme les millores d'eficiència energètica necessàries del conjunt de quadres elèctrics per aconseguir un
estalvi energètic.
En concret, es consideren conceptes subvencionables exclusivament l'adquisició i instal·lació (substitució) de lluminàries i
bombetes més eficients que les existents, la instal·lació de reguladors de flux en capçalera, rellotges astronòmics i/o altres
inversions que millorin l'eficiència energètica de l'enllumenat degudament justificats (s'exclouen els elements vinculats
a la gestió). Quedaran exclosos de la línia 4, en general, els conceptes no especificats com a conceptes subvencionables i,
específicament, la redacció de projectes, estudis o documents tècnics.
Per a la línia 2 es consideren costos subvencionables l'obra civil, el cablejat i la seva instal·lació des del quadre elèctric final del
qual deriva el circuit fins al punt de connexió (aquest últim també subvencionable) on es connecta el vehicle per recarregarlo. No es considera subvencionable la instal·lació de comptadors intel·ligents, els quals les companyies elèctriques hauran de
facilitar als gestors del punt de càrrega, habitualment amb la modalitat de lloguer.
Per a les línies 3 i 4 s'exclouen d'aquesta convocatòria, en general, les despeses d'obra civil: obertura de rases, moviments de
terres, pavimentació de vials afectats per la instal·lació de línies elèctriques o canonades, etc. Tanmateix, seran subvencionables
les obres en concepte de millores de l'envolupant tèrmica dels edificis.
En cap cas seran subvencionables les despeses de sou o dietes del personal de la plantilla de l'ajuntament.
5. Condicions d'execució
En el cas de les línies 3 i 4 els ajuntaments poden optar per la contractació agregada i encarregar a la Diputació de Girona que
liciti la compra i la instal·lació dels equipaments objecte d'aquestes bases reguladores. Per delegar aquesta competència els
ajuntaments han de formalitzar un conveni d'encàrrec de gestió, que consta a l'annex I d'aquestes bases.
Les accions de la línia 4 objecte de l'ajut s'hauran d'executar a través de contractes amb empreses o microempreses de serveis
energètics.
L'import de la compra i la instal·lació dels equipaments objecte d'aquestes bases, el pagarà l'ajuntament beneficiari
directament als proveïdors, amb una factura detallada prèvia, i, en el cas de la línia 4, mitjançant un contracte amb empreses
o microempreses de serveis energètics, i es podrà justificar d'acord amb el que indiquen aquestes bases.
Caldrà que les instal·lacions es destinin a la funció per a la qual han estat subvencionades durant un període mínim de 5 anys.
6. Import màxim de la subvenció
Cada sol·licitud serà avaluada d'acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre la base de la qualificació aconseguida,
el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta a la convocatòria, es concretarà l'import de la subvenció que es
concedeix, en proporció als percentatges i els màxims que s'exposen a continuació:
Línia 1. Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics
per a la comptabilitat i la gestió de dades energètiques i/o redacció d'informes de seguiment dels PAES per part d'ajuntaments
signataris del Pacte d'alcaldes per a l'eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic de municipis de menys de 20.000
habitants.
Per a la implantació de sistemes de comptabilitat i gestió energètica s'estableixen els preus unitaris següents i les subvencions
màximes:
Nombre de pòlisses
Preu unitari per pòlissa
Subvenció unitària per pòlissa Subvenció màxima
1-25
2,00 euros/mes
1,50 euros/mes
450,00 euros
26-50
2,00 euros/mes
1,50 euros/mes
900,00 euros
51-100
2,00 euros/mes
1,50 euros/mes
1.700,00 euros
Més de 100
2,00 euros/mes
1,50 euros/mes
1.800,00 euros
Per a la redacció d'informes de seguiment dels PAES s'estableixen els següents preus màxims unitaris, que serviran per
calcular la subvenció màxima, com a percentatge d'aquests:
? municipis de menys de 10.000 habitants: 600 euros
? municipis de 10.000 o més habitants: 1.000 euros
El percentatge de finançament correspondrà, com a màxim, al 75% de les despeses.
Línia 2. Adquisició i instal·lació d'un punt de càrrega per a vehicles elèctrics.
Per als municipis de fins a 10.000 habitants, la subvenció màxima per municipi serà de 3.000 euros per a un punt de càrrega
semiràpida dins del nucli.
Per als municipis de més de 10.000 habitants i/o caps de comarca, la subvenció màxima per municipi serà de 3.000 euros per
a un punt de càrrega semiràpida dins del nucli o 6.000 euros per a un punt de càrrega ràpida en zona perifèrica del nucli.
El percentatge màxim de subvenció per a la línia 2 serà del 75%.
Línia 3. Execució d'accions per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle previstos
en el PAES.
Per als municipis de fins a 20.000 habitants, la subvenció màxima per municipi serà de 10.000 euros.
Per als municipis de més de 20.000 habitants, la subvenció màxima per municipi serà de 7.000 euros.
Per a l'enllumenat exterior s'estableixen els preus màxims unitaris següents, que serviran per calcular la subvenció màxima,
com a percentatge d'aquests:
? Substitució de lluminària: 250 ? per a lluminàries d'halogenurs metàl·lics i 400 euros per a lluminàries de LED
? Substitució de bombetes i equips: 90 ? per a bombetes i equips d'halogenurs metàl·lics i 150 euros per a bombetes
LED
? Instal·lació de regulador de flux en capçalera: 3.000 ?
? Instal·lació de rellotges astronòmics: 400 ?.
El percentatge màxim de subvenció per a l'execució d'accions del PAES serà del 75 % de les despeses.
Línia 4. Execució d'accions per millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior a través de contractes amb
garantia d'estalvis.
La subvenció es dimensionarà per tal de reduir el període de retorn de les inversions fins a un mínim de 5 anys.
L'import màxim de la subvenció serà de 30.000 ? per municipi.
Per als municipis de fins a 10.000 habitants, el percentatge màxim serà del 75% de les despeses subvencionables.
Per als municipis de més de 10.000 habitants, el percentatge màxim serà del 50% de les despeses subvencionables.
Per a totes les línies, el càlcul de la subvenció es farà sobre la base dels conceptes desglossats de cada acció que corresponguin
al que especifica la base 4.
La Diputació de Girona podrà atorgar un import menor del que s'hagi sol·licitat o del màxim atorgable, segons sigui el cas,
amb l'objectiu de repartir proporcionalment el pressupost disponible entre accions que tinguin la mateixa puntuació.
En tot cas, les subvencions s'entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de la concessió a l'efecte del pagament
de les quantitats justificades. Si el cost de l'objecte subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en
la quantia inicial. D'altra banda, quan la subvenció atorgada inicialment suposi una participació inferior als percentatges
esmentats en aquesta base i en el cas que es produeixin rebaixes en el procediment d'adjudicació, s'aplicarà el benefici de la
rebaixa de la licitació a favor de l'aportació municipal fins a arribar a aquests percentatges.
7. Sol·licituds
Els sol·licitants poden presentar una sol·licitud per a cada línia de subvenció. Les subvencions de la línia 3 poden ser per a
una actuació o un conjunt homogeni d'actuacions previstes en els PAES aprovats, i s'entenen com a actuacions homogènies
cada grup d'accions definides al punt 4 d'aquestes bases. En cas que un conjunt no sigui homogeni, es seleccionarà l'acció o
accions homogènies que comportin una major despesa subvencionable. En cas que un municipi sol·liciti la subvenció de la
línia 4, no podrà demanar la subvenció de millores de l'enllumenat exterior en la línia 3.
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer dins el termini que estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model
normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s'haurà de signar electrònicament
mitjançant la signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC.
La petició ha d'anar acompanyada necessàriament de la memòria valorada, amb un pressupost desglossat de les actuacions
que es realitzaran i, quan sigui el cas, amb els càlculs energètics que justifiquin l'estalvi energètic aconseguit. Per a la línia 3,
la memòria també especificarà els indicadors d'eficàcia.
En cas de sol·licitar millores de l'eficiència energètica de l'enllumenat exterior a través de la línia 3 que impliquin modificacions
dels nivells d'il·luminació, luminància o uniformitat lumínica, caldrà adjuntar un estudi luminotècnic que justifiqui el
compliment de la normativa vigent.
En cas de sol·licitar una acció integral de millora de l'eficiència energètica d'un edifici, caldrà adjuntar l'auditoria energètica
d'aquest edifici. Els continguts de l'auditoria energètica d'edificis es resumeixen a l'annex II d'aquestes bases.
En cas de sol·licitar la subvenció de la línia 4, caldrà una auditoria energètica de l'enllumenat públic exterior que permeti
quantificar el potencial d'estalvi energètic i d'emissions de GEH, així com un estudi econòmic de la viabilitat de la inversió
i del seu període d'amortització. Els continguts de l'auditoria energètica de l'enllumenat exterior es resumeixen a l'annex III
d'aquestes bases.
Tota aquesta documentació requerida en funció de cada cas s'ha d'adjuntar en format PDF a l'aplicació del web.
L'esmena de defectes en la sol·licitud o l'aportació de documentació requerida, sens perjudici del que estableix el paràgraf
anterior, s'ha de realitzar després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies hàbils
des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o no s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entén
que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos a l'article
71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
8. Criteris de valoració
Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es detallen més avall.
Línia 1:
Criteri
Nombre de punts
Municipis de menys de 1.000 habitants
5
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants
4
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants
3
Municipis de 10.001 a 20.000 habitants
2
Línia 2:
Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es detallen més avall.
Criteri de dimensió dels municipis
Nombre de punts
Municipis de menys de 5.000 habitants
1
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants
1,5
Municipis de més de 10.000 habitants
2
Criteris
Nombre de punts
- Adquisició i instal·lació d'un punt de càrrega ràpida de vehicles elèctrics ubicat a la perifèria del nucli
urbà (municipis de més de 10.000 hab. i/o caps de comarca)
3
- Adquisició i instal·lació d'un punt de càrrega semiràpida de vehicles elèctrics ubicat dins del nucli
urbà (qualsevol municipi)
2
Punts addicionals
Nombre de punts
- Municipis que tinguin implantat un sistema de comptabilitat energètica
1
- Caps de comarca
1
Línia 3:
Per valorar les sol·licituds, es tindrà en compte el concepte de major magnitud econòmica entre els criteris objectius següents:
Criteri de dimensió dels municipis
Nombre de punts
Municipis de menys de 1.000 habitants
2
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants
1,5
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants
1
Municipis de més de 10.000 habitants
0,5
Criteris
Nombre de punts
- Acció integral de millora de l'eficiència energètica en edificis públics definida en una auditoria energètica
4
- Accions de millora de l'envolupant tèrmica d'edificis públics*
3
- Adquisició i instal·lació de sistemes d'energia renovable en edificis públics*
3
- Altres accions de millora de l'eficiència energètica d'edificis públics*
2
- Adquisició de vehicles 100% elèctrics
2
- Substitució de vehicles convencionals per vehicles amb GLP o gas natural
1
- Accions de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic
1
*En cas de presentar diferents accions en un edifici que no corresponguin a una actuació integral, es seleccionarà la de major
puntuació per valorar la sol·licitud.
Punts addicionals
Nombre de punts
- Municipis que tinguin implantat un sistema de comptabilitat energètica
1
- Realització de la compra o la licitació agregada amb la intermediació de la Diputació de Girona, que
tramitarà la licitació dels contractes
2
- Accions integrals de millora de l'eficiència energètica d'edificis públics que incloguin un contracte
innovador
3
Puntuació mínima de les sol·licituds de la línia 3 per ser subvencionables: 2,5 punts
Els ajuts de la línia 3 s'atorgaran en funció de la puntuació i amb ordre decreixent, començant pel de la puntuació més alta i
atorgant a cada expedient el percentatge d'ajut que li correspon segons la puntuació obtinguda. El percentatge d'ajut serà el
següent:
a) Expedients amb una puntuació superior a 6: 90% de la subvenció màxima atorgable
b) Expedients amb una puntuació entre 4,5 i 5,99: 60% de la subvenció màxima atorgable
c) Expedients amb una puntuació de menys de 4,49: 50% de la subvenció màxima atorgable
El percentatge resultant respecte a la despesa elegible serà el resultat d'aplicar aquests percentatges als imports que la base
6 estableix com a màxims i serà definit en la resolució. En cas que l'aplicació d'aquests percentatges no esgoti la dotació
disponible, l'import disponible es repartirà de forma proporcional entre les sol·licituds, fins a assolir, com a molt, els imports
que la base 6 estableix com a màxims.
Línia 4:
Es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es detallen més avall.
Criteri de dimensió dels municipis
Nombre de punts
Municipis de menys de 1.000 habitants
2
Municipis de 1.001 a 5.000 habitants
1,5
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants
1
Municipis de més de 10.000 habitants
0,5
Criteris tècnics ambientals i econòmics
Puntuació màxima
Període d'amortització de les inversions (Es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui
un període d'amortització en anys més alt, i a la resta, una puntuació proporcional, segons la fórmula
2
següent: període de la sol·licitud analitzada x 2 / període màxim presentat.)
Percentatge d'estalvi energètic aconseguit (Es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui
un major percentatge d'estalvi, i a la resta, una puntuació proporcional, segons la fórmula següent:
2
estalvi de la sol·licitud analitzada x 2 / màxim estalvi energètic presentat.)
Emissions anuals estalviades (Es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui una major
reducció d'emissions, i a la resta, una puntuació proporcional, segons la fórmula següent: emissions
estalviades de la sol·licitud analitzada x 2 / màximes emissions estalviades presentades.) (Si hi ha
2
grans actuacions que descompensin la proporció, se'ls assignaran 2 punts i es prendran com a màximes
les restants.)
Realització de licitació agregada amb la intermediació de la Diputació de Girona, que tramitarà la
licitació dels contractes
3
Sol·licitud que inclogui la renovació i la gestió integral del total de quadres del municipi
1
Puntuació mínima de les sol·licituds de la línia 4 per ser subvencionables: 4,5 punts
Els ajuts de la línia 4 s'atorgaran en funció de la puntuació i amb ordre decreixent, començant pel de la puntuació més alta i
atorgant a cada expedient el percentatge d'ajut que li correspon segons la puntuació obtinguda. El percentatge d'ajut serà el
següent:
a) Expedients amb una puntuació superior a 8: 90% de la subvenció màxima atorgable
b) Expedients amb una puntuació entre 6 i 7,99: 75% de la subvenció màxima atorgable
c) Expedients amb una puntuació entre 4,5 i 5,99: 60% de la subvenció màxima atorgable
d) Expedients amb una puntuació de menys de 4,49: 50% de la subvenció màxima atorgable
El percentatge resultant respecte a la despesa elegible serà el resultat d'aplicar aquests percentatges als imports que la base
6 estableix com a màxims i serà definit en la resolució. En cas que l'aplicació d'aquests percentatges no esgoti la dotació
disponible, l'import disponible es repartirà de forma proporcional entre les sol·licituds, fins a assolir, com a molt, els imports
que la base 6 estableix com a màxims.
En cadascuna de les línies, les sol·licituds seran seleccionades seguint l'ordre de més a menys puntuació, de manera que les
que tinguin menys puntuació podrien no ser ateses en cas de manca de disponibilitat pressupostària.
9. Instrucció de l'expedient
La instrucció del procediment de concessió d'aquestes subvencions correspon al centre gestor de Medi Ambient, sens perjudici
de les delegacions que es considerin oportunes.
La proposta de resolució l'elabora la Comissió Qualificadora, que queda definida en aquestes bases.
L'òrgan competent per resoldre el procediment d'atorgament de les subvencions és la Junta de Govern de la Diputació de
Girona.
10. Composició de la Comissió Qualificadora
President: el diputat que la Diputació designi i nomeni, sens perjudici que ho sigui el president de la Diputació.
Vocals: el cap de Medi Ambient o el tècnic que delegui, i un tècnic de Medi Ambient.
Secretari: el secretari general de la corporació o el funcionari que delegui.
Interventor: l'interventor general de la corporació o el funcionari que delegui.
11. Resolució i notificació
La Junta de Govern ha d'adoptar la primera resolució en el termini màxim de sis mesos, que computen a partir de la publicació
de la convocatòria corresponent, sens perjudici que aquesta en posposi l'efecte a una data posterior.
Si, transcorregut aquest termini, no s'ha adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds
per silenci administratiu.
La resolució s'ha de notificar a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies, comptadors
des de la data en què s'adopti, i haurà d'incloure, per a cada subvenció atorgada, l'import concedit, la despesa subvencionable,
el percentatge màxim de subvenció i l'import mínim que cal justificar.
Les sol·licituds que, seguint els criteris de puntuació, no hagin estat beneficiàries en la primera resolució de la convocatòria i
que no hagin estat excloses específicament per no complir les bases, formaran part d'una llista de reserva, que les habilita per
a la seva eventual inclusió en qualsevol de les següents resolucions de la convocatòria.
Els ajuntaments beneficiaris de les línies 3 i 4 que hagin optat participar en un procés de compra o contractació agregada
hauran de presentar en el termini d'un mes l'encàrrec i el conveni de gestió, aprovat per l'òrgan competent. Els models
d'aquests documents es troben a l'annex I d'aquestes bases.
En el supòsit de no presentar tota la documentació sol·licitada en el termini establert, es revocarà la subvenció concedida i es
concedirà a l'ajuntament que correspongui per ordre de puntuació a la llista d'espera.
12. Acceptació
Per als beneficiaris serà suficient la recepció de la comunicació electrònica, de la qual quedarà constància en l'assentament
corresponent, sempre que el beneficiari no hi al·legui res en contra en el termini d'un mes.
13. Obligacions del beneficiari
? En cas de sol·licituds que s'acullin a la contractació agrupada, aportar, en el termini de tres mesos des de la notificació, la
següent documentació:
- Document de reserva de crèdit o d'autorització de la despesa per poder iniciar la licitació.
- Certificat d'aprovació per part del Ple de l'ajuntament de l'encàrrec de gestió i del conveni d'encàrrec de gestió de la
licitació del contracte de la despesa a la Diputació de Girona, segons el model de l'annex I d'aquestes bases.
? Complir l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les
subvencions.
? Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que
determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.
? Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan concedent, si escau, i a qualsevol altra de comprovació
i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota
la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
? En el cas de rebre subvenció de la línia 1, passar les dades de consums energètics anuals a la Diputació de Girona en format
digital, a fi de poder elaborar els inventaris de seguiment d'emissions, d'acord amb els compromisos del Pacte d'alcaldes.
? Comunicar a la Diputació, en qualsevol moment, i en tot cas abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció
d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
? Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d'acord amb la legislació
mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres específics exigits
per les bases reguladores específiques.
? Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin
ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
? Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió dels
programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció, així com els cartells que es puguin col·locar
amb motiu de les actuacions i durant el període de vigència de l'obligatorietat de destinar els espais a les funcions
subvencionades, segons el que estableix l'article 4 d'aquestes bases.
? Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
? Possibilitat de subcontractar l'execució total i parcial de l'activitat subvencionada.
? Prohibició de concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones vinculades a l'entitat
beneficiària.
14. Justificació i pagament
La justificació de la despesa es farà en una única tramesa un cop finalitzades totes les actuacions objecte de la subvenció.
El termini màxim per justificar la totalitat de l'objecte subvencionat es determinarà en la convocatòria corresponent. Es
considera despesa efectuada la que s'hagi generat durant el termini previst encara que no hagi estat efectivament pagada
abans de l'acabament del període de justificació.
Per a les línies 1, 2 i 3
La documentació que cal presentar és la següent:
? El compte justificatiu simplificat, emplenat degudament segons el model normalitzat, el qual ha de contenir la informació
següent:
- Una memòria justificativa del compliment de l'activitat o projecte.
- Una relació classificada de les despeses de l'activitat o projecte, amb identificació del proveïdor, número de document,
import, concepte i data d'emissió de la factura.
- Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte, amb identificació de l'import i la seva
procedència.
? Documentació complementària:
- Un exemplar o còpia de tots els materials de difusió o publicitat de les accions realitzades.
- Si és el cas, una còpia del contracte amb garantia d'estalvi o un informe justificatiu de l'estalvi aconseguit en edificis
a través del sistema de telegestió.
- En cas de redacció d'informes de seguiment dels PAES, una còpia digital editable i una en PDF dels informes i dels
annexos, redactats d'acord amb la metodologia aprovada per la Diputació de Girona.
? En el cas de la línia 3 i per a accions relacionades amb l'eficiència energètica dels edificis amb una superfície útil total
superior a 250 m2, caldrà presentar el certificat d'eficiència energètica.
Per a la línia 4
? El compte justificatiu simplificat, emplenat degudament segons el model normalitzat, el qual ha de contenir la informació
següent:
- Una breu explicació del compliment de l'activitat o projecte.
- Una relació classificada de les despeses subvencionades corresponent a l'import subvencionat, amb identificació del
proveïdor, número de document, import, concepte i data d'emissió de la factura.
- Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat o projecte, amb identificació de l'import i la seva
procedència.
? Documentació complementària:
1. El contracte amb empreses o microempreses de serveis energètics en el qual es defineixi el cost de la inversió realitzada,
el període de durada del contracte i la tipologia i el cost de les quotes d'aquest.
2. Una memòria explicativa de les actuacions fetes i els resultats obtinguts.
- Un exemplar o còpia de tots els materials de difusió o publicitat de les accions realitzades.
- Una còpia del contracte de manteniment de les instal·lacions o bé el contracte amb empreses o microempreses de serveis
energètics en el qual es defineixi el manteniment.
La Diputació es reserva el dret de demanar al beneficiari les factures acreditatives de les despeses justificades.
En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l'import que s'ha de justificar segons el que estableixi l'acord de
resolució, es farà el pagament en proporció a la despesa justificada, sempre que s'hagi acomplert l'objectiu de la subvenció.
La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s'ha de justificar comportarà la renúncia del beneficiari
a percebre l'import corresponent a la despesa no justificada. En ambdós casos es modificarà l'import de la subvenció, per
ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat correctament.
Bestreta
Es podrà atorgar una bestreta del 95 % de la subvenció per a la línia 4 i per a les inversions que s'acullin a un procediment
de licitació agrupada des de la Diputació de Girona per a la línia 3, amb la sol·licitud prèvia del beneficiari una vegada
s'hagi aportat el certificat de l'encàrrec de gestió. Quan l'ajuntament liciti pel seu compte un contracte innovador, es podrà
atorgar una bestreta del 95 % en el moment de l'adjudicació del contracte; en aquest cas l'ajuntament haurà de presentar la
documentació de l'adjudicació, com a justificant provisional, dins del termini que determini la convocatòria corresponent.
Tret d'aquests casos, la subvenció es farà efectiva en un sol pagament, una vegada justificada la subvenció.
15. Modificació i nul·litat
Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, caldrà atenir-se al que disposa l'Ordenança general
de subvencions de la Diputació de Girona. Els beneficiaris podran demanar un únic canvi de destinació de la subvenció,
que podrà ser concedit, amb caràcter excepcional, si el nou concepte té una puntuació igual o superior a la del concepte
subvencionat inicialment i si la motivació del canvi està suficientment justificada per causa sobrevinguda o impossibilitat
pressupostària.
El beneficiari pot demanar, abans que acabi el termini fixat, una pròrroga per un termini màxim igual a la meitat del que tingui
establert. La Diputació ha d'atorgar o desestimar la proposta, d'acord amb el que preveu l'Ordenança general de subvencions.
La subvenció es modificarà d'ofici en els casos previstos en l'Ordenança general de subvencions i en tot cas:
- si el beneficiari no justifica correctament tot l'import que s'ha de justificar segons el que estableixi l'acord de resolució;
- si el beneficiari presenta un compte justificatiu per un import inferior al que s'ha de justificar.
En ambdós casos es modificarà l'import de la subvenció, per ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat correctament.
El president serà l'òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per resoldre els recursos que s'hi interposin.
16. Verificació i control
Les subvencions atorgades per la Diputació de Girona estan sotmeses a verificació i control, segons el que estableix l'Ordenança
general de subvencions.
A més, la Diputació es reserva el dret de verificar l'eficàcia de les accions al cap d'un temps d'haver estat executades i la
cura per part de l'ajuntament en el seu correcte funcionament, sempre dins dels terminis establerts en el punt 4 d'aquestes
bases, i de penalitzar amb un punt negatiu en la següent convocatòria els ajuntaments que no hagin justificat correctament la
subvenció concedida en el termini establert.
17. Reintegrament de les subvencions
Els supòsits i el procediment de reintegrament es regulen en l'Ordenança general de subvencions.
18. Difusió i publicitat
Les bases específiques reguladores de subvencions se sotmetran a informació pública durant el termini de vint dies hàbils,
mitjançant la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d'anuncis de la Diputació i una referència
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. Transcorregut el termini sense que s'hagin presentat al·legacions, les
bases quedaran definitivament aprovades i es publicarà un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, en què se'n
farà constar el caràcter definitiu.
19. Règim jurídic
En tot allò que no prevegin aquestes bases és aplicable l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona; la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei general de subvencions, i la resta de normativa concordant.
Disposició addicional primera
Les convocatòries que es regeixin per aquestes bases podran ser aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Girona.
Es garantiran els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat mitjançant la inserció d'un edicte al Butlletí
Oficial de la Província de Girona.
Disposició addicional segona
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d'informació pública de les bases o que s'interposin recursos
contra aquestes una vegada aprovades definitivament o contra la resolució de la convocatòria corresponent, el president de
la Diputació serà l'òrgan competent per resoldre'ls.
Annex I. Model d'aprovació pel Ple de l'encàrrec de gestió i de conveni associat
ACORD D'APROVACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA LICITACIÓ AGREGADA
PER CONTRACTAR L'EXECUCIÓ D'ACCIONS A FI DE MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I REDUIR LES
EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D'HIVERNACLE QUE HAN ESTAT PRÈVIAMENT PLANIFICADES EN PLANS
D'ACCIÓ D'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES), APROVATS PEL PLE
D'acord amb el que estableixen les bases reguladores de la campanya «Del pla a l'acció», publicades al BOP número _--, de
data ______, respecte a les activitats objecte de les línies 3 i 4 de la campanya, al punt 5 de les bases, relatiu a les «condicions
d'execució», es dóna la possibilitat als ajuntaments beneficiaris de delegar la competència de licitar la contractació d'aquestes,
a través de la licitació agregada amb altres municipis beneficiaris, formalitzant un conveni de col·laboració.
En el marc de la millora de l'eficiència energètica, la Diputació de Girona, a través del Projecte Beenergi, té l'objectiu d'agrupar
les inversions en energia sostenible dels municipis gironins per tal d'aconseguir unes millors condicions en la contractació
i donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments, ja que es tracta d'una matèria innovadora. El Projecte Beenergi ha rebut
finançament del programa de recerca i innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l'acord de subvenció núm.
649789.
Per tal, doncs, d'homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les condicions de l'execució de les accions, en
virtut de la clàusula cinquena de les bases reguladores de la campanya «Del pla a l'acció», es formula l'encàrrec de gestió a la
Diputació de Girona i es formalitza el conveni de col·laboració de l'annex.
Vist que l'Ajuntament de ________ ha estat seleccionat en la convocatòria «Del pla a l'acció» d'ajuts de la Diputació de Girona
als ajuntaments;
Vist que, com a beneficiari de l'ajut de la campanya «Del pla a l'acció» de la Diputació de Girona, l'Ajuntament de _________
té interès a contractar un _________;
Vista la clàusula cinquena de les bases reguladores de la convocatòria de la campanya «Del pla a l'acció», relatives a les
condicions d'execució, l'Ajuntament de ______ està interessat a utilitzar els serveis que ofereix la Diputació de Girona en
l'àmbit de l'assistència tècnica i jurídica per procedir a la licitació de ________________;
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l'encàrrec de gestió, previst a l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i l'article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d'un conveni per formalitzar l'encàrrec.
L'article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que l'òrgan competent per a la
transferència de funcions o d'activitats a altres administracions públiques és el Ple.
Per tot l'exposat, el Ple a proposta de ___________________,
ACORDA:
Primer. Encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la licitació de ________________.
Segon. Els serveis que inclou l'encàrrec de gestió que s'efectua a favor de la Diputació són els que consten al conveni tipus
transcrit a l'annex.
Tercer. Aprovar el conveni que cal subscriure amb la Diputació de Girona que s'adjunta com a annex a aquest acord.
Quart. La Diputació gestionarà la tramitació de la licitació del contracte per a l'objecte d'aquest encàrrec i l'agregarà amb la
d'altres ajuntaments, en la mesura que aquesta agrupació sigui possible.
Cinquè. Facultar l'alcalde/essa, president/a per formalitzar els documents que siguin necessaris per a l'execució d'aquest
acord i, en especial, per a la signatura del conveni.
ANNEX: CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L'AJUNTAMENT DE ______ PER PROCEDIR A LA LICITACIÓ
AGREGADA DE LA CONTRACTACIÓ PER A L'EXECUCIÓ D'ACCIONS PER MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I
REDUIR LES EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D'HIVERNACLE QUE HAN ESTAT PRÈVIAMENT PLANIFICADES
EN PLANS D'ACCIÓ D'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES), APROVATS PEL PLE
Parts
DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb NIF P1700000-A i domicili social a la pujada de Sant Martí, 5, de Girona, representada pel
seu president, l'Il·lm. Sr. Pere Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats
conferides per acord de ______________________.
AJUNTAMENT DE ________, amb NIF _________, representat pel seu alcalde, l'Il·lm. Sr. / Il·lma. Sra. ____________________,
assistit pel Sr./Sra._____________, secretari/ària de la corporació.
Antecedents i motivació
El Pacte d'alcaldes és la principal iniciativa europea en què participen les autoritats locals i regionals que han assumit el
compromís voluntari de millorar l'eficiència energètica i utilitzar fonts d'energia renovable en els seus territoris. Amb el
seu compromís, els municipis signants del Pacte s'han proposat superar l'objectiu de la Unió Europea de reduir un 20% les
emissions de CO2 abans del 2020, com a contribució a la lluita contra el canvi climàtic.
La Diputació de Girona promou aquesta iniciativa europea i ha decidit promoure el Pacte d'alcaldes a través del seu programa
d'impuls a les comarques gironines. Amb aquest objectiu, la Diputació de Girona va formalitzar el seu compromís davant la
DG Energia de la Comunitat Europea i esdevingué coordinador territorial del Pacte el gener de 2012 per oferir suport tant
tècnic com econòmic als signataris del Pacte.
La Diputació de Girona, en qualitat de coordinador territorial del Pacte d'alcaldes, ha promogut l'adhesió dels municipis
gironins a aquesta iniciativa de la CE per a la lluita contra el canvi climàtic i ha coordinat la redacció dels plans d'acció
d'energia sostenible (PAES). Actualment són 187 els PAES que han estat aprovats i més de 200 els ajuntaments que s'han
adherit al Pacte d'alcaldes i que poden optar a les ajudes que ofereix la Diputació de Girona en les campanyes de millora de
l'eficiència energètica, com és el cas de «Del pla a l'acció».
La Diputació de Girona, amb els recursos del Projecte Beenergi, té l'objectiu de mobilitzar com a mínim 15 milions d'inversió
en eficiència energètica i energies renovables als municipis gironins. El Projecte Beenergi ha rebut finançament del programa
de recerca i innovació «Horitzó 2020», de la Unió Europea, en virtut de l'acord de subvenció núm. 649789.
Dit això, per tal d'homogeneïtzar les característiques tècniques i optimitzar les condicions de l'execució de les accions, es
permet de forma expressa que els ajuntaments encarreguin la gestió de la tramitació de la licitació agregada de la contractació
de l'execució d'accions per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que han
estat prèviament planificades en PAES a la Diputació de Girona, la qual cosa es formalitza a través d'aquest conveni.
El contracte serà adjudicat per part de l'ajuntament, a proposta de la mesa de contractació de la Diputació de Girona. L'import
de les accions contractades el pagarà l'ajuntament beneficiari directament als proveïdors, amb factura prèvia i detallada
d'acord amb el que s'estableix en el contracte, i es podrà justificar en el marc de la convocatòria d'acord amb el que indiquen
les bases reguladores.
Normativa aplicable
La Diputació de Girona té com a competència l'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, en virtut
de l'article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, amb la finalitat d'assegurar la prestació
integral adequada per als municipis de la província, tant des del punt de vista de l'eficiència tècnica com econòmica, dels
serveis de competència municipal.
L'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i l'article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveuen que es pot encarregar la realització
d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats
públiques a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons
d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
Per realitzar l'encàrrec de gestió la mateixa normativa preveu la formalització d'un conveni entre les administracions
implicades.
En virtut d'aquest marc legal, l'Ajuntament de ___________ va aprovar en data ________ l'encàrrec de la gestió a la Diputació
de Girona per portar a terme la licitació agregada de ________________, per la qual cosa es subscriu aquest conveni amb
subjecció als següents
Pactes
1. Actuacions objecte del conveni
L' Ajuntament encarrega la gestió de la licitació agregada de _________ a la Diputació de Girona. L'Ajuntament adjudicarà el
contracte i farà els pagaments que se'n derivin.
2. Àmbit subjectiu
Aquest conveni entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament es farà extensible als organismes autònoms i entitats dependents
d'aquest, així com els ens de titularitat municipal que puguin ser objecte de la subvenció per a inversions sostenibles per
millorar l'eficiència energètica. S'entén que qualsevol menció de l'Ajuntament que es faci en aquest conveni es farà extensible
als anteriors, sens perjudici del que es disposa en l'article 4.1 g del TRLCSP.
3. Procediment
a) La Diputació de Girona redactarà els plecs per a la licitació d'acord amb les indicacions de l'Ajuntament i, abans d'aprovarlo i publicar-lo, el remetrà a l'Ajuntament per al seu vistiplau.
b) L'Ajuntament es compromet a fer l'autorització de la despesa necessària, a través de l'òrgan competent que escaigui;
aquesta autorització la certificarà el secretari/interventor de l'Ajuntament, i serà un requisit previ essencial per iniciar el
procediment de licitació.
c) La Diputació de Girona actuarà com a mesa de contractació i remetrà el resultat de l'obertura de sobres a l'Ajuntament a
través de la proposta d'adjudicació de les empreses per ordre decreixent, tal com estableix el TRLCSP.
d) L'Ajuntament actua com a òrgan de contractació, i per tant li correspon l'adjudicació i la formalització del contracte amb
qui hagi obtingut la puntuació més favorable d'acord amb els criteris previstos en els plecs de clàusules.
e) L'empresa dipositarà davant la Tresoreria de cada ajuntament la garantia definitiva, si s'escau.
f) L'empresa seleccionada adreçarà la facturació d'aquesta contractació a l'Ajuntament de _______________.
g) L'Ajuntament designarà un responsable del contracte que actuarà com a interlocutor amb la Diputació, la qual habilitarà
els mecanismes possibles per fomentar la participació d'aquest en el procés de licitació.
4. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu
En virtut d'aquest conveni, l'autorització i disposició de la despesa correspon a l'Ajuntament.
L'Ajuntament trametrà a la Diputació de Girona l'acord de l'òrgan competent certificat pel secretari de la corporació, de
compromís de despesa per fer front a la contractació.
Per aquest contracte es preveu un import de _________ (IVA inclòs)*, el qual correspon a la inversió que cal fer i és orientatiu,
ja que, quan sigui el cas, caldrà determinar el cost total del projecte incloent el manteniment i el subministrament d'energia
en la fase d'estudi de viabilitat i alternatives, durant l'elaboració del plec de prescripcions tècniques.
*En el cas de l'execució d'accions de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic exterior a través de contractes
amb garantia d'estalvis, pel que fa a les prestacions de gestió energètica, manteniment preventiu i garantia total, es tindrà
en compte l'import mitjà dels últims tres anys conclosos de les partides ordinàries de subministrament i manteniment de les
instal·lacions objecte de la contractació, que en qualsevol cas és un preu determinable d'acord amb el que preveu l'article
26.1f) del TRLCSP i que es reservarà pels anys de durada del contracte.
Amb la signatura d'aquest conveni, l'Ajuntament es compromet a:
- Assumir les condicions de l'objecte contractual tal com està definit en aquest conveni.
- Acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, del plec de clàusules administratives particulars i del plec
de prescripcions tècniques, així com les valoracions efectuades, les propostes d'adjudicació i la resta de decisions preses per
la Diputació de Girona en virtut de la figura de l'encàrrec de gestió.
- Aprovar la proposta de resolució d'adjudicació en tots els seus termes i condicions, i perfecció del contracte en aquests
mateixos termes i condicions.
- Traslladar a la Diputació de Girona l'acord d'adjudicació del contracte.
5. Relacions amb el proveïdor
L'empresa tindrà l'obligació contractual de prestar els serveis a l'Ajuntament d'acord amb el preu i les condicions fixades en
el contracte.
L'Ajuntament pagarà les factures en el termini màxim de trenta dies, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, i d'acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica.
6. Seguiment i incidències
La Diputació de Girona realitzarà les tasques de totes les fases de la licitació fins a la proposta d'adjudicació, mentre que
l'adjudicació definitiva i la formalització del contracte corresponen a l'Ajuntament com a òrgan de contractació.
7. Vigència
La vigència del conveni s'iniciarà un cop hagi estat signat per l'Ajuntament i la Diputació de Girona, i aprovat pels plens de
l'Ajuntament i de la Diputació respectivament, en qualitat d'òrgans competents per encarregar i acceptar l'encàrrec de gestió
de forma expressa.
La vigència finalitzarà en el moment de l'adjudicació del contracte per part de l'Ajuntament.
8. Competències
Un cop aprovat el conveni d'encàrrec de gestió pel Ple de les administracions que intervenen, d'acord amb l'article 22.4 de la
Llei de bases de règim local, es faculta l'alcalde de l'Ajuntament i el president de la Diputació per a la firma i presa de decisió
dels documents necessaris per a la culminació efectiva d'aquest acord, en els límits que la normativa determini.
9. Modificació
El conveni, durant la seva vigència, pot ser modificat sempre que tingui l'aprovació tant de la Diputació de Girona com de
l'Ajuntament.
10. Incompliment
L'incompliment d'aquest conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.
11. Naturalesa
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el
coneixement de les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest conveni.
12. Extinció
Aquest conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per haver-se'n realitzat l'objecte o haver expirat el termini.
b) Per resolució, d'acord amb la clàusula anterior.
c) Per mutu acord.
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.
13. Publicació
En virtut de la normativa aplicable, és procedent publicar al BOP la formalització del conveni per a l'encàrrec de gestió.
I, per tal de deixar-ne constància i com a prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni per duplicat.
Xxxx, ______________, Per l'Ajuntament de ______, L'alcalde/essa, _____________, El secretari/ària, ___________________,
Girona, ______________, Per la Diputació de Girona, El president, Pere Vila i Fulcarà, El secretari general, Jordi Batllori i
Nouvilas.
Annex II. Índex de les auditories energètiques d'edificis
Els continguts de l'auditoria energètica de l'edifici hauran de ser els següents:
1. Anàlisi de la situació actual
- Descripció i anàlisi de l'estat dels tancaments que formen l'envolupant tèrmica de l'edifici. Càlcul dels coeficients de
transmitància dels tancaments.
- Descripció i anàlisi de l'estat de les instal·lacions consumidores d'energia (sistemes de calefacció, sistemes de
climatització, sistemes de ventilació, característiques de la instal·lació d'enllumenat i altres consumidors)
- Anàlisi de les condicions d'ús de l'edifici (horaris de funcionament i ocupació de les diferents zones)
- Anàlisi del consum energètic (tèrmic i elèctric) i dels costos energètics associats a aquest consum
2. Propostes de millora de l'eficiència energètica
- Propostes de millora dels tancaments de l'envolupant tèrmica
- Propostes de millora dels sistemes consumidors d'energia
- Estudi de la possible incorporació de sistemes productors d'energies renovables
3. Càlcul dels estalvis energètics aconseguits amb les propostes de millora
- Càlcul de l'estalvi energètic i econòmic aconseguit mitjançant les propostes de millora
- Càlcul del consum energètic i econòmic de l'edifici després de dur a terme les propostes de millora
- Percentatge d'energia renovable en la combinació de consum energètic final de l'edifici
- Anàlisi de l'estalvi d'emissions de GEH aconseguit mitjançant les propostes de millora
4. Pressupost
- Avaluació econòmica detallada de les actuacions que cal realitzar.
5. Anàlisi de la viabilitat econòmica
- Anàlisi de la viabilitat econòmica de les millores en eficiència energètica. Càlcul del període de retorn de la inversió.
Annex III. Índex de les auditories energètiques d'enllumenat exterior
Els continguts de l'auditoria energètica de l'enllumenat exterior hauran de ser els següents:
1. Inventari lumínic actualitzat
- Obtenció de la informació associada de materials, potències, marques, models, estat de conservació, altures de les
lluminàries, tipus de lluminàries, etc.
- Situació sobre plànol dels punts de llum, fanals i llumeneres, i els quadres que formen la xarxa d'enllumenat exterior
- Fitxes descriptives dels quadres de comandament, incloent núm. de CUPS de cada quadre, tarifa elèctrica contractada,
horaris de funcionament, tipus d'encesa, existència de reductors de flux o altres elements generadors d'estalvi energètic...
2. Anàlisi energètic i econòmic de la instal·lació actual
- Històric de consums i despeses energètiques de l'últim any
- Càlcul del consum energètic i econòmic de la instal·lació actual mitjançant mesures agafades sobre terreny o mitjançant
l'anàlisi de la facturació
- Anàlisi dels costos de gestió anuals de la instal·lació d'enllumenat actual (costos associats a les tasques de manteniment
preventiu i correctiu, tasques de comptabilitat energètica i telegestió)
3. Nivells d'il·luminació del municipi
- Confecció d'un mapa lumínic obtingut mitjançant la mesura dels nivells d'il·luminació existents en el municipi
- Confecció d'un plànol de classificació dels espais i carrers segons el RD 1890/2008, que estableixi els nivells adequats i
valors lumínics de referència de cada carrer segons normativa sectorial, ús i horaris d'activitat
- Diagnosi i comparativa dels nivells existents d'il·luminació amb els nivells que cal assolir segons la normativa
4. Actuacions i propostes per a la millora de l'eficiència energètica
- Llista d'actuacions i propostes tecnològiques prioritàries en el temps prenent com a base els nivells de lluminositat
exigits a la normativa i assegurant-ne el compliment a través d'estudis luminotècnics
- Càlcul del consum energètic de la instal·lació remodelada
- Càlcul del consum econòmic de la instal·lació remodelada
- Anàlisi de l'estalvi econòmic assolit realitzant un ajust de les potències contractades
- Anàlisi de l'estalvi energètic i econòmic global assolit amb la millora de l'eficiència energètica de la instal·lació
- Anàlisi de l'estalvi d'emissions de GEH aconseguit amb la millora de l'eficiència energètica de la instal·lació
5. Pressupost
- Avaluació econòmica detallada de les actuacions que cal realitzar, que especifiqui els costos de subministrament dels
nous equips de la instal·lació d'enllumenat desglossats, els quals permetran la millora de l'eficiència energètica. Especificar
els costos de mà d'obra i muntatge de remodelació de les instal·lacions d'enllumenat exterior.
6. Anàlisi de la viabilitat econòmica
- Anàlisi de la viabilitat econòmica de les millores en eficiència energètica. Càlcul del període de retorn de la inversió.
7. Pla de negoci per un contracte amb ESE
- Determinació dels paràmetres econòmics de la licitació: realització d'un pla de negocis al llarg dels anys en què es
calculin els corresponents TIR, fluxos de caixa (cash flow) i període d'amortització de les propostes.
Annex IV. Glossari de conceptes
- Informes de seguiment dels PAES
Els municipis signataris del Pacte d'alcaldes tenen l'objectiu de reduir les emissions de CO2 en més d'un 20% amb vista
al 2020, a través de l'eficiència energètica i les energies renovables. Per aconseguir aquest objectiu, les entitats locals
es comprometen a elaborar periòdicament, després de la publicació del PAES, els informes d'implantació del PAES
que indiquin el grau d'execució del programa (cada dos anys després de l'aprovació definitiva del PAES validat per la
Diputació de Girona) i els informes d'acció amb els resultats provisionals (cada quatre anys). Aquests darrers informes
hauran d'incloure l'inventari de seguiment de les emissions (ISE). S'entén per informe de seguiment dels PAES tant
l'informe d'implantació com l'informe d'acció. Els municipis poden consultar el termini de presentació de l'informe
d'implantació i de l'informe d'acció a la secció de recursos tècnics de la pàgina web del Pacte d'alcaldes a les comarques
gironines (http://www.ddgi.cat/pactedelsalcaldes/). En aquest mateix enllaç també es pot consultar la metodologia per
elaborar els informes de seguiment.
- Contractes innovadors en energia sostenible
Exemples de contractes innovadors:
a) EPC: Energy Performance Contracting, o contracte de rendiment energètic
> L'empresa de serveis energètics (ESE) i l'ajuntament formalitzen a través d'un contracte les condicions tècniques
i econòmiques en què s'executarà el servei energètic, i l'ESE assumeix l'obligació de proporcionar uns resultats
determinats (estalvis energètics).
> Objectiu
? Reduir els costos operacionals de les instal·lacions.
? Obtenir un romanent que li permetrà invertir en d'altres partides pressupostàries.
> Es basa en els futurs estalvis garantits per fer front a la inversió inicial.
b) ESC: Energy Supply Contract, o contracte de subministrament energètic
> Basat en el subministrament d'energia útil (MWh)
> L'ESE pot:
? Contractar el subministrament d'energia amb la comercialitzadora corresponent
? Comercialitzar directament
> Valor afegit de l'ESE: gestió tècnica de les instal·lacions i gestió d'aprovisionament d'energies finals.
> No inclou inversió de noves instal·lacions.
> L'ESE assumeix el risc del preu de l'energia i del rendiment de la instal·lació.
c) IEC: Integrated Energy Contracts, o contractes energètics integrals
> Combina l'objectiu de reducció de demanda d'energia mitjançant l'aplicació de MAES amb l'aprovisionament eficient
d'energia útil.
d) Altres modalitats contractuals que siguin innovadores en l'obtenció del finançament complementari: finançament
col·lectiu, fons nacional d'eficiència energètica, etc.
- Línia 4. Contractes amb garantia d'estalvis
Els contractes amb garantia d'estalvis, Energy Performance Contracting (EPC), poden proporcionar un elevat estalvi
d'energia mitjançant les inversions realitzades en eficiència energètica a través d'un contracte amb una empresa de serveis
energètics (ESE) o microempresa de serveis energètics (MESE). En aquesta tipologia de contractes l'ESE o MESE ofereix
la garantia que els estalvis produïts en el projecte seran suficients per cobrir el cost de finançament del projecte durant el
temps de vida del projecte.
- Com es poden finançar o cofinançar les inversions en eficiència energètica en els contractes amb garantia d'estalvis?
L'ESE o MESE generalment s'encarrega del finançament del projecte a llarg termini. La inversió també es pot fer amb
recursos propis o proporcionats per un tercer en forma de crèdit bancari.
- Què és una MESE?
Una petita o mitjana empresa (PIME) o una UTE especialitzada en el manteniment de l'enllumenat públic, edificis
municipals, empreses de subministrament d'energia renovable, instal·ladors, enginyeries, etc., que ofereixin tots els
serveis necessaris per implantar un projecte integral d'eficiència energètica en les instal·lacions municipals, des de la fase
de projectació fins a la fase de mesura i verificació dels estalvis del projecte. Així doncs, les MESE són PIME que han de:
? Desenvolupar millores amb l'objectiu d'incrementar l'eficiència energètica dels edificis i/o instal·lacions municipals.
? Garantir l'obtenció dels estalvis energètics proposats i/o subministraments d'energia.
? Recuperar tot o part del capital invertit en les millores a partir de l'estalvi d'energia, i econòmic, aconseguit.
? Tenir capacitat per formalitzar contractes de llarga durada.
? Cercar aliances amb altres figures professionals per poder oferir un servei de gestió energètica integral.
- Certificat d'eficiència energètica d'edificis municipals
La certificació energètica proporciona informació útil a l'usuari final sobre el comportament energètic de l'edifici o
habitatge que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l'usuari de com millorar-ne l'eficiència
energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d'eficiència energètica d'edificis existents. En el cas
d'edificis públics, segons la directiva europea 2010/31/UE, d'eficiència energètica en els edificis, els edificis ocupats per
entitats públiques i freqüentats habitualment pel públic, han de constituir un exemple que els factors mediambientals i
energètics es tenen en compte i, en conseqüència, han de ser objecte periòdicament de certificació energètica. Els edificis
que tenen l'obligació de tenir un certificat d'eficiència energètica són:
a) Els edificis o parts d'edificis de nova construcció.
b) Els edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, sempre que no disposin d'un
certificat en vigor.
c) Els edificis o parts d'edificis en què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin
freqüentats habitualment pel públic.
Més informació: http://icaen.gencat.cat/ca/pice_ambits_tematics/pice_l_energia_als_edificis_i_serveis/pice_certificacio_
edificis/pice_tramit/?
SEGON. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona, tauler d'anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es formulin al·legacions, les
bases quedaran aprovades definitivament.
TERCER. Facultar àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a l'execució dels presents acords i en
especial per ordenar la publicació de l'anunci de l'aprovació definitiva de les bases específiques.?
Girona, 10 de gener de 2017
Pere Vila i Fulcarà
President